Какво е 4G Новини Покритие Контакти 0 999 111 MyMax Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Покритие Бг En Ру Бизнес Клиенти

Общи условия

Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет Start 10, Start 30, Easy 10, Easy 30, Easy +30 (ЗА ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ 01.09.2014)

 НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИ ЗА ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ 01.09.2014Г.

Бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 14
1784 София, България
+359 999 501 100
maxtelecom.bg
Условия за
ползване на абонаментни планове
за мобилен достъп до интернет – Start 10, Start 20, Easy 10, Easy 20, Easy+ 30
1.  Считано от 1 септември 2014 г. „Макс Телеком“ ООД предлага на своите частни и бизнес клиенти
следните абонаментни планове за достъп до интернет по стандарт 4G LTE:
Абонаментен план  Start 10  Start 20  Easy 10  Easy 20  Easy+ 30
Месечен абонамент
при 1-годишен договор
Не е
приложимо
Не е
приложимо
21.95 лв.  24.95 лв.  36.95 лв.
Месечен абонамент
при 2-годишен договор
Не е
приложимо
Не е
приложимо
19.95 лв.  21.95 лв.  27.95 лв.
Месечен абонамент
при безсрочен договор
24.95 лв.  29.95 лв.
Абонаментът
се запазва
същия след
изтичане
срока на
договора
Абонаментъ
т се запазва
същия след
изтичане
срока на
договора
Абонаментът
се запазва
същия след
изтичане
срока на
договора
Включен трафик  неограничен  неограничен  неограничен  неограничен  неограничен
Включен трафик на
максимално достижима
скорост (в GB)
10 GB  20 GB  10 GB  20 GB  30 GB
Максимално достижима скорост на достъп до интернет (в Mbps)
за сваляне  до 75 Mbps  до 75 Mbps  до 75 Mbps  до 75 Mbps  до 75 Mbps
за качване  до 25 Mbps  до 25 Mbps  до 25 Mbps  до 25 Mbps  до 25 Mbps
Скорост на достъп до
интернет след
изчерпване на включения
трафик на максимално
достижима скорост (в
Kbps)
(за сваляне/качване)
до 256/128
Кbps
до 256/128
Кbps
до 256/128
Кbps
до 256/128
Кbps
до 256/128
Кbps
Устройство   SIM карта  SIM карта  SIM карта  SIM карта
4G LTE
устрoйство по
избор
2.  Считано от 1 септември 2014 г. клиентите на „Макс Телеком“ ООД могат да закупят 4G LTE устройства при
следните цени:
Устройство  Модел  Единична цена
USB модем  HUAWEI E3276s-150 LTE USB Rotator  145.00 лв.
Безжичен рутер  HUAWEI E5372 Mobile WiFi  199.00 лв.
Десктоп рутер  HUAWEI B880 LTE Gateway  219.00 лв.
Бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 14
1784 София, България
+359 999 501 100
maxtelecom.bg
3.  Преустановява се предлагането на абонаментни планове Start 30 и Easy 30.
4.  Заявяването,  активирането  и  промяната  на  абонаментите  планове  по  т.  1  се  извършва  в  търговската  и
дистрибуторската  мрежа  на  „Макс  Телеком“  ООД,  както  и  от  разстояние  в  съответствие  с  “Условия  на
Макс Телеком ООД за сключване на договори за продажба на стоки или услуги от разстояние”.
5.  Абонаментни  планове  Easy  10,  Easy  20  и  Easy+  30  са  достъпни  за  частни  и  бизнес  клиенти,  които  към
момента на сключване на договор за услугата нямат неплатени сметки към „Макс Телеком“ ООД.
6.  Абонати  на  планове  Start  10  могат  да  преминат  по  всяко  време  на  сключения  договор  към  план  Start  20
без неустойка  след сключване на нов договор за съответната услуга без замяна на ползваната сим карта .
Новият  договор  влиза  в  сила  от  първо  число  на  месеца,  следващ  месеца  на  подписване  на  съответния
договор.
7.  Абонати на планове Start 10, Start 20 могат да преминат по всяко време на сключения договор без
неустойка към някой от другите срочни абонаментни планове по т. 1 след сключване на нов договор за
съответната услуга без замяна на ползваната сим карта. Новият договор влиза в сила от първо число на
месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.
8.  Абонати на план Easy 10 могат да преминат без неустойка към:
8.1.  абонаментни  планове Start 10 и Start 20 след изтичане на срока на договора по т. 1 и след сключване
на  нов  договор  за  съответната  услуга  без  замяна  на  ползваната  сим  карта.  Новият  договор  влиза  в
сила от първо число на месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.
8.2.  абонаментен  план  Easy  20  и  Easy+  30  по  всяко  време  на  сключения  договор  след  сключване  на  нов
договор  за  съответната  услуга  без  замяна  на  ползваната  сим  карта.  Новият  договор  влиза  в  сила  от
първо число на месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.
9.  Абонати на план Easy 20 могат да преминат без неустойка към:
9.1.  абонаментни планове Start 10 и  Start 20 след изтичане на срока на договора по т. 1 и след сключване
на  нов  договор  за  съответната  услуга  без  замяна  на  ползваната  сим  карта.  Новият  договор  влиза  в
сила от първо число на месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.
9.2.  абонаментен  план  Easy+  30  по  всяко  време  на  сключения  договор  след  сключване  на  нов  договор  за
съответната услуга без замяна на ползваната сим карта. Новият договор влиза в сила от първо число
на месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.
10.  Абонати на план Easy+ 30 не могат да преминат без неустойка към  някой от другите планове по т. 1 преди
изтичане на сключения договор.
11.  Всички  абонати  могат  да  прекратят  без  неустойки  сключения  договор  в  срок  до  два  дни  от  неговото
сключване, като абонати на план Easy+ 30 връщат до 2 дни предоставеното за ползване устройство.
12.  Услугите по т. 1 са достъпни само със сим карта, предоставена от “Макс Телеком” ООД.
13.  Сим картата се предоставя на абоната като част от стартовия пакет за услугите по т. 1.
14.  Във  всеки  стартов  пакет  е  включена  само  една  сим  карта  като  абонатът,  който  сключва  договор  за
абонаментни  планове  Start  10,  Start  20,  Easy  10  и  Easy  20  следва  сам  да  посочи  точния  размер  на  сим
картата, която е необходима за ползване на устройството, което абоната притежава.
15.  Условията по абонаментните планове не се променят след изтичане  на предварително договорения срок,
освен ако клиентът на подпише нов договор за абонаментен план с други параметри.
Бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 14
1784 София, България
+359 999 501 100
maxtelecom.bg
16.  “Макс  Телеком”  ООД  не  носи  отговорност  за  некоректно  посочен  от  абоната  размер  на  сим  картата  и
позволява  замяна  само  в  случай,  че  клиентът  възстанови  стартовия  пакет,  който  е  закупил  в  неговата
цялост.
17.  В случай на загубенa, повредена, открадната или нефункционираща сим карта, вследствие на неправилна
употреба  от  страна  на  абоната,  “Макс  Телеком”  ООД  заменя  сим  картата  на  абоната  след  заплащане  на
цена от 6 лв. с включен ДДС.
18.  Включеният  трафик  на  максимално  достижима  скорост  трафик  по  т.  1  се  активира  на  първо  число  на
всеки календарен месец, и е валиден до последното календарно число на същия месец.
18.1.  Неизразходваният  в  рамките  на  един  календарен  месец  трафик  на  максимална  скорост  не  се
прехвърля в следващия.
18.2.  Независимо  от  датата  на  сключване  на  договора,  в  рамките  на  първия  календарен  месец  на
ползване  на  услугата,  абонатът  има  право  да  ползва,  пълния  размер  на  включения  трафик  на
максимална скорост, посочен в т. 1.
19.  Не се предоставя възможността за временно прекратяване на услугите по т. 1.
20.  Безсрочните  договори  за  абонаментни  планове  Start  10  и  Start  20  могат  да  бъдат  прекратени  по  всяко
време с едномесечно писмено предизвестие от страна на абоната. В случай, че такова предизвестие не е
представено от абоната договорът се счита за подновен за нов срок от 1 месец.
21.  Условията  по  т.  1  са  приложими  за  целия  срок  на  сключения  от  абоната  договор,  както  и  след
преминаването  на  договора  в  безсрочен  до  прекратяване  на  договорните  отношения  на  абоната  с  „Макс
Телеком“ ООД.
22.  Предоставеното  на  абоната  устройство  за  ползване  при  сключване  на  договор  за  абонаментен  план  Easy+
30  остава  собственост  на  „Макс  Телеком“  ООД  и  подлежи  на  връщане  при  прекратяване  на  договорните
отношения.
23.  С  оглед  гарантиране  на  качеството  и  сигурността  на  4G  LTE  услугите  си  и  осигуряване  на  равноправен
достъп  на  абонатите  до  капацитета  на  мрежата  си,  „Макс  Телеком“  ООД  прилага  политика  за  честна
употреба по отношение на абонаментните планове по т. 1:
23.1.  „Макс  Телеком“  ООД  има  правото  през  периодите  на  пикова  употреба  на  4G  LTE  услугите  за
мобилен  достъп  до  интернет  да  ограничава  скоростта  на  абонатите,  които  използват  прекомерно
мрежовите ресурси за сметка на останалите потребители.
23.2.  „Макс  Телеком“  ООД  има  правото  да  ограничава  скоростта  на  абонатите,  които  на  месечна
база  свалят  и/или  качват  прекомерно  големи  обеми  трафик.  „Макс  Телеком“  ООД  счита  трафика,  в
размер, надвишаващ 300 GB месечно, за прекомерно голям.
24.  Всички цени са в български лева с включен ДДС.
25.  Сключването  на  договор  за  някоя  от  услугите  по  т.  1  означава,  че  лицето  приема  настоящите  правила  и
условия за ползване на абонаментните планове.
26.  За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат “ Общи условия за уреждане на
взаимоотношения между Макс Телеком и потребителите на интернет услуги (за договори сключени преди
07.04.2014 Г.)”.
Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет Start 10, Start 30, Easy 10, Easy 30, Easy +30 (299.05 KB)
списък с общи условия

Онлайн чат

Задайте въпрос на наш сътрудник, започнете чат сега.

Задай въпрос

Бюлетин

Получавайте първи нашите новини и промоции на вашия e-mail
line

line

Анкета

Кой тип мобилен интернет предпочиташ?
виж резултати
Кошница1
сравни1
icon