What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Предплатена услуга MAX MOVE

ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAX MOVE
Специални правила и условия
1. Име на услугата
 Max Move
2. Срок за предоставяне на услугата
 Услугата се предлага, считано от 07.04.2014 г.
3. Териториален обхват
 Услугата може да се използва в зоните на покритие на мрежата на “Макс Телеком” ООД, като моментните параметри на услугата зависят от крайното устройство, натовареността на мрежата, локацията на потребителя и други условия.
Услугата се предлага от мобилните търговски агенти на “Макс Телеком” ООД и в магазините на “Макс Телеком” ООД в цялата страна.
4. Клиенти на услугата
 Услугата се предлага на всички нови и съществуващи клиенти на “Макс Телеком” ООД.
5. Описание на услугата
 Клиентите на “Макс Телеком” ООД могат да закупят предплатен пакет за мобилен достъп до интернет със следните характеристики:

Услуга

Max Move

Цена на стартов пакет

 36.00 лв.

Цена за презареждане

 36.00 лв.

Срок на активност на услугата

30 дни

Депозит за предоставяне на устройство

 USB модем

 40.00 лв.

 Безжичен WiMax рутер

 60.00 лв.

Включен трафик на максимална скорост

30 GB

Максимална скорост на download

До 10 Mbps

Максимална скорост за upload

До 2 Mbps

Скорост за download/upload след изтичане на включения трафик

До 512 Kbps/128 Kbps

   * Посочените цени са в български лева с включен ДДС.


6. Условия и механизъм на предоставяне

6.1. Услугата е достъпна само с устройства, предоставени от “Макс Телеком” ООД.
6.1.1. Устройство се предоставя на клиента за ползване, в точките на продажба на услугата, посочени в т. 3 по-горе, срещу заплащане на депозит от страна на клиента. Депозитът се възстановява на клиента при връщане на предоставеното устройство в търговския обект, от който е закупена услугата.
6.1.2. В случай на загубено устройство, или при връщане на повредено или нефункциониращо устройство, вследствие на неправилна употреба, “Макс Телеком” ООД има право да задържи депозита на клиента.
6.1.3. “Макс Телеком” ООД не носи отговорност за състоянието и функционирането на предоставеното на клиента устройство от момента на приемането му от клиента до неговото връщане.
6.2. В случай на изтичане на срока на активност на услугата, тя се деактивира.
6.2.1. За повторно активиране на услугата, или с цел зареждане на допълнителен трафик на максимална скорост, клиентът следва да заплати цена за презареждане. При всяко презареждане започва да тече нов срок на активност на услугата.
6.2.2. След изтичане на срока на активност на услугата, неизразходвания трафик на максимална скорост не може да бъде използван.
6.3. “Макс Телеком” ООД не възстановява суми за неизразходван трафик или в случай на неизползване или невъзможност за ползване на услугата от клиента.
6.4. Услугата се предоставя без първоначален тестов период.
 Закупуването на предплатен пакет Max Move означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на услугата. За всички неуредени от настоящите правила и условия въпроси се прилагат Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “Макс Телеком” ООД и потребители на интернет услуги.
 За повече информация във връзка с предлаганата услуга можете да се обърнете към търговските представители на “Макс Телеком” ООД или да позвъните на телефон 0999 111.

ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAX MOVE (355.43 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon