What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Предплатени планове за интернет

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAX MOBILE TRAFFIC
1. Считано от 11.10.2013 г. „Макс Телеком“ ООД предлага на своите частни и бизнес клиенти предплатен план за мобилен достъп до интернет Max Mobile Traffic със следните характеристики:
1.1. Стартов пакет

Тарифен план

Max Mobile Traffic

Включен трафик на максимално достижима скорост (в GB)

30 GB

Валидност, дни

90 дни

Устройсво за ползване на услугата

WiFi Router (Green Tower)

MiFi Router (Biscuit, Mini Biscuit)

WiMAX USB Modem

Цена на стартовия пакет

 179.90  179.90  99.90

Максимално достижима скорост на достъп до интернет (в Mbps)

за сваляне

до 10 Mbps

до 14 Mbps

до 16 Mbps

за качване

до 2 Mbps

до 2 Mbps

до 2 Mbps

Скорост на достъп до интернет след изчерпване на включения трафик на максимално достижима скорост (в Kbps) (за сваляне/качване)

до 512/128 Kbps

до 512/128 Kbps

до 512/128 Kbps


1.2. Пакети за презареждане

Цена на пакета за презареждане

 5.90  9.90  29.90

Включен трафик на максимално достижима скорост (в GB)

1

10

30

Валидност, дни

10

30

602. При активиране на стартовия пакет, балансът на клиента се зарежда с 30 GB трафик, които може да изразходва, в рамките на срока на валидност, за достъп до интернет на максимално достижимата скорост, в зависимост от избраното от него устройство.
3. По всяко време клиентът може да презареди активирания пакет с някой от пакетите за презареждане по т. 1.2. Размерът на презареденият трафик се добавя към оставащия трафик по баланса на клиента. Срокът на валидност на общия трафик по баланса на клиента става равен на по-големия от двата срока – на оставащия срок на валидност на трафика преди презареждането или на срока на валидност на презаредения трафик.
4. Пакетите по т. 1.2 не могат да се презареждат по баланса на услуги, различни от Max Mobile Traffic.
5. Клиентът може да презарежда пакети в рамките на до 60 GB трафик месечно.
6. След изтичане на срока на валидност неизразходваният трафик се изтрива от баланса на клиента и не може да бъде използван. В този случай клиентът няма достъп до интернет до презареждане на баланса с някой от пакетите по т. 1.2.
7. След изчерпване на трафика от баланса на клиента, в срока на валидност на баланса, скоростта за достъп до интернет се намалява до 512/128 Kbps за сваляне/качване на данни до изтичане на срока на валидност или до презареждане на пакета.
8. След активиране на стартовия пакет не е възможна замяна на устройството, с което се използва услугата Max Mobile Traffic.
9. Заявяването, активирането и презареждането на улугата Max Mobile Traffic се извършва в търговската и дистрибуторската мрежа на „Макс Телеком“ ООД, както и от разстояние в съответствие с условията на „Макс Телеком“ ООД за сключване на договори за предоставяне на услуги от разстояние.
10. Абонатите на съществуващи абонаментни планове на „Макс Телеком“ ООД не могат да преминат към услугата Max Mobile Traffic.
11. С оглед гарантиране на качеството и сигурността на услугите си и осигуряване на равноправен достъп на абонатите до капацитета на мрежата си, „Макс Телеком“ ООД прилага политика за честна употреба по отношение на услугата Max Mobile Traffic:
11.1. „Макс Телеком“ ООД има правото през периодите на пикова употреба на услугите за мобилен достъп до интернет да ограничава скоростта на абонатите, които използват прекомерно мрежовите ресурси за сметка на останалите потребители.
11.2. „Макс Телеком“ ООД има правото да ограничава скоростта на абонатите, които на месечна база свалят и/или качват прекомерно големи обеми трафик. „Макс Телеком“ ООД счита трафика, в размер, надвишаващ 300 GB месечно, за прекомерно голям.
12. Всички цени са в български лева с включен ДДС.
13. Активирането на стартовия пакет по т. 1 означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на услугата Max Mobile Traffic.
14. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги.

ПРЕДПЛАТЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕРНЕТ (325.46 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon