What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Условия на Макс Телеком ООД за сключване на договори за продажба на стоки или услуги от разстояние

УСЛОВИЯ НА "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите условия („Условията“) се определят реда, сроковете и условията за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние между Потребители и „Макс Телеком” ООД, наричано за краткост по-долу „Макс Телеком“, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121261531, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе“ No 115 Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 14, телефон за контакт: 0999111.
2. Настоящите Условия се прилагат във всички случаи, когато между Макс Телеком и физическо лице се сключва договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, като под договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние се разбира договор, сключен въз основа на предложение от страна на Макс Телеком чрез система за предоставяне на Стоки и/или Усуги от разстояние, организирана от Макс Телеком, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
3. Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в тази точка значения, освен когато контекстът изисква друго:
3.1. „Общи условия” означава действащите Общи условия за съответната Услуга, които към датата на влизане в сила на тези Условия са: Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Макс Телеком“ ООД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком“ ООД (в сила от 07.04.2014 г.); Общи условия за уреждане на взаимоотношения между Макс Телеком и потребители на Интернет услуги; Общи условия за взаимоотношения между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите на гласова телефонна услуга, предоставяна чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД.
Общите условия са общодостъпни на интернет страницата на Макс Телеком www.maxtelecom.bg, както и във всеки един търговски обект на Макс Телеком или негов търговски представител.
3.2. „Потребител” означава физическо лице, което желае да ползва и/или заявява и/или сключва договор за продажба от разстояние по отношение на една или повече Стоки или Услуги, предоставяни от Макс Телеком въз основа на тези Условия.
3.3. „Услуга” означава която и да е услуга по смисъла на приложимите Общи условия, предлагана от Макс Телеком.
3.4. „Стока” означава вещ, която е предназначена за потребление и която се доставя или предоставя на Потребителя от Макс Телеком срещу заплащане.
3.5. „Продажба по телефона” е система за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, при която предложението за сключване на договор и съответно неговото приемане се осъществява по телефон.
3.6. „Онлайн магазин” е система за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга, при която предложението за сключване на договор се съдържа на интернет страницата на Макс Телеком www.maxtelecom.bg и приемането се осъществява чрез заявка през посочената страница.

II. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

4. За отправяне на предложение от страна на Макс Телеком за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние ще се използват средства за комуникация от разстояние, като:
4.1. адресирани и неадресирани печатни материали на Макс Телеком;
4.2. писмо до Потребителя;
4.3. радио;
4.4. телевизия;
4.5. видеотекст;
4.6. електронна поща;
4.7. интернет;
4.8. факс;
4.9. телефон (с или без участието на човек);
4.10. реклама в пресата с талон за поръчка;
4.11. видеотелефон;
4.12. компютър;
4.13. каталог;
4.14. други, позволени от закона.
5. Всеки желаещ да сключи договор за покупка на Стока и/или Услуга от разстояние, може да направи заявка на телефона на Макс Телеком 0999 111 или да подаде такава по електронен път на следния адрес на Макс Телеком: www.maxtelecom.bg, като следва указания там начин.
6. Правещият търговско предложение по телефона, респ. приемащият телефонна заявка представител на Макс Телеком, в началото на всеки разговор следва да уведоми Потребителя за своята самоличност, както и да разкрие търговската цел на обаждането.
7. Макс Телеком е длъжно преди сключването на договора да предостави своевременно на Потребителя следната информация:
7.1. името и адреса на Макс Телеком;
7.2. основните характеристики на Стоката и/или Услугата;
7.3. цената на Стоката и/или Услугата с включени всички данъци и такси;
7.4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на Стоката или Услугата, свързани с тяхната доставка;
7.5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;
7.6. начина на плащане на цената на Стоката и/или Услугата, доставката и изпълнението на договора;
7.7. правото на Потребителя да се откаже от договора и условията, при които Стоката може да бъде върната или Услугата да бъде отказана;
7.8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, в т.ч. срокът на промоцията (в случай, че Потребителят желае да се възползва от специална промоционална оферта на Макс Телеком);
7.9. минималната продължителност на договора за Услугата.
8. Информацията по т. 7 по-горе ще бъде предоставяна на Потребителите по ясен и разбираем начин, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация, ще подчертава търговския характер на предложението и ще бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МАКС ТЕЛЕКОМ

9. Макс Телеком се задължава не по-късно от доставянето на Стоката или изпълнението на договора да изпрати писмено потвърждение на Потребителя, включващо информацията, посочена по-долу, а именно:
9.1. името на Макс Телеком и адреса, на който Потребителят може да изпраща жалби;
9.2. правото на Потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
9.3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година;
9.4. данни за предоставяната Услуга след продажбата и за предоставените гаранции.
10. Разпоредбите на т. 9.2, 9.3. и 9.4. не се прилагат за Услуги, чието изпълнение се осъществява чрез използването на средство за комуникация от разстояние, когато тези услуги се предоставят еднократно и се фактурират от Макс Телеком.
11. При сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, Макс Телеком ще доставя на Потребителя, чрез куриерска фирма, пратка, съдържаща два екземпляра от договора, подписани от страна на дружеството, както и Стоката и съответно СИМ карта и/или устройство за свързване към мрежата (в случай че такива се изискват за предоставяне на Услуга). При получаване на пратката, Потребителят се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише договора за продажба и талона за доставката и да предаде един екземпляр от договора и талона обратно на куриера. В случай, че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес и той не потърси пратката в офис на куриера в десетдневен срок от изпращането й от Макс Телеком, се счита че Потребителят се е отказал от договора за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние. В случаите по предходното изречение, Потребителят дължи на Макс Телеком заплащане на транспортните разходи, направени от Макс Телеком, за изпращане на договора и/или Стоката.
12. Макс Телеком се задължава, в случай на отказ на Потребителя от договора за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние по реда на тези Условия, да върне на Потребителя заплатените от него суми. Връщането се извършва по банков път, след приспадане на дължимите банкови такси, или чрез куриер, не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. В случаите, когато Потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставената Стока и/или устройство и/или СИМ карта и/или не е заплатил ползвани услуги до момента на отказа по реда на тези Условия, Макс Телеком има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да ги прихване от сумите, дължими на Потребителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, по реда на т. 16 по-долу, в срок 7 (седем) работни дни, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на Услуга, съответно от получаване на Стоката. Потребителят упражнява правото си по предходното изречение чрез изпращане на е-mail на адрес: е-shop@maxtelecom.bg, изпратен от електронната му поща, посочена в договора, или чрез писмо, изпратено на адреса на кореспонденция на Макс Телеком, посочен по-горе.
14. Потребителят няма право да се откаже в посочения в т. 13 срок от договора за предоставяне на Услуга, чието изпълнение е започнало с неговото изрично съгласие преди изтичането на срока за отказ.
15. Потребителят е длъжен да съхранява получените от Макс Телеком Стока и/или устройство и/или СИМ карта, тяхното качество и безопасност по време на срока по т. 13.
16. При отказ на Потребителя от сключения договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, същият следва да върне получената Стока и/или което и да е устройство, предоставено за ползване на Услугата, и/или СИМ карта, в срока по т. 13, в оригиналната опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания, на мястото и по начина, указани от Макс Телеком, както и да заплати всички ползвани Услуги до момента на отказа, съгласно действащата ценова листа на Макс Телеком, в случай че има такива. Аксесоар или друг артикул, който представлява част от Стока или пакет не може да бъде върнат самостоятелно, без Стоката или пакета, към която/който принадлежи.
17.1. Потребителят следва писмено да информира Макс Телеком, че на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите се отказва от договора на следния e-mail адрес: e-shop@maxtelecom.bg.
17.2. Срокът по т. 13. се счита за спазен, ако писменото уведомление по т. 17.1. е изпратено преди изтичането на този срок.
17.3. В срока по т. 13, Потребителят следва да върне съответната Стока и/или СИМ карта и/или което и да е устройство, предоставено за ползване на Услугата в оригиналната опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания и без да е нарушена целостта на поставени от Макс Телеком защитни стикери. Стоката и/или устройството и/или СИМ картата може да бъдат върнати по някои от следните начини:
1. чрез куриер с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Неделчо Бончев” No 10, склад No 34-35, на вниманието на: „Макс Телеком” ООД, Централен склад;
2. във всеки един търговски обект на Макс Телеком.
18. Всички транспортни и други разходи по връщането на Стоката и/или СИМ карта и/или което и да е устройство, предоставено за ползване на Услугата, са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката и/или СИМ картата и/или което и да е устройство, предоставено за ползване на Услугата, от страна на Потребителя на Макс Телеком, рискът от случайното им погиване или повредждане се носи изцяло от Потребителя. В случай на загубване или погиване на Стоката и/или СИМ картата и/или което и да е устройство, предоставено за ползване на Услугата преди получаването им от Макс Телеком, Потребителят дължи обезщетение в размер на тяхната цена, съгласно действащата ценова листа на Макс Телеком. След получаването на Стоката и/или СИМ картата и/или което и да е устройство, предоставено за ползване на Услугата от страна на Макс Телеком, последният установява дали са спазени изискванията на т. 17.3 от настоящите Условия и изпраща уведомителен имейл на Потребителя с информация дали Потребителят е спазил условията за връщането, както и каква е стойността на ползваните Услуги, в случай, че има такива, които следва да бъдат заплатени.
19. Потребителят се задължава да заплати всички Услуги, ползвани до момента на отказа, направен по реда на тези Условия, в случай, че има такива, съгласно действащата ценова листа на Макс Телеком.
20. Плащането на всички фактури се извършва съгласно условията, уговорени в съответните договори, приложимите Общи условия и ценовата листа на Макс Телеком. Плащането на Стоката се извършва най-късно при получаването й от Потребителя.

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

21. При сключването на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, Потребителят се обвързва от предложението след като подпише екземпляр от договора съгласно т. 11 от настоящите условия. Договорът влиза в сила на датата, посочена в него. 22. По отношение на предоставянето на дадена Стока и/или Услуга се прилагат условията, уговорени в съответните договори за предоставяне на Стока и/или Услуга, както и съответно приложимите към тях Общи условия.
23.1. При приемане на предложение за сключване на договор от разстояние, Потребителят се съгласява с настоящите Условия, предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Макс Телеком за целите на предоставяните съгласно настоящите Условия Стоки и/или Услуги. При поръчка (заявка) чрез електронен магазин, Потребителят собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга.
23.2. Макс Телеком има право да предоставя събраните, обработвани и съхранявани за целите на тези Условия данни на Потребителя на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение на доставка на Стока, изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните Услуги.

VI. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

24. Настоящите Условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време по инициатива на Макс Телеком.
25. При промяна на настоящите Условия, Макс Телеком се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок от 3 (три) дни преди влизането им в сила.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

26. За всички, неуредени в настоящите Условия, въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.
27. При възникване на спорове, страните уреждат същите по пътя на преговорите и в дух на взаимно разбирателство, а при невъзможност за постигане на съгласие ще отнасят спора за решаване от компетентния български съд.

Настоящите Условия са неразделна част от: Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Макс Телеком“ ООД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком“ ООД (в сила от 07.04.2014 г.); Общи условия за уреждане на взаимоотношения между Макс Телеком и потребители на Интернет услуги; Общи условия за взаимоотношения между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите на гласова телефонна услуга, предоставяна чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД, и имат действие спрямо всички абонати и потребители на Услугите и заинтересуваните от сключването на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние лица.

УСЛОВИЯ НА „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (189.2 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon