What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Услуга за студенти MOBILE HOTSPOT STUDENTS

УСЛУГА ЗА СТУДЕНТИ MAX MOBILE HOTSPOT STUDENTS
Специални правила и условия
1. Име на услугата
 Max Mobile Hotspot Students
2. Териториален обхват
 Услугата може да се използва в зоните на покритие на мрежата на “Макс Телеком” ООД, като моментните параметри на услугата зависят от крайното устройство, натовареността на мрежата, позиция на потребителя и др.
Услугата се предлага в магазините на “Макс Телеком” ООД в цялата страна, от мобилните търговски агенти на “Макс Телеком” ООД и в обектите на следните търговски представители на “Макс Телеком” ООД:
o Кан Груп” ООД – гр. Велико Търново
o “Реском” ООД – гр. Благоевград
o “Донев и Иванов” ЕООД – гр. Шумен
o “Вю Технолоджи” ЕООД – гр. Пловдив, гр. Шумен и гр. Варна “Мобилен свят 2009” ЕООД – гр. Видин.
3. Клиенти на услугата
 Услугата е предназначена за физически лица, нови и настоящи клиенти на “Макс Телеком” ООД, които са студенти във ВУЗ и притежават валидни студентска книжка и документ за самоличност, които следва да бъдат представени при сключване на договора за тази услуга.
4. Описание на услугата
 Клиентите, посочени в т. 3, могат да сключат договор за мобилен достъп до интернет със следните характеристики:

Услуга

Max Mobile Hotspot Students

Месечен абонамент

 19.90 лв

Депозит за предоставяне на устройство

 30.00 лв

Срок на договора

безсрочен

Срок на активност на услугата

1 месец

Включен трафик на максимална достижима скорост(GB)

30 GB

Максимално достижима скорост на достъп до интернет (в Mbps)

 

за сваляне

до 14 Mbps

за качване

до 2 Mbps

Скорост на достъп до интернет след изчерпване на включения трафик на максимално достижима скорост (в Kbps) (за сваляне/качване)

до 512 Kbps / до 128 Kbps

Устройство за ползване на услугата

Mini Biscuit

Брой клиенти, които могат да бъдат едновременно свързани

8


  * Посочените цени са в български лева с включен ДДС.
5. Условия и механизъм на предоставяне

5.1. Услугата е достъпна само с устройства, предоставени от “Макс Телеком” ООД.
5.1.1. Устройство се предоставя на клиента за ползване, в точките на продажба на услугата, посочени в т. 2 по-горе, срещу заплащане на депозит от страна на клиента. Депозитът се възстановява на клиента при връщане на предоставеното устройство във вида, в който е получено, в търговския обект, от който е закупена услугата.
5.1.2. В случай на загубено устройство, или при връщане на повредено или нефункциониращо устройство, вследствие на неправилна употреба, “Макс Телеком” ООД има право да задържи депозита на клиента.
5.1.3. “Макс Телеком” ООД не носи отговорност за състоянието и функционирането на предоставеното на клиента устройство от момента на приемането му от клиента до неговото връщане.
5.2. В случай на изтичане на срока на активност на услугата, тя се деактивира.
5.2.1. За продължаване на ползването на услугата или за нейното повторно активиране, клиентът следва да заплати цената на един месечен абонамент. При всяко заплащане на месечен абонамент започва да тече нов срок на активност на услугата.
5.2.2. След изтичане на срока на активност на услугата, неизразходвания трафик на максимална скорост не може да бъде използван.
5.3. “Макс Телеком” ООД не възстановява суми за неизразходван трафик или в случай на неизползване или невъзможност за ползване на услугата от клиента.
5.4. Услугата се предоставя без първоначален тестов период.
 Подписването на договор за ползване на услугата Max Mobile Hotspot Students означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на услугата. За всички неуредени от настоящите правила и условия въпроси се прилагат “Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги”.
За повече информация във връзка с предлаганата услуга можете да се обърнете към търговските представители на “Макс Телеком” ООД или да позвъните на телефон 0999 111.

Специални правила и условия за MOBILE HOTSPOT STUDENTS (97.85 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon