What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Предплатени планове за интернет - промоция

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAX MOBILE TRAFFIC ПРИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ
1. За периода 11 октомври – 5 декември 2013 г. (промоционален период) „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за активиране на услугата Max Mobile Traffic при промоционални условия.
2. В промоционалния период всички клиенти, които активират предплатен пакет Max Mobile Traffic могат да презареждат баланса по услугата при следните условия:

Цена на пакета за презареждане

 5.90  9.90  29.90

Включен трафик на максимално достижима скорост (в GB)

2

20

60

Валидност, дни

10

30

60


3. Условията по т. 2 са приложими в срок до 31.12.2014 г. След тази дата клиентите ще презареждат баланса по услугата си при стандартни условия за ползване на услугата Max Mobile Traffic.
4. Всички останали условия за ползване на услугата Max Mobile Traffic остават непроменени в промоционалния период.
5. Всички цени са в български лева с включен ДДС.
6. Активирането на услугата Max Mobile Traffic в промоционалния период по т. 1 означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на услугата Max Mobile Traffic.
7. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги.

ПРЕДПЛАТЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕРНЕТ - ПРОМОЦИЯ (242.57 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon