What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Промоционални условия за MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА МОБИЛЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ – MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT ПРИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ
1. За периода от 29 ноември 2013 г. до 31 януари 2014 г. (промоционален период) „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за абониране за услугите Max Mobile HotSpot и Max Spot при промоционални условия.
2. В промоционалния период клиентите на „Макс Телеком“ ООД имат възможност да сключат договор за услугите по т. 1 при следните условия:

 

Тарифен план

Max Mobile HotSpot 30

Max Mobile HotSpot Unlimited

Max Spot 40

Max Spot Unlimited

Месечен абонамент за

 

 

 

 

1-годишен договор

 19.90  49.90  19.90  49.90

2-годишен договор

 14.90  39.90  14.90  39.90

Включен трафик на максимално достижима скорост (в GB)

40

Неограничен  (при условията на т.11)

50

Неограничен (при условията на т.11)


3. Условията по т. 2 са приложими за целия срок на сключения от абоната договор.
4. След изтичане на срока на сключения от абоната договор:


4.1. договорът става безсрочен като може да бъде прекратен от страна на абоната с едномесечно писмено предизвестие;
4.2. се прилагат стандартните цени за ползване на услугите Max Mobile HotSpot и Max Spot, в зависимост от избраната от абоната услуга;
4.3. се запазват условията по отношение на включения трафик на максимално достижима скорост.


5. Няма ограничение на броя услуги при преференциални условия, които даден клиент може да закупи.
6. Абонатите на Max DSL и MaxDSL 2.0 могат да преминат към абонаментни планове Max Spot при сключване на нов договор при промоционалните условия по т. 2, без неустойка, в случай че към момента на подписване на договора не дължат суми на „Макс Телеком“ ООД.
7. Абонатите на съществуващи планове Max Unlimited могат да преминат към планове Max Mobile HotSpot при сключване на нов договор при промоционалните условия по т. 2, без неустойка, в случай че към момента на подписване на договора не дължат суми на „Макс Телеком“ ООД.
8. Абонатите по т.т. 6 и 7 преминават към новите абонаментни планове без замяна на устройството, предоставено им от „Макс Телеком“ ООД за ползване на настоящата услуга.
9. Договорите по т.т. 6 и 7 влизат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.
10. Настоящи абонати на услуги Max Mobile HotSpot и Max Spot не могат да преподпишат договор за ползваните от тях услуги при промоционалните условия по т. 2.
11. С оглед гарантиране на качеството и сигурността на услугите си и осигуряване на равноправен достъп на абонатите до капацитета на мрежата си, „Макс Телеком“ ООД прилага политика за честна употреба по отношение на абонаментните планове по т. 1:


11.1. „Макс Телеком“ ООД има правото през периодите на пикова употреба на услугите за мобилен достъп до интернет да ограничава скоростта на абонатите, които използват прекомерно мрежовите ресурси за сметка на останалите потребители.
11.2. „Макс Телеком“ ООД има правото да ограничава скоростта на абонатите, които на месечна база свалят и/или качват прекомерно големи обеми трафик. „Макс Телеком“ ООД счита трафика, в размер, надвишаващ 300 GB месечно, за прекомерно голям.


12. В случай, че клиент се възползва от промоционалните условия по т. 2, същият няма право да се възползва от други преференциални условия за ползване на услугите Max Mobile HotSpot и Max Spot.
13. Всички цени са в български лева с включен ДДС.
14. Сключването на договор при промоционалните условия по т. 1 означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на абонаментните планове.
15. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат “Условия за ползване на абонаментни планове за достъп до интернет – Max Mobile HotSpot 30, Max Mobile HotSpot Unlimited, Max On the Go 30, Max On the Go Unlimited, Max Spot 40 и Max Spot Unlimited” и “Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги”.

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT (308.64 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon