What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – MAX MOBILE HOTSPOT 30 и MAX ON THE GO 30 при промоционални условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА МОБИЛЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ – MAX MOBILE HOTSPOT 30 И MAX ON THE GO 30 ПРИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ


1. За периода 16 юли – 15 септември 2013 г. (промоционален период) „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за абониране за услугите Max Mobile HotSpot 30 и Max On the Go 30 при промоционални условия.
2. В промоционалния период клиентите на „Макс Телеком“ ООД имат възможност да сключат договор за услугите по т. 1 при следните условия:

Месечен абонамент за

Max Mobile HotSpot 30

Max On the Go 30

1-годишен договор

 21.90  15.90

2-годишен договор

 15.90  9.90

 
3. Месечните абонаменти по т. 2 са приложими за целия срок на сключения от абоната договор.
4. Няма ограничение на броя услуги при преференциални условия, които даден клиент може да закупи.
5. Абонатите на съществуващи планове Max Free могат да преминат към планове Max On the Go 30 при сключване на нов договор при промоционалните условия по т. 2, без неустойка, в случай че към момента на подписване на договора не дължат суми на „Макс Телеком“ ООД.
6. Абонатите на съществуващи планове Max Unlimited могат да преминат към планове Max Mobile HotSpot 30 при сключване на нов договор при промоционалните условия по т. 2, без неустойка, в случай че към момента на подписване на договора не дължат суми на „Макс Телеком“ ООД.
7. Абонатите по т.т. 5 и 6 преминават към новите абонаментни планове без замяна на устройството, предоставено им от „Макс Телеком“ ООД за ползване на настоящата услуга.
8. Договорите по т.т. 5 и 6 влизат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.
9. Всички цени са в български лева с включен ДДС.
10. Сключването на договор при промоционалните условия по т. 1 означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на абонаментните планове.
11. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА МОБИЛЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ – MAX MOBILE HOTSPOT 30 И MAX ON THE GO 30 ПРИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ (296.45 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon