What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Общи условия за взаимоотношения между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите на гласова телефонна услуга...

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД И АБОНАТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЯНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД В СИЛА ОТ 01.05.2014
Изменени и допълнени във връзка с изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, /ДВ бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г./
Изменени и допълнени във връзка със Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчик на обществена мобилна телефонна услуга (Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари2008г., изм. ДВ. бр.26 от7 Април2009г., изм. ДВ. бр.26 от6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.34 от29 Април2011г., изм. ДВ. бр.74 от28 Септември2012г.), в сила от 01.05.2014
1. Общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на “Макс Телеком” ООД, наричано за краткост по-долу “Макс Телеком”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, бул. Цариградско шосе No. 115 Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 14, притежаващо правото да предоставя гласова телефонна услуга на основание Разрешение 1365/24.02.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения, наричанo по-долу Разрешението, с абонатите и потребителите на обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком”, наричана по-долу Мрежата, по повод предоставянето и ползването на услуги от тази Мрежа на територията на Република България.
Основните термини, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:
1.2. Обществената електронна съобщителна мрежа на Макс Телеком или Мрежата представлява съвкупността от преносни и комутационни съоръжения и други ресурси на Макс Телеком, които дават възможност за предоставяне на гласови електронни съобщителни услуги чрез неподвижна радиослужба от вида „точка към много точки” за неограничен кръг потребители, по търговски начин.
1.3. Гласова телефонна услуга, или Услугата означава обществена електронна съобщителна услуга за пряко пренасяне на глас и звук в реално време чрез обществената електронна съобщителна мрежа на Макс Телеком и мрежите на партньорите му, предоставяща възможност за осъществяване на национални и международни повиквания, както и на повиквания към мобилни мрежи и достъп до услуги за спешна помощ посредством номер/а от предоставения на „Макс Телеком” номерационен план.
1.4. Абонат на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно местно физическо или юридическо лице, държавен орган, регистрирано в страната търговско представителство, представителство на чужда държава, международна организация или мисия, осъществяващи дейност на територията на Република България по силата на международно споразумение, сключили договор с Макс Телеком за осигуряване на достъп до Мрежата и предоставяне на електронни съобщителни услуги.
1.5. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, включително и Абонат, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга, предоставяна чрез Мрежата.
1.6. Абонамент е избрания от Абоната пакет от услуги, за който той сключва договор с Макс Телеком, срещу заплащане на определена месечна цена.
1.7. Устройство, по смисъла на настоящите Общи условия e устройство, предоставено на Абоната от страна на Макс Телеком, за ползване или при закупуване, посредством което се осъществява връзка с Мрежата с цел осъществяване на изходящи и входящи гласови повиквания.
1.8. Настоящите Общи условия са задължителни за Макс Телеком и Абонатите и Потребителите на Мрежата, като:
1.8.1. Абонатите удостоверяват приемането на Общите условия с подписването на Договора за услуги.
1.8.2. Потребителите на Мрежата се считат уведомени за настоящите Общи условия от датата на публикуването им, като същите влизат в сила за тях със започване ползването на Услугата.
1.9. Условия различни от тези, предвидени в настоящите Общи условия могат да бъдат уговорени в Договора за услуги между Макс Телеком и Абоната или в допълнителни писмени споразумения към него, при спазване на Закона за електронните съобщения, Разрешението и приложимите общи изисквания към дейността.
1.10. Общите условия са неразделна част от индивидуалните договори за услуги, сключени между Макс Телеком и неговите Абонати.

2. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

2.1. Макс Телеком сключва с лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от Мрежата му, индивидуален писмен договор за осигуряване достъп до Мрежата и предоставяне на услуги чрез нея, наричан по-долу Договор за услуги.
2.1.1. Договорът за услуги при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, или незабавно, ако абонатът изрично е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно. Договорът влиза в сила незабавно във всички случаи когато Макс Телеком предоставя на абоната крайно устройство, както и в случаите, когато услугите по договора са свързани с ползване на крайно устройство, предоставено от Макс Телеком или в случаите на продажба от разстояние, за които се прилага редът, предвиден в Закона за защита на потребителите.
2.1.2. Абонатите имат възможност за сключване на договор за услуги с първоначален срок, не по-дълъг от две години. Абонатите имат възможност да сключат и договор за услуги със срок от една година.
2.1.3 В 7-дневния срок по т. 2.1.1., когато е приложим, абонатът има право едностранно да се откаже от ползване на услуги, без да дължи неустойки. Отказът от ползване на услуги се извършва в писмена форма и се представя в някой от търгоските обeкти на Макс Телеком.
2.2. С включването на Абоната към Мрежата Макс Телеком му осигурява услугите, описани в Договора за услуги и приложенията към него и съобразно технологичните възможности на мрежата.
2.3. (отм.).
2.3.1. С чуждестранно лице, временно пребиваващо на територията на Република България, Макс Телеком може да сключи Договор за услуги за срок от 1 /един/ месец, след внасяне на гаранционен депозит, обезпечаващ ползването на Устройството и услугите.
2.4. С Договор, сключен с един Абонат, могат да се предоставят повече от един номера от Мрежата.
2.5. С подписване на индивидуалния Договор за услуги Абонатът разбира и се съгласява, че Услугата понякога може да е недостъпна поради причини, които са извън контрола на Макс Телеком.
2.6. При сключване на Договор за услуги съответният Абонат е длъжен да предостави изискваните от Макс Телеком идентификационни данни, както и да му предостави, при поискване, документи удостоверяващи верността на тези данни.
2.7. При сключването на Договора за услуги Абонатът се идентифицира по следния начин:
2.7.1. за физически лица български граждани - с валиден документ за самоличност с вписани име, ЕГН, постоянен адрес на територията на Република България, номер, място и дата на издаване на документа; за чуждестранни лица, постоянно или продължително пребиваващи на територията на Република България – с документ за самоличност с оставащ срок на валидност не по-малко от 3 (три) месеца, с вписани име, ЛНЧ, номер, дата и място на издаване на документа, постоянен адрес на територията на Република България; за чуждестранни лица, временно пребиваващи на територията на Република България – с валиден документ за самоличност (международен паспорт), осигурителен номер и посочен адрес на пребиваване в Република България;
2.7.2. за юридически лица (ЮЛ) и еднолични търговци (ЕТ) и лица със свободна професия - с ЕИК, наименование /фирма/, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, лица представляващи лицата; документ за първоначална регистрация на юридическото лице, съответно акт за създаване от компетентен държавен орган за юридически лица, които не са търговски дружества, удостоверение за актуално състояние / издадено не по-рано от 3 месеца преди предоставяне /, единен идентификационен код (БУЛСТАТ и др.), данни, удостоверяващи правния статус на лицата, упражняващи свободни професии телефон(факс, електронен адрес), документ за самоличност на представляващия или на лице, упълномощено от него да подпише Договора за услуги;
2.7.3. за държавни органи, регистрирани в страната търговски представителства, представителства на чужди държави, международни организации или мисии, осъществяващи дейност на територията на Република България по силата на международно споразумение – съответният акт на компетентен местен или международен орган за създаването им, а за техни членове – документите по т.2.7.1. или съответния документ за месторабота/ принадлежност с визиран срок на пребиваване.
2.8. При промяна на регистрационни данни и/ или други обстоятелства по т.2.7. Абонатът е длъжен да уведоми писмено Макс Телеком в най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от настъпване на промяната.
2.9. Макс Телеком има право да изисква от Абоната и други документи, необходими за сключването на Договора за услуги, както и данни, необходими за издаване на месечните фактури за ползваните от Абоната услуги, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство и на тези Общи условия.
2.10. Абонатът няма право да прехвърля правата и задълженията си произтичащи от индивидуален Договор за услуги на трети лица, без изричното писмено съгласие на Макс Телеком
2.11. В случай, че Абонатът предостави за ползване от друго лице - Потребител, регистрирани на негово име номера от Мрежата по сключен Договор за услуги с Макс Телеком, Абонатът остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от Договора за услуги и отговаря за действията на Потребителите като за свои.
2.12. Промени в индивидуалния Договор за услуги могат да бъдат направени само с писмено изразено съгласие на страните.
2.13. Макс Телеком има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име Договори за услуги с лицата, желаещи да станат абонати на Мрежата му, както и да събират плащания от абонатите по Договорите за услуги от негово име, като по подходящ начин информира съществуващите и потенциални свои абонати за наличието на такова упълномощаване.

3. УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ МАКС ТЕЛЕКОМ

3.1. Макс Телеком предоставя Услугата на своите Абонати и Потребители 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, съобразно технологичните възможности на Мрежата.
3.2. Услугата, предоставяна от Макс Телеком на неговите Абонати/ Потребители включва една или няколко от следните видове услуги:
3.2.1. Гласови телефонни услуги, при които Абонатът/ Потребителят получава номер/а от номерационния план на Макс Телеком, даващи му възможност да осъществява телефонни повиквания /входящи и изходящи разговори/. Номерата от номерационния план на Макс Телеком се предоставят и използват в съответствие със следните правила:
3.2.1.1. Абонатите/ Потребителите не придобиват право на собственост върху предоставените им номера;
3.2.1.2. Предоставените номера не могат да бъдат обект на търговско предлагане;
3.2.1.3. Предоставените номера могат да бъдат променяни от Макс Телеком като следствие от законодателна промяна или промени в организацията и структурата на Мрежата и предоставяните услуги;
3.2.1.4. Предоставените номера не могат да бъдат ползвани от Абонатите/ Потребителите за предоставяне на услуги с добавена стойност, освен ако това не е изрично, писмено договорено с Макс Телеком;
3.2.1.5. След прекратяване на Договора за услуги Макс Телеком има право да предостави освободения номер на друг свой Абонат/ Потребител.
3.2.2. Безплатен достъп до услуги за осъществяване на спешни повиквания към службите “Спешна медицинска помощ”, Национална служба “Полиция” и Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, както и до единния европейски номер за спешни повиквания 112, до прекратяване на индивидуалния договор по реда предвиден в него или в настоящите Общи условия, като достъпът до тези номера е гарантиран за Абоната/ Потребителя и в случай на временно ограничени изходящи повиквания, което се дължи на неплатени дължими суми от страна на последния. При предоставяне на услуги за достъп до спешни повиквания, Макс Телеком предоставя на компетентните органи наличната информация за местоположението на викащия краен потребител
3.2.3. Достъп 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата до справочни услуги, отнасящи се до абонатни номера, кодове за автоматично вътрешно и международно избиране, цени и друга справочна информация, свързана с предлаганите от Макс Телеком услуги. Достъпът до справочните услуги на Макс Телеком е безплатен и се осъществява чрез определен номер на Центъра за обслужване на клиенти, след съответна легитимация на Абоната/ Потребителя.
3.2.4. Достъп до услуги с добавена стойност.
3.2.5. Международни електронни съобщителни услуги.
3.2.6. Пренос на данни.
3.2.7. Други електронни съобщителни услуги, чийто обхват може да се разширява, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на Макс Телеком, като:
3.2.7.1. Представяне идентификацията на викащата линия (CLIP)
3.2.7.2. Ограничаване идентификацията на викащата линия (CLIR)
3.2.7.3. Представяне идентификацията на свързаната линия (COLP)
3.2.7.4. Ограничаване идентификацията на свързаната линия (COLR)
3.2.7.5. Задържане на повикването (Call Hold)
3.2.7.6. Чакащо повикване” (Call Waiting)
3.2.7.7 . Пренасочване на повикването (Call Forward )
3.2.7.8. Конферентен разговор (Conference Call)
3.2.7.9. Отказване от получаване на входящи повиквания (Do not Disturb)
3.2.7.10. Завършване на повикване към зает абонат (Call Completion on Busy Subscribers)
3.2.7.11. Анонимно отхвърляне на повикване (Anonymous Call Rejection)
3.2.7.12. Гласова поща (Voice Call)
3.2.8. Услуги за наблюдение и контрол на разходите от страна на абоната при условията на т. 7.16, когато такива са договорени или такова задължение е наложено по реда на закона.
3.2.9. Макс Телеком ще предоставя повече информация относно допълнителните гласови услуги и приложимите кодове за активирането им на страницата си в Интернет – http://www.maxtelecom.bg
3.3. Конкретният избор на пакета от услуги се определя от Абоната и се конкретизира в Договора за услуги.
3.4. Макс Телеком предоставя безвъзмездно на абонатите си детайлизирана месечна справка за ползваните от тях услуги, заедно с данъчната фактура, както и достъп до информация в електронен вид относно месечните им сметки.
3.5. При предоставяне от страна на Макс Телеком на възможност за достъп до Мрежата и ползване на предлаганите от нея услуги чрез закупуване на предплатен пакет от услуги, настоящите Общи условия ще се отнасят и за Потребителите на предплатени услуги. Обемът от услуги, които ще бъдат предоставяни на Потребителите, закупили предплатен пакет, ще се определя съгласно WiMax стандартите и технологичните възможности на Мрежата и ще бъдат посочени в приложен към предплатения пакет комплект от документи, регламентиращи реда и начина за използването му.
3.6. Абонатите на Макс Телеком, при подписване на Договора за услуги, получават от Макс Телеком за ползване Устройство, като съставна част от пакета за инсталиране на Услугата, което остава собственост на Макс Телеком.
3.6.1. Заявка за предоставяне на Устройство и сключване на Договор за услуги за определен пакет от услуги може да бъде направена и от разстояние, по електронен път, по начин посочен на Интернет страницата на Макс Телеком http://www.maxtelecom.bg и при спазване на Общите условия на Макс Телеком за продажба от разстояние.
3.7. Абонатите/ Потребителите са длъжни да свързват Устройството и да ползват само крайни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията и крайни далекосъобщителни устройства (обн. ДВ, бр.79 от 2002 г., в сила от 12.09.2002 год.).
3.8. Макс Телеком предоставя специални пакети от услуги на хора с трайно намалена работоспособност над 70%, след сключване на Договор за услуги и представяне на съответния удостоверяващ състоянието документ.

4. КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

4.1. Макс Телеком се задължава да извърши първоначално включване на Абонат/ Потребител към мрежата в срок до 48 часа от сключване на съответния Договор за услуги, респективно от искането за активиране на Услуга.
4.2. Макс Телеком ще поддържа качество на Мрежата, осигуряващо:
а) вероятност за успешно установяване на връзка, в район с покритие на Мрежата - повече от 90%;
б) неуспешни повиквания, дължащи се на претоварване или повреди на Мрежата - по-малко от 5%.
4.3. Макс Телеком осигурява качество на гласовата телефонна услуга при следните параметри:
а) Фактор за оценка на преноса на глас-R не по-малък от 70%;
б) Еднопосочно закъснение не по-голямо от 150 ms.

5. ПРАВА НА АБОНАТА/ ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. Абонатът/ Потребителят има право да заявява и да ползва услугите на Мрежата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и Договора за услуги.
5.2. Абонатът има право да променя Абонамента си, да заявява и ползва допълнителни услуги и/ или да се откаже от някои услуги, предлагани от Макс Телеком.
5.3. Абонатът/ Потребителят има право да подава жалби, молби и предложения до Макс Телеком и да получава писмени отговори по тях, в срок не по-късно от един месец от получаването им.
5.4 Абонатът/ Потребителят има право да адресира жалби до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до услугите на Макс Телеком по повод неспазване Общите условия, както и при неспазване на задълженията на Макс Телеком, произтичащи от Закона за електронните съобщения.
5.5. Абонатът има право да поиска номер по желание или промяна на предоставен му от Макс Телеком номер, при условие, че желаният от него номер е свободен и технологично достъпен. Услугата се заплаща съгласно цените, определени в Ценовата листа на Макс Телеком.
5.6. Абонатът има право, след изрична писмена заявка за това, да не получава детайлизирана месечна справка за ползваните от него услуги.
5.7. Абонатът има право писмено да поиска временно преустановяване на достъпа до Мрежата и ползването на услугите, за период не по-кратък от един месец и не по-дълъг от шест месеца. Абонатът може да се възползва от това си право, след заплащане на всички дължими към Макс Телеком суми. Цената за повторното активиране на услугите се определя съгласно Ценова листа на Макс Телеком. След изтичане на заявения от Абоната срок Макс Телеком има право едностранно да прекрати Договора за услуги с Абоната, ако няма постъпила от последния молба за повторно активиране на услугата. Временното преустановяване на достъпа до Мрежата и ползването на услугите не може да се ползва от Абонати, подписали срочен договор за определен пакет от услуги, или сключили договор при промоционални условия.
5.8. Абонатът има право безвъзмездно, изрично и писмено, да заяви желанието си данните му, изцяло или частично, да бъдат включени в телефонен указател, издаван от Макс Телеком, изготвен в печатна или електронна форма, или в друг обществено достъпен указател, издаван от трето лице в печатна или електронна форма. Абонатът има право да поиска проверка, поправка или заличаване изцяло или частично на вписани или включени данни, или да поиска в телефонния указател да бъде включена допълнителна информация за други лица, ползващи съвместно абонатната линия, ако те са дали предварително писмено съгласието си за това. Данните на Абоната се заличават или изменят при издаване на нов, или при актуализиране на съществуващ телефонен указател.
5.9. Абонатът има право да поиска възстановяване предоставянето на Услугата след заплащане на всички задълженията към Макс Телеком.
5.10. Абонатът има право да получава безвъзмездно детайлизирани сметки за ползваните услуги заедно с фактура или достъп до информация в електронен вид относно месечните сметки за ползваните услуги. Детайлизираната сметка се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на нейното издаване.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА/ ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. Абонатът/ Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
6.2. Абонатът се задължава да спазва разпоредбите на индивидуалния Договор за услуги, както и на всички допълнителни споразумения между него и Макс Телеком.
6.3. Абонатът се задължава да заплаща, в определения от Макс Телеком срок по т.11.9. от настоящите Общи условия, дължимите суми за предоставените услуги в съответствие с Общите условия, Договора за услуги и Ценовата листа на Макс Телеком. При забава на плащането Абонатът дължи законна лихва за забава върху съответно дължимата сума.
6.4. Абонатът се задължава да заплаща дължимите суми, в определения от Макс Телеком срок по т.11.9 и в случай, че предоставянето на Услугата е преустановено поради виновно неспазване на Общите условия или на Договора за услуги от страна на Абоната/ Потребителя. Макс Телеком може да възобнови или да не възобнови ползването на Услугата. В случай на възобновена Услуга се начислява такса за повторно включване към Мрежата.
6.5. Абонатът/ Потребителят се задължава да свързва Устройството и да ползва само крайни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове. В случай, че Абонатът/ Потребителят използва в Мрежата неизправни крайни устройства или такива, които не отговорят на изискванията на действащото законодателство и с това причинява смущения в действието на Мрежата, той отговаря за щетите, причинени на Макс Телеком и/ или на трети лица.
6.6. Абонатът/ Потребителят се задължава да използва предоставените му от Макс Телеком Устройства само в съответствие с тяхното предназначение и при спазване указанията на производителя, по начин, който да не причинява смущения във функционирането на Мрежата, не нарушава целостта й и/ или не възпрепятства предоставянето на услуги от Макс Телеком на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите.
6.7. Абонатът/ Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е промени в Устройствата и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Макс Телеком и които нарушават конфигурациите на Устройствата. Макс Телеком си запазва правото незабавно да прекрати Договор за услуги с Абонат, при установяване нерегламентиран достъп в конфигурациите на Устройствата.
6.8. Абонатът се задължава да уведомява Макс Телеком в най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни, за настъпили изменения в регистрационните му данни по Договора за услуги и/ или други обстоятелства по т.2.7. от настоящите Общи условия.
6.9. Абонатът/ Потребителят се задължава да не извършва и да не допуска извършване на обезпокоителни, заплашителни или обидни съобщения или повиквания, както и неверни повиквания към службите “Спешна медицинска помощ”, Национална служба “Полиция” и Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, както и до единния европейски номер за спешни повиквания 112, използвайки Мрежата на Макс Телеком. В случай на установяване на подобни повиквания, МаксТелеком има право да преустанови ползването на Услугата от Абоната/ Потребителя.
6.11. Абонатът/ Потребителят се задължава да не извършва и да не допуска извършване на действия, свързани с генериране, терминиране или транзит на трафик посредством ползването на Услугата. В случай на констатирано неправомерно използване на Услугата, Макс Телеком има право да прекрати достъпа до Мрежата и ползването от Абоната/ Потребителя на Услугата, като всички задължения на Абоната към Макс Телеком стават незабавно изискуеми.
6.12. Абонатът се задължава при загуба или кражба на Устройство, независимо от местонахождението си, незабавно да уведоми Макс Телеком на посочения телефонен номер за работа с клиенти, за да бъде спрян достъпът му до Мрежата, както и да направи писмено потвърждение за това в срок до 24 часа от уведомяването.
6.12.1. В случай, че не е спазил горните срокове или не е уведомил Макс Телеком за посочените по-горе обстоятелства, Абонатът дължи цената на всички ползвани Услуги след загубата или кражбата на Устройството. В случай, че в срок до 48 часа от писменото потвърждаване Абонатът не е поискал възстановяване на достъпа до Мрежата, Макс Телеком прекратява окончателно достъпа му до Мрежата.
6.12.2. В случай, че Абонатът е спазил горното, като е уведомил незабавно Макс Телеком за загубата/ кражбата и е направил писмено потвърждение за това в указания по-горе срок, но Макс Телеком е забавило спирането на достъпа му до Мрежата, Абонатът не дължи заплащане на ползваните услуги от момента на устното уведомяване до момента на спирането на достъпа.
6.12.3. В горните случаи, ако Абонатът желае да бъде възстановен достъпът му до Мрежата и да продължи ползването на Услугата, трябва да заплати цената за повторно включване за предоставеното му ново оборудване.
6.13. Абонатът се задължава да ползва и да опазва предоставените му от Макс Телеком Устройства, полагайки грижата на добър стопанин, като изисква същото и от Потребители, на които е предоставил ползването им.
6.13.1. След прекратяване на Договора за услуги Абонатът трябва да върне предоставеното му Устройство, собственост на Макс Телеком, в състоянието, в което го е получил, при отчитане на нормалното износване.
6.13.2. Абонатът дължи на Макс Телеком стойността на предоставеното му за ползване Устройство, ако същото бъде трайно увредено по вина на Абоната, при загуба, както и при кражба, в случай че Абонатът не предостави акт от компетентен орган, доказващ кражбата.

7. ПРАВА НА МАКС ТЕЛЕКОМ

7.1. Макс Телеком има право да получава в срок всички дължими от Абоната суми за ползването на предоставения му пакет услуги, посочени в Договора за услуги. При забава на Абонат, свързана със заплащане на дължими суми, Макс Телеком има право да изиска заплащане на дължимата сума, заедно със законна лихва върху нея.
7.2. Макс Телеком има право на достъп до помещение на Абоната след предварително писмено уведомление по подходящ начин.
7.3. Макс Tелеком има право да определя конкретна сума /кредитен лимит/, посочена в Ценоразписа му, в рамките на която Абонатът има възможност да ползва предоставените от Макс Телеком услуги чрез Мрежата, без да е необходимо внасянето на гаранционен депозит или банкова гаранция, при условията на раздел XI от настоящите Общи условия.
7.4. Макс Телеком има право да променя номерата на Абоната, както в случаите на негово писмено искане, така и с 30-дневно писмено уведомление в случай, че това се налага в резултат от промени в действащото законодателство, изменение на издаденото на Макс Телеком разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, или при технологична необходимост, породена от структурни промени в Мрежата.
7.5. Макс Телеком има право, при сключване на Договора за услуги, да предоставя на Абонатите си за ползване Устройства от вида, съгласно т.3.6. от настоящите Общи условия.
7.6. Макс Tелеком има право да дава задължителни указания и инструкции на Абоната/ Потребителя за правилното използване на предоставените му за ползване Устройства.
7.7. Макс Телеком си запазва правото да откаже свързване към Мрежата или да предложи ползване на предплатен пакет от услуги на Потребител, който: а/ има неизпълнени задължения по друг/и договор/и с Макс Телеком; б/ не предостави изискани от Макс Телеком документи за сключване на Договор за услуга; в/ има лоша кредитна оценка, направена при условията на чл.11.16.1. от настоящите Общи условия.
7.8. Макс Телеком има право, за целите на поддържането на Мрежата, временно и за възможно най-кратък срок, да преустанови предоставянето на Услугата на Абоната/ Потребителя, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява Абонатите/ Потребителите си чрез съобщение на Интернет страницата си, или по друг подходящ начин, най-малко 24 часа преди планираното прекъсване.
7.9. Макс Телеком има право да ограничи временно достъпа до всички или до част от услугите, или да не възстанови спрян достъп на Абонат до Услугата/ Мрежата, както и да прекрати Договора за услуги, в следните хипотези:
7.9.1. Абонатът има неизплатени задължения към Макс Телеком;
7.9.2. Абонатът си е послужил с неверни данни при сключване на Договора за услуги;
7.9.3. При извършвани системни /повече от три пъти в рамките на година/ нарушения на задълженията на Абоната, произтичащи от настоящите Общи условия и/ или от Договора за услуги, при положение, че Абонатът е уведомен за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение;
7.9.4. При констатирано извършване или допускане извършването на действия, свързани с генериране, терминиране или транзит на трафик в Мрежата на Макс Телеком, с цел реализиране на печалба за Абоната или трето лице, различно от Макс Телеком;
7.9.5. При констатирано извършване или допускане извършването на неверни повиквания към службите “Спешна медицинска помощ”, Национална служба “Полиция” и Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, както и до единния европейски номер за спешни повиквания 112”, осъществени чрез Устройство на Абоната;
7.9.6. При писмена жалба от друг Абонат/ Потребител на Мрежата, направена по законоустановения ред, за извършени неправомерни действия и/ или отправени заплашителни или обидни съобщения и повиквания, осъществени чрез Устройство на Абоната – до изясняване на конкретния случай;
7.9.7. При отправена обида и/ или заплаха към Макс Телеком и/ или член на екипа му, осъществени чрез Устройството на Абоната.
7.9.8. При установяване на нерегламентиран достъп в конфигурациите на предоставените Устройства и/ или използване на крайни устройства, без оценено съответствие, причиняващи или които могат да причинят смущения в Мрежата.
7.9.9. В случаите посочени по-горе Макс Телеком уведомява Абоната писмено по подходящ начин и му предоставя 7-дневен срок за отстраняване на нарушението. В случай, че нарушението не бъде отстранено в посочения срок Макс Телеком прекратява достъпа до Мрежата.
7.10. Макс Телеком има право да изготвя и публикува телефонен указател в печатна или електронна форма, в който да вписва безплатно данните на Абоната /името, наименованието (фирмата), адреса и телефонния номер, само в случай, че Абонатът е заявил писмено съгласие за това. Макс Телеком може да публикува в телефонния указател и допълнителни данни, заявени от Абоната. Макс Телеком е длъжно предварително и безвъзмездно да информира Абонатите си за предназначението на телефонния указател, в който ще бъдат включени данните им, както и за всяка възможност за ползването им чрез функциите за търсене при телефонни указатели в електронна форма, позволяващи на потребителите да открият име или наименование и адрес на Абонатите само въз основа на телефонен номер.
7.11. Макс Телеком има право да предоставя на трети лица информацията, включена в телефонния указател, само с изричното писмено съгласие на Абоната, заявено при сключването на Договора за услуги.
7.12. Макс Телеком има право да предоставя телефонни справочни услуги за данните на абонатите, включени в телефонния указател в печатна или в електронна форма, като достъп до съответния телефонен номер ще се предоставя само при пълно и точно въведен минимален обем от данни.
7.13. Макс Телеком има право да оправомощи трети лица като свои търговски представители, които от негово име и за негова сметка да сключват Договори за услуги, в т.ч. да предоставят Устройства на Абонатите. Макс Телеком се задължава да публикува необходимата информация за търговските си представители на интернет страницата си http://www.maxtelecom.bg.
7.14. Макс Телеком има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на Абоната на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел сключване на Договори за услуги, изготвяне на кредитна оценка и/ или събиране на вземания - дължими суми по фактури за ползваните от Абоната услуги, при определяне на кредитен лимит и други, свързани с предоставянето на услугите.
7.15. Макс Телеком има право да използва Мрежата си за целите на директния си маркетинг и реклама, като изпраща съобщения до своите Абонати/ Потребители съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и др. на Макс Телеком без да е необходимо предварителното им съгласие за това. В случай на изразено несъгласие от страна на Абонат/ Потребител за бъдещо получаване на подобни съобщения Макс Телеком се задължава да преустанови изпращането им до съответния Абонат/ Потребител.
7.16. Макс Телеком може да предлага услуги за наблюдение и контрол на разходите от страна на Абоната, включително предизвестие преди достигане на определена финансова граница на потребление. Нивата на финансовата граница се определят от Макс Телеком и съвпадат с размера на кредитните лимити. Услугите се предоставят, когато такива са договорени или такова задължение е наложено по реда на закона.

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МАКС ТЕЛЕКОМ

8.1. Макс Телеком се задължава да предоставя Услугата в съответствие с издаденото му Разрешение, приложимите общи изисквания за съответната услуга, сключените индивидуални Договори за услуги с Абонатите, както и с настоящите Общи условия.
8.2. Макс Телеком се задължава да извършва първоначално активиране на Услугата и осигуряване достъп на Абонатите/ Потребителите до Мрежата, в срок до 48 часа от сключване на съответния индивидуален Договор за услуга. При неспазване на този срок Макс Телеком се задължава да намали с 1/30 част дължимата от Абоната месечна абонаментна такса, за всеки ден забава.
8.3. Макс Телеком се задължава да осъществява непрекъснато техническо наблюдение на процеса на предоставяне на Услугата и да предотвратява възникването на технически проблеми. При възникването на такива проблеми Макс Телеком е задължен да предприеме всички необходими мерки, с оглед отстраняване на същите в максимално кратки срокове.
8.4. Макс Телеком се задължава да осигурява предоставянето на услугите си, включително справочните такива, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни в годината, в зоните на обслужване на Мрежата. Прекъсване е допустимо само в случаите на форсмажорни обстоятелства, по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
8.5. В случай на планирано прекъсване или влошаване качеството на услугите поради извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на Мрежата, Макс Телеком се задължава да уведоми Абонатите/ Потребителите предварително, чрез публикуване на съобщение на интернет страницата си на адресhttp://www.maxtelecom.bg, или по друг подходящ начин. Уведомяването се извършва не по-късно от 24 часа преди започване на съответните мероприятия. Ако прекъсването продължи повече от 24 часа, Макс Телеком се задължава да намали дължимата от Абоната месечна абонаментна такса с 1/30 част, за всеки ден прекъсване.
8.6. Макс Телеком се задължава да осигурява конфиденциалност на провежданите от Абонатите и Потребителите разговори в Мрежата му.
8.7. Макс Телеком се задължава да гарантира тайната на съобщенията, която обхваща съдържанието на съобщенията и свързаните с тях трафични данни, данни за местоположението, както и данни, необходими за идентифициране на Потребителя, като предприема всички технически и организационни мерки за това. Задължението по предходното изречение се отнася и за служителите на Макс Телеком.
8.8. Макс Телеком се задължава да не предоставя технологичната информация, свързана с данните на Абоната и данните от Мрежата, освен когато това произтича от законова разпоредба и е поискано по съответния законоустановен ред. Макс Телеком се задължава да предприеме подходящи технически и организационни мерки, които възпрепятстват копирането от указателите в електронна форма.
8.9. Макс Телеком няма право да предоставя Мрежата си на трети лица за осъществяване на повиквания, предаване на съобщения или електронна поща, предназначени за директен маркетинг, освен в случаите когато е налице изричното писмено съгласие на Абоната да получава такива.
8.10. Макс Телеком се задължава при писмено поискване, извършено по съответния законоустановен ред, да предприеме действия по разкриването на злоумишлени, обезпокоителни, заплашителни или обидни повиквания, както и неверни повиквания към службите “Спешна медицинска помощ”, Национална служба “Полиция” и Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, както и до единния европейски номер за спешни повиквания 112.
8.11. Макс Телеком се задължава да предлага услуги на Абонатите и Потребителите при спазване принципите на прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност, съобразно вида на използваната технология, категориите абонати, обема на трафика и начина на плащане и се задължава да не допуска предимства за отделни потребители или група потребители от една категория, ползващи услуги от един и същи вид.
8.12. Макс Телеком се задължава да предоставя безплатно на Абонатите/ Потребителите копия от настоящите Общи условия във всеки един от търговските си обекти, респ. в обектите на търговските си представители.
8.13. В случай на кражба или загуба на Устройство, на възникнали повреди, както и при оплаквания от качеството на услугите, от фактурирането на услугите и по други въпроси Макс Телеком се задължава да приема същите на телефонен номер 0999 111, на който Абонатите/ Потребителите могат да се обаждат.
8.14. Макс Телеком се задължава да уведомява абонатите не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях

9. ОТГОВОРНОСТ НА АБОНАТА/ ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. Абонатите/Потребителите отговарят за причинените вреди, настъпили в резултат от противоправно тяхно поведение, при или по повод ползването на предоставяната им от Макс Телеком Услуга, в т.ч., но не само:
а/ за вреди, причинени от използвани от тях крайни устройства, които не са с оценено съответствие и не са пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове, или не съответстват на оповестените от Макс Телеком технически спецификации на интерфейсите за свързването им, в резултат от което са причинили прекъсване на Мрежата;
б/ за причинени смущения във функционирането на Мрежата, нарушаване на целостта й и/или възпрепятстване предоставянето на услуги от Макс Телеком на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите;
в/ за техни, или за допускане действия на други лица, свързани с генериране, терминиране или транзит на трафик, посредством ползването на Услугата, както и за използване на Мрежата по начин, увреждащ правата и интересите на Макс Телеком;
г/ за вреди, явяващи се пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по индивидуалния Договор за услуги и/ или настоящите Общи условия;
9.2. Абонатът отговаря и дължи връщане на Макс Телеком на всякакви допълнителни (извънредни) разходи, направени от Макс Телеком във връзка със събирането на вземанията си за дължими и просрочени от Абоната суми, в т.ч. и разходите по упълномощаване на трети лица за събиране на вземанията.

10. ОТГОВОРНОСТ НА МАКС ТЕЛЕКОМ

10.1. Макс Телеком отговаря за причинени на Абоната/ Потребителя вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на негови задължения, произтичащи от настоящите Общи условия и индивидуалния Договор за услуги.
10.2. Макс Телеком не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно неизпълнение на задължения по Общите условия или индивидуалния договор за услуги, в т.ч. но не само, за:
10.2.1. прекъсване или влошаване на качеството на Услугата в случаите, когато то не е в резултат на негово виновно поведение, или се дължи на събития, явяващи се непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
10.2.2.. вреди, възникнали от неосъществени повиквания;
10.2.3. претенции на трети лица срещу Абоната/ Потребителя във връзка, или по повод ползваните от него Услуги в Мрежата на Макс Телеком;
10.2.4. прекъсване, дължащо се на инсталирани крайни устройства от Абонат/ Потребител, които не са с оценено съответствие и не са пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове, или не съответстват на оповестените от Макс Телеком технически спесификации на интерфейсите за свързването им;
10.2.5. за влошеното качество на Услугата и/ или за временното прекъсване на достъпа до Мрежата, дължащо се на несъвършенства, извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в мрежите на другите оператори, при изградена връзка, преминаваща през няколко електронни съобщителни мрежи;
10.2.6. точността и верността на информацията, предоставена от кредитно- събирателни агенции или други институции, която може да бъде взета под внимание при изготвяне на кредитната оценка на Абоната, при условията на чл.11.16.1., както и за последиците от отказа на Макс Телеком за предоставяне достъп на Абоната до Мрежата, вследствие на получена такава информация;
10.2.7. съдържанието на информацията, обменяна при ползване на Услугата в Мрежата на Макс Телеком;
10.2.8. вреди, възникнали от неумението от страна на Абоната/ Потребителя да ползва Услугата;
10.2.9. вреди, причинени от неправилно поддържане на Устройството от страна на Абоната/ Потребителя.
10.3. Макс Телеком дължи неустойка на Абоната, в случай че по надлежния ред е установено, че предприятието е осъществило пренасяне на номера / номерата му без съгласието на Абоната и / или в нарушение на установените процедури за осъществяване на преносимостта на номерата. Размерът на дължимата неустойка е еднократна и се изчислява съгласно пропорцията по т. 8.2. от настоящите Общи условия.
11. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ, КРЕДИТНА ПОЛИТИКА

11. Макс Телеком определя цените на услугите съобразно търсенето и предлагането при осигуряване на равнопоставеност на потребителите, категориите крайни потребители, обема на трафика и други условия, свързани със свободата на договаряне.
11.1. При предлагане на ценови пакети на услуги, Макс Телеком ще осигурява право на Абонатите за ползване и на услуги, необвързани в пакет по цени, извън ценовия пакет.
11.2. Макс Телеком има право да предлага отстъпки за ползване на услугите му, като предоставя възможност на всеки, който отговаря на предварително оповестени условия, да се ползва от тях.
11.3. Макс Телеком се задължава да предоставя безплатно информация на Абонатите/ Потребителите си относно цените на услугите, както и на ценовите пакети или тарифи, като се задължава да публикува същите на страницата си в интернет http://www.maxtelecom.bg и да ги постави на видно място в търговските си обекти, респ. в обектите на търговските си представители в страната.
11.4. Макс Телеком се задължава да предоставя за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията цените на дребно, вкл. промените им, в тридневен срок преди влизането им в сила.
11.5. Макс Телеком има право да събира суми за предоставяните от него услуги, съобразно действащия Ценоразпис на Макс Телеком, в размер, определен като съвкупността от всички, или част от изброените по-долу цени:
11.5.1. Цена за първоначално свързване към Мрежата и активиране на услугите, съгласно Ценовата листа, която се заплаща еднократно, при сключване на индивидуален Договор за услуги и не се връща при прекратяването му.
11.5.2. Месечна абонаментна цена по Ценовата листа на Макс Телеком, осигуряваща достъп до избрания пакет услуги, която се предплаща от абонатите всеки месец в срока за плащане по фактурата.
11.5.3. Цена за първоначално активиране и цена за ползване на допълнителна услуга. Цената за ползване на допълнителна услуга може да е на абонаментна основа или да се начисли еднократно, като ползването на услугата се предплаща. В случай, че е на абонаментна основа, цената се заплаща заедно с месечната абонаментна цена. При еднократно начисляване на цената за допълнителна услуга тя се заплаща съответно при заявяване на услугата;
11.5.4. Цена на повикванията, осъществени от номера/ та на Абоната, независимо дали повикванията са осъществени лично от Абоната, считано от момента на установяване на връзката - получаване на значим отговор за изграждане на връзката по смисъла на съответните международни спецификации до момента на нейното преустановяване. Отчитането се извършва на секунди, съобразно избрания абонаментен или тарифен план.
11.5.4.1. Абонатът заплаща всички национални повиквания и международни повиквания, в зависимост от тяхната продължителност, тарифна зона и избрания абонаментен план;
11.5.4.2. При разговори, при които Абонат на Макс Телеком е обслужен от чужда мрежа (роуминг), той се разплаща с Макс Телеком по неговите действащи тарифи. Абонатът заплаща всички услуги, които е ползвал през чуждата мрежа, като в определени случаи и в зависимост от ползваната чужда мрежа заплаща и част от получените входящи повиквания.
11.5.4.3. Абонатът/ Потребителят заплаща и всички услуги на съответната ползвана от него мрежа, контролирани (предизвикани) от него (пренасочване на повиквания, конферентна връзка и други).
11.6. Абонатът дължи заплащане на цената за всички ползвани услуги, независимо дали са потребявани лично от него.
11.7. Плащането се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на Абоната на определена дата, съобщена му при подписване на Договора за услуги.
11.8. Заплащането може да бъде извършено по начин, избран от Абоната, сред изброените по-долу, като всички разходи, свързани с избрания начин на плащане са за негова сметка:
11.8.1. В брой в касите на партньорите, с които Макс Телеком е в договорни отношения и които са публично обявени на Интернет страницата на Макс Телеком;
11.8.2. По банков път, по сметка на Макс Телеком, посочена във фактурата, като плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на Макс Телеком;
11.8.3. По други начини, ако такива са определени в индивидуалния Договор за услуги или са публично оповестени.
11.9. Плащането на посочената във фактурата сума се извършва не по-късно от 15 дни след датата на издаването й. Неполучаването на фактурата не освобождава абонатите от задължението им за плащане на дължимите суми. В случай на просрочие Абонатът дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.
11.10. Неспазването на срока по т.11.9. дава право на Макс Телеком да използва внесени от Абоната гаранционен депозит или предоставена банкова гаранция (ако са налице такива) за покриване на част или на цялото задължение, да прекрати достъпа на Абоната до съответната мрежа или да прекрати Договора за услуги.
11.11. Услугите, които не се предоставят пряко от Макс Телеком (като роуминг), могат да бъдат фактурирани със закъснение и подлежат на плащане след включването им в следваща фактура.
11.12. Месечните сметки на Абоната могат да бъдат оспорени в 3 (три) месечен срок след датата на издаване на фактурата. Оспорването не освобождава Абоната от задължението му за плащане на дължимите суми.
11.13. Макс Телеком, след проверка и вземане на решение за това, възстановява погрешно преведени и надплатени суми, като възстановяването се извършва в срок до 10 работни дни от датата на постъпване на обосновано писмено искане за това от страна на Абоната в срока по т.11.12. Възстановяването става чрез приспадането на сумите от задълженията на потребителя за следващия отчетен период, в брой или по банков път, след посочване на банкова сметка от Абоната, в който случай разноските за банковия превод са за негова сметка.
11.15. Кредитен лимит:
11.15.1. Макс Телеком определя конкретна сума /кредитен лимит/, в рамките на която Абонатът има възможност да ползва предоставените от Макс Телеком услуги чрез Мрежата без да е необходимо внасянето на гаранционен депозит. Размерът на минималния кредитен лимит се определя в зависимост от избрания абонаментен план и позволява на Абоната да ползва услуги до тази стойност, без да се налага да внася гаранционен депозит, освен в случаите, когато такъв се изисква за ползването на специфични услуги /роуминг/.
11.15.2. Макс Телеком има право да договаря индивидуално кредитния лимит с Абонати:
а) които са изрядни платци/ дългогодишни негови абонати и/ или реализират голям трафик;
б) в зависимост от направената им индивидуална кредитна оценка;
в) които са с доказана платежоспособност;
г) на които са предоставени повече от един номера от Мрежата или ползват пакет от няколко услуги, предоставяни от Макс Телеком.
11.15.3. Индивидуалният кредитен лимит може да се актуализира периодично от Макс Телеком.
11.15.4. Макс Телеком може да информира Абоната/ Потребителя за изчерпване на кредитния лимит при достигане на сума, равна на 90 % от същия и го поканва: а) да внесе гаранционен депозит или да представи банкова гаранция за сума в размер, с който би желал да бъде увеличен кредитния му лимит, или б) да заплати всички ползвани от него до момента услуги.
11.15.5. В случаите по т.11.15.4. Абонатът има право, до изчерпване на оставащия му кредитен лимит:
11.15.5.1. да внесе гаранционен депозит или да представи банкова гаранция в размер, обезпечаващ плащането на сумата, надвишаваща кредитния лимит;
11.15.5.2. да заплати всички ползвани от него до момента услуги, не по-късно от 3 дни след уведомлението по т.11.15.4.
11.15.6. При неизпълнение на някое от условията по-горе и изчерпване на кредитния лимит Макс Телеком има право да спре достъпа на Абоната до Мрежата, при запазване възможността за безплатни повиквания към номерата за спешни повиквания.
11.15.7. Макс Телеком има право да изисква внасяне на гаранционен депозит или предоставяне на банкова гаранция от чуждестранни лица, временно пребиваващи на територията на Република България, които желаят да сключат Договор за услуги за ползване на предоставяните чрез Мрежата на Макс Телеком услуги.
11.16. Кредитна политика
11.16.1. Макс Телеком, с оглед установяване сигурността на вземанията си, има право да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Абонатите. Кредитната оценка може да бъде извършвана самостоятелно или с помощта на трети лица – кредитни институции и да се базира на анализ на информация по предходни и настоящи договори с Макс Телеком, плащания, извършени или извършвани по силата на тези договори, както и неспазването на условия и срокове по тези договори.
11.16.2. Ако при извършването на кредитна оценка Макс Телеком прецени, че Абонатът не покрива изискванията на текущата кредитна политика на компанията, Макс Телеком може да откаже свързване към Мрежата, да предостави достъп само до част от услугите, или да предложи достъп до мрежата само чрез ползването на предплатени услуги, при наличие на такива.
11.16.3. При системно забавяне на плащанията по издадените фактури или в резултат на направената кредитна оценка Макс Телеком може да предложи на Абоната ползването само на предплатени услуги, при наличие на такива, или да поиска внасяне на гаранционен депозит или банкова гаранция, като обезпечение за ползването на услугите, в т.ч. увеличаване на кредитния лимит или ползване на услуги в роуминг.
11.16.4. Лихви върху гаранционните суми не се начисляват.
11.16.5. Макс Телеком има право да използва изцяло или отчасти внесения депозит за удовлетворяване на свои изискуеми вземания към Абоната, заедно с лихви за забава по неплатени сметки.
11.16.6. При прекратяване на договорните отношения Макс Телеком има право да използва гаранционния депозит изцяло или отчасти за покриване на дължими от Абоната суми, в т.ч. и по други договори между страните.
11.16.7. При прекратяване на договора и в срок до 10 дни от постъпване на изрично писмено искане от страна на Абоната, Макс Телеком се задължава да върне неизползваната част от гаранционния депозит, в случай, че Абонатът няма неизплатени задължения към него, включително и по други договори между страните.

12. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Макс Телеком има право да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на Абонатите/ Потребителите и данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, като:
12.1.1. Данните на Абонатите/ Потребителите включват:
12.1.1.1. трафични данни – това са данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване, за формиране на сметките на абонатите, както и за доказване на тяхната достоверност;
12.1.1.2. данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност;
12.1.1.3. данни за местоположението - данни, които се обработват в електронната съобщителна мрежа на Макс Телеком за определяне географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство на Абоната/ Потребителя.
12.2. Информацията, отнасяща се до Потребителите и Абонатите и съдържаща се в базата данни на Макс Телеком, не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното писмено съгласие на Потребителя/ Абоната и/ или в съответствие с българското законодателство.
12.3. Макс Телеком може да събира, обработва и използва данни за повиквания на Абонатите или Потребителите с цел проследяване и откриване на обезпокоителни повиквания, както и при писмена заявка от страна на засегнат Абонат/ Потребител, направена по съответния законоустановен ред.
12.4. Макс Телеком може да използва и обработва лични данни и данни за повикванията само с цел изпълнение на задълженията си, свързани с предоставянето на Услугата.
12.5. С цел предоставяне на Услугата, както и за нуждите на таксуването, формирането на сметките на Абонатите и за доказване на тяхната достоверност, Макс Телеком има право да събира, обработва, използва и съхранява следните трафични данни:
12.5.1. номер на викащия Абонат/ Потребител и номер на виканият Абонат/ Потребител,
12.5.2. номер на картата, използвана за електронно разплащане;
12.5.3. начало и край на повикването, определени с дата и час, с точност до секунда, при наличие на техническа възможност;
12.5.4. обем на пренесените данни и други данни за целите на таксуването;
12.5.5. вид на предоставяната услуга,
12.5.6. точки на взаимно свързване при осъществяване на повикването, начало и край на тяхното използване, определени с дата и час, с точност до секунда, при наличие на техническа възможност;
12.5.7. данни за вида на връзката или зоните - часови и териториални, необходими за определяне стойността на услугата;
12.5.8. местоположение на потребител на услуга, предоставяна от мобилна мрежа, включително при предоставяне на услугата “роуминг”;
12.5.9. След приключване на повикването или връзката Макс Телеком се задължава да изтрие трафичните данни или да ги деперсонифицира, освен ако са непосредствено необходими за осъществяване на ново повикване или връзка или в случаите, предвидени в Закона за електронните съобщения.
12.6. Макс Телеком може да използва и обработва лични данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, в следния обем:
12.6.1. данни за Абоната: за физически лица - трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица – личен номер и адрес; за юридически лица и еднолични търговци - наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код.
12.6.2. вид на използваните електронни съобщителни услуги;
12.6.3. общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на сметката;
12.6.4. дължима цена за ползваните услуги за съответния период;
12.6.5. информация, относно избрания от Абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
12.6.6. информация за заявени от Абоната промени в ползването на услугата;
12.6.7. други данни за Абоната при наличие на писмено съгласие от негова страна, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения.
12.7. Макс Телеком съхранява определени категории данни, необходими за нуждите на националната сигурност, както и за разкриване на престъпления, разплащане и за формиране на сметките на Абонатите, за период от 12 (дванадесет) месеца след изпращане на абонатната сметка.
12.8. Макс Телеком се задължава да пази тайната на електронните съобщения и да не извършва действия, които могат да навредят на Абоната/ Потребителя, както и да не предоставя на трети лица поверителна информация за Абонатите/ Потребителите, без изричното писмено съгласие на последните, освен в случаите когато Макс Телеком е длъжно, съгласно българското законодателство, да предостави такава информация на компетентните държавни органи.
12.9. Макс Телеком може да събира, съхранява, обработва и използва данни за повиквания на Абонати, Потребители и други лица, ангажирани с електронни съобщителни услуги, за да открие, локализира и отстрани неизправности и грешки в Мрежата, за откриване и предотвратяване на незаконно използване на обществената електронна съобщителна мрежа и съоръжения, както и за откриване и проследяване на обезпокоителни повиквания, когато има достатъчно основание да се смята, че такива действия се извършват и това е поискано писмено, по законоустановения ред.
12.10. Абонатът потвърждава писмено и изразява съгласието си за начина, по който Макс Телеком ще съхранява, обработва и предоставя на трети лица – кредитни или други институции, по реда на тези Общи условия и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни, в необходимия обем, с цел извършване на кредитна оценка, определяне на кредитен лимит и/ или събиране на вземания, както и в случаите на заявка за получаване на Устройство и сключване на Договор за услуги от разстояние.
12.11. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, коетоможе да повлияе неблагоприятно на лични данни или на неприкосновеността на личния живот на абонат, Макс Телеком го уведомява своевременно за констатираното нарушение. Абонатът може да не бъде уведомяван за нарушението, когато Макс Телеком е доказало пред Комисията за защита на личните данни, че е предприело подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях.
12.12. При уведомяване на абоната по т.12.11. се описват най-малко: естеството на нарушението на сигурността на личните данни на потребителя;точките за контакт, от които може да се получи повече информация; препоръчителни мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни на абоната.


13. ЖАЛБИ, МОЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

13.1. Жалби, молби и предложения се разглеждат и решават от Макс Телеком не по-късно от един месец от получаването им.
13.2. Макс Телеком се задължава да отговаря писмено на всички жалби, молби и предложения, отправени от Абонатите/ Потребителите, по е-мейл, факс или чрез обикновена поща, при положение, че Абонатът/ Потребителят се е идентифицирал най-малко със своето име и е посочил адрес за кореспонденция.
13.3. Макс Телеком поддържа регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от Абонатите/ Потребители, както и копие на отговорите по тях. Регистрите с информация се съхраняват за срок от 24 месеца.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ

14.1. Сключеният между страните Договор за услуги може да бъде прекратен в следните случаи:
А) по взаимно, писмено изразено съгласие на страните;
Б) с изтичане на уговорения в него срок, след постъпило уведомление за това от страна на Абоната не по-малко от 30 дни предварително (ако такова уведомление не е постъпило Договорът продължава действието си за неопределен срок);
В) едностранно, от страна на Абоната:
- с едномесечно писмено предизвестие до Макс Телеком, след заплащане на всички дължими суми, освен ако в договора не е предвидено друго;
- с 14-дневно писмено предизвестие до Макс Телеком, при неизпълнение на съществени задължения от негова страна по тези Общи Условия, свързани с неспазване на сроковете за първоначално активиране на Услугата, възстановяване на Услугата при възникнали повреди в Мрежата и съоръженията, както и нарушаване на параметрите за качество на Услугата за продължителен период (за период по-дълъг от 7 дни);
Г) едностранно от страна на Макс Телеком, в следните случаи:
- с едномесечно писмено предизвестие отправено до Абоната;
- без предизвестие:
а/ при неплащане на дължимите суми след изтичане срока за плащане, както и при наличие на просрочени задължения или нарушения по друг договор/ и, сключен/ и между същите страни;
б/ при превишаване на кредитния лимит и невнасяне на гаранционен депозит или банкова гаранция за обезпечаване ползването на Услуги над кредитния лимит, когато стойността на ползваните Услуги не бъде заплатена незабавно;
в/ във всички други случаи на невнасяне на гаранционна сума, изискана съгласно тези Общи условия;
г/ при установяване на нарушения/ опити за нарушения в конфигурациите на предоставените на Абоната Устройствата;
д/ при установено използване на технически средства за достъп до Мрежата, които не отговарят на посочените в настоящите Общи условия изисквания, или при използване или допускане да бъдат използвани електронни съобщителни устройства или електронни съобщителни услуги за противоправни цели;
е/ при извършвани системни /повече от три пъти в рамките на година/ нарушения на задълженията на Абоната, произтичащи от настоящите Общи условия и/ или от Договора за услуги, независимо че Абонатът е бил предупреден за поне един случай на неизпълнение на съответно задължение;
ж/ при умишлено посочване на неверни данни от страна на Абоната с цел получаване на Устройство/а и/ или услуги от Мрежата на Макс Телеком;
з/ при констатирано извършване или допускане извършването на действия, свързани с генериране на трафик в Мрежата на Макс Телеком, с цел реализиране на печалба за Абоната или трето лице, различно от Макс Телеком;
и/ при промени в законодателството или при прекратяване на правата по Разрешението за предоставяне на гласови услуги чрез Мрежата;
14.2. Сключените договори за услуги, в които е определен срок за предоставяне на услугата, могат да бъдат продължени само с изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока по т. 14.1. договорът за услуги автоматично се трансформира в безсрочен и може да бъде прекратен от абоната с едномесечно писмено предизвестие без да дължи неустойки за това, като се запазва действието на всички останали условия на договора.
14.3. Договорът на абоната, който е подал заявление за пренасяне на номера от Макс Телеком се прекратява по реда, предвиден в тези Общи условия и индивидуалния договор. Договорът се считат за прекратен на датата, на която се деактивира достъпът на абоната до мрежата на Макс Телеком. Абонатът следва да плати на Макс Телеком всички задължения, посочени в раздел 15 от настоящите Общи условия. В случай, че абонатът желае преносимост на част от всички номера, предоставени му от Макс Телеком по договора за услуги, същият не се прекратява по отношение на номерата, оставащи в мрежата на Макс Телеком.

15. ПРЕНОСИМОСТ НА НОМЕРАТА
15.1. Преносимост на номера в Мрежата на Макс Телеком в качеството му на Приемащ доставчик
15.1.1. Абонатът / Потребителят може да подаде заявление до Макс Телеком за пренасяне на номер/а в Мрежата във всеки търговски обект на Макс Телеком. В случай, че заявлението се подава чрез пълномощник, упълномощеният следва да представи и нотариално заверено пълномощно. Заявления, подадени по поща, факс и електронна поща не се приемат. Макс Телеком удостоверява факта на подаване на заявлението, като предоставя копие от същото.
15.1.2. Заявлението за пренасяне на номер/а е по образец, изготвен от Макс Телеком, който включва най-малко следното:
а) номера/та, за който/които се отнася заявлението за пренасяне.
б) За физически лица български граждани - непълнолетни Потребители на предплатени услуги, които имат издадена лична карта – заявлението съдържа техните идентификационни данни, включително и съгласие за преносимост от законните им представители;
в) За физически лица чуждестранни граждани – заявлението съдържа: имена, личен номер (в случай че е налице такъв) или номер на валиден документ за самоличност;
г) За юридически лица и физически лица – еднолични търговци – заявлението съдържа наименование, съответен идентификационен код;
д) За организации, които нямат статут на юридическо лице – заявлението съдържа: наименование, съответен идентификационен код, трите имена на представляващия;
е) Подпис, трите имена на Абоната / Потребителя или негов упълномощен представител, дата и точен час на подаване на заявлението;
ж) Телефонен номер за връзка с Абоната / Потребителя;
з) възможност за изрично писмено изявление на Абоната / Потребителя за стартиране на процедурата по пренасяне от момента на подаване на заявлението за пренасяне. Изявлението следва да бъде изрично подписано от Абоната / Потребителя;
и) възможност за изрично писмено изявление на Абоната / Потребителя за стартиране на процедурата по пренасяне 7 (седем) календарни дни след подаване на заявлението за пренасяне. Изявлението следва да бъде изрично подписано от Абоната / Потребителя;
й) писмено съгласие на Абоната / Потребителя за прекратяване на договорните му отношения с Даряващия доставчик по отношение на номера/та, посочен/и в заявлението за преносимост, считано от датата на пренасяне на номера/та в мрежата на Макс Телеком, както и декларация от страна на Абоната / Потребителя, че ще изпълни всички задължения, произтичащи от индивидуалния му договор с Даряващия доставчик;
к) информирано съгласие на Абоната / Потребителя, че в случай на прекратяване на процедурата за преносимост преди нейното приключване, волеизявлението за прекратяване на договора с Даряващия доставчик и упълномощаването на Макс Телеком се считат оттеглени;
л) възможност Абонатът / Потребителят да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението номера да продължи;
м) упълномощаване на Макс Телеком от страна на Абоната / Потребителя да прекрати договорните взаимоотношения между Абоната / Потребителя и Даряващия доставчик;
н) Заявлението може да съдържа, при наличие на изрично съгласие от страна на Макс Телеком, и упълномощаване в обикновена писмена форма на Макс Телеком от страна на Абоната / Потребителя за заплащане на дължимите към Даряващия доставчик плащания от името и за сметка на Абоната / Потребителя;
о) Декларация от Абоната / Потребителя, че посочените от него данни в заявлението са верни;
п) Съгласие на Абоната / Потребителя за предоставяне на неговите данни на Макс Телеком от страна на Даряващия доставчик;
р) Възможност Абонатът / Потребителят да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението Номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението Номера да продължи.
15.1.3. При подаване на заявлението за пренасяне на Номер лицето, приело заявлението извършва проверка на идентификацията на Абоната / Потребителя.
15.1.4. С едно заявление може да се иска пренасяне на неограничен брой номера. Всички номера в заявлението трябва да бъдат ползвани в Мрежата на Даряващия доставчик.
15.1.5. Макс Телеком в качеството му на Приемащ доставчик при подаване на заявлението уведомява по подходящ начин Абоната / Потребителя:
а) че за потребителите с предплатен достъп, пренасянето на номер/а е свързано с неизползване на целия предплатен кредит;
б) че съществува възможност до приключване на процеса на пренасяне на номер/а да бъдат загубени входящи кратки текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS), които не са изтеглени;
в) че потребителите имат възможност да запазят или сменят начина на ползване на услугите – чрез индивидуален договор или чрез предплатени услуги;
г) че пренасяне на номера, асоциирани с една SIM карта, например различни номера за факс съобщения и пренос на данни, се извършва в зависимост от текущата търговска политика на Макс Телеком и Даряващият доставчик и функционалните възможности на мрежите, като на Потребителите се гарантира възможността за пренос на номера/та, използван за гласови услуги;
д) че е възможна загуба на ползвани допълнителни услуги след пренасяне на номер;
е) че съществуват основанията за отказ за преносимост на номера/та;
ж) че съществуват причини за забавяне на преносимостта и осъществяването й след определената крайна дата на пренасяне, както и за определената нова дата на пренасяне;
з) че е определена дата за преносимост и прозорец на преносимост и невъзможността за достъп до Мрежата в този период;
и) че съществува възможност за влошено качество на електронната съобщителната услуга в деня на пренасянето.
й) че е налице възможността при използването на допълнителни услуги, различни от мобилна телефонна услуга или услуги в ценови пакет, включващи и мобилна телефонна услуга при Даряващия доставчик, Абонатът / Потребителят да продължи да ползва част или всички допълнителни услуги в ценовия пакет, използвани преди осъществяването на преносимост на номера, съгласно Общите условия на Даряващия доставчик.
15.1.6. Срокът на реализация на преносимост не може да бъде по-дълъг от 2 (два) работни дни, считано от стартиране на процедурата по пренасяне или от отстраняване на недостатъците по заявлението, включително прозорец за преносимост не по-голям от 5 (пет) часа. Срокът за реализация на преносимостта може да бъде удължен с времето, през което са били налице технически проблеми в мрежата на Даряващото предприятие или в Мрежата на Макс Телеком до отстраняването им.
15.1.7. Макс Телеком, в качеството му на Приемащ доставчик, ще отказва пренасяне на номер/а в Мрежата си при наличие на някое от следните обстоятелства:
а) Абонатът / Потребителят не е дееспособен и не е надлежно представляван от трето лице;
б) заявлението е подадено от трето лице, което не е надлежно упълномощено от Абоната / Потребителя;
в) представените от Абоната / Потребителя данни в заявлението са непълни и / или неточни;
г) не са представени изискуемите към заявлението документи;
д) налице е някое от общо приложимите основания за отказ за предоставяне на обществена телефонна услуга, предвидени в настоящите Общи условия;.
е) преди подаване на заявлението за преносимост номерът е несъществуващ или е предоставен за ползване на Абоната / Потребителя на Даряващия доставчик;
ж) Даряващият доставчик вече е получил от Приемащия доставчик друго искане за пренасяне на същия номер, процедурата по която още не е приключила.
15.1.8. В случаите по 15.1.7, б.„а”, „б”, „в”, „г”, заявлението не се разглежда от Макс Телеком до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 (тридесет) календарни дни от стартиране на процедурата за преносимост. В случай че в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Макс Телеком. В останалите случаи по т. 15.1.7. процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Макс Телеком. В случаите на отстранима причина за отказ, договорът на Абоната / Потребителя с Даряващия доставчик се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му, като това продължаване не може да се счита за основание за начисляване на допълнителни неустойки извън тези, които са уговорени в договора между Абоната и Даряващия доставчик и / или в Общите условия на Даряващия доставчик. Заявление за пренасяне на номер може да бъде подавано отново, когато пречките за отказа са отстранени.
15.1.9. В случай, че не са налице основания за отказ Макс Телеком и Даряващият доставчик осъществяват процеса по пренасяне на номера/та съгласно подписаната между тях процедура, както и съобразно приложимата нормативна уредба и настоящите Общи условия.
15.1.10. В случай че не са налице основания за отказ, Макс Телеком предоставя на Абоната / Потребителя SIM карта/и и сключва договор за предоставяне на мобилни услуги, който договор влиза в сила под условие, съгласно посоченото в него. Макс Телеком предоставя толкова SIM карти, колкото са номерата, обект на пренасяне.
15.1.11. Абонатът / Потребителят може да оттегли заявлението си за пренасяне на номер/а, както до Даряващия доставчик, така и до Макс Телеком в качеството му на Приемащ доставчик, но не по-късно от деня предшестващ датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва на мястото на подаването му, когато оттеглянето се извършва пред Макс Телеком. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване на бланка-образец в стандартна форма, съгласувана между операторите. При прекратяване на процедурата по преносимост поради наличието на основание за отказ, както и при оттегляне на заявлението за преносимост пред Макс Телеком се счита, че е налице отказ, респективно оттегляне и по отношение на искането за прекратяване на договора с Даряващия доставчик, вкл. и на упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик. Абонатът / Потребителят може да оттегли заявлението си и в срока по 15.1.2. „и“.
15.1.12. Макс Телеком и Даряващият доставчик определят ден, в който ще бъде активиран достъпът на Абоната/Потребителя до Мрежата на Макс Телеком, и съответно деактивиран достъпът му до мрежата на Даряващото предприятие. Макс Телеком уведомява Абоната / Потребителя за деня на пренасяне на номер/а.
15.1.13. Макс Телеком информира Абоната / Потребителя за осъщественото пренасяне на номер/а.
15.1.14. Макс Телеком има право да наложи ограничения за ползването на услуги от Абоната / Потребителя или да заплати неговите задължения към Донора в случай на неплащане от Абоната / Потребителя на изискуеми задължения към Даряващия доставчик, свързани с пренесения номер/а.
15.1.15. Договорът между Макс Телеком и Абоната влиза в сила в деня на успешното пренасяне на номера/та в мрежата на Макс Телеком. Отношенията между Абоната / Потребителя и Макс Телеком след реализиране на преносимостта се уреждат съобразно тези Общи условия, сключеният договор за мобилни услуги и допълнителните споразумения към тях.

15.1.16. Макс Телеком се задължава да осигури равнопоставеност между Абонатите / Потребителите, които са пренесли или са заявили желание за пренасяне на номера / номерата си в Мрежата на Макс Телеком и своите Абонати / Потребители.
15.2. Преносимост на номера от Мрежата на Макс Телеком в качеството му на Даряващ доставчик
15.2.1. Потребител / Абонат на Макс Телеком може да подаде при избран от него друг оператор – Приемащо предприятие, заявление по образец за пренасяне на предоставения му от Макс Телеком за ползване номер/а в мрежата на другото предприятие.
15.2.2. Договорните отношения на Абоната / Потребителя с Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, се прекратяват по реда, предвиден в настоящите Общите условия и индивидуалния договор между Макс Телеком и Абоната.
15.2.3. Договорните отношения с Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, се прекратяват единствено по отношение на номера/та, обект на искането за пренасяне.
15.2.4. В случай че Абонатът / Потребителят желае преносимост на част от всички номера, предоставени му от Макс Телеком по индивидуалния договор, същият не се прекратява по отношение на номерата, оставащи в Мрежата. С прекратяване на достъпа до Мрежата се счита за прекратен и индивидуалният договор между Макс Телеком и Абоната / Потребителя по отношение на съответния номер.
15.2.5. Пренасянето на номер от Мрежата на Макс Телеком в мрежата на друго предприятие, предоставящо обществена телефонна услуга, посредством обществена мобилна наземна мрежа не освобождава Абоната от задължението му да заплати всичките си текущи задължения към Макс Телеком, пряко свързани с пренасяния номер/а и услугите, ползвани чрез него/тях, както и задължения, отнасящи се до заплащане на дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване. Такива задължения са и незаплатените от Абоната / Потребителя номера със специален статут, чийто падеж е към момента на сключване на договора или получаване на съответния номер. Тези задължения се заплащат съгласно действалата ценова листа на Макс Телеком към момента на падежа на задължението за плащането на този номер. Абонатът е задължен да заплати на Макс Телеком и всички задължения, свързани с ползването на пренасяния/те номер/а, които са възникнали след подаване на заявлението за пренасяне на номер до прекратяване на договорните отношения с Макс Телеком. Заплащането на тези задължения се извършва след издаване на последна фактура от страна на Макс Телеком. В случай на незаплащане на дължимите суми по тази точка, в определения за това срок, Макс Телеком има право да поиска от Приемащото предприятие да наложи ограничения за ползването на услуги от Абоната / Потребителя. Приемащото предприятие има право да заплати дължимите от Абоната / Потребителя суми, като това обстоятелство се преценява от приемащото предприятие, съобразно текущата му търговска политика.
15.2.6. Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, може мотивирано да откаже преносимост на номер / номера пред Приемащия доставчик само в следните случаи:
а) Преди подаването на заявление за преносимост номерът е несъществуващ, не е от обхвата от номера, предоставен на Макс Телеком, или не е предоставен на Абоната / Потребител на Макс Телеком;
б) Макс Телеком вече е получил друго заявление от Приемащ доставчик за пренасяне на същия номер, процедурата по което още не е приключила;
в) Представените от приемащия доставчик данни за Абоната / Потребителя в изпратеното заявление са непълни и / или неточни:
аа) за физически лица – трите имена и единен граждански номер;
бб) за юридически лица или физически лица – еднолични търговци – наименование и съответен идентификационен код;
вв) за чуждестранни лица – имена и личен номер или номер на валиден документ за самоличност;
гг) за организации, които нямат статут на юридическо лице – съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.
15.2.8. В случаите по 15.2.7., б. „в”,, заявлението не се разглежда от Приемащия доставчик до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 (тридесет) календарни дни от стартиране на процедурата по преносимост. В случай че в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Приемащия доставчик. В останалите случаи по 15.2.7. процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Приемащия доставчик. В случаите на отстранима причина за отказ, договорът на Абоната се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му, като това продължаване не може да се счита за основание за начисляване на допълнителни неустойки извън тези, които са уговорени в договора между Абоната и Даряващия доставчик и / или в Общите условия на Даряващия доставчик.
15.2.9. В случай, че не са налице основания за отказ Макс Телеком и Приемащият доставчик осъществяват процеса по пренасяне на номера/та, съгласно подписаната между тях процедура, както и съобразно приложимата нормативна уредба и настоящите Общи условия.
15.2.10. Абонатът / Потребителят има право да оттегли заявлението си за пренасяне на номер/а пред Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, или пред Приемащия доставчик не по-късно от датата, предхождаща датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване и подписване на бланка - образец в стандартна форма, съгласувана между операторите.
В 7-дневния срок по 15.1.2. „и“, когато е приложим, Абонатът / Потребителят също има възможност да оттегли подаденото заявление за пренасяне. В случай, че Абонатът / Потребителят упражни правата си по предходното изречение, както и в случай на прекратяване на процедурата по преносимост поради отказ от страна на Приемащия доставчик, заплатените суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори ще се считат за авансово плащане за бъдещо ползване на услугите.
15.2.11. При прекратяване на процедурата по преносимост поради наличието на основания за отказ, както и при оттегляне на заявлението за преносимост пред Макс Телеком се счита, че е налице отказ, респективно оттегляне и по отношение на искането за прекратяване на договора с Макс Телеком, вкл. и на упълномощаването за прекратяване на договора с Макс Телеком. В случай, че Абонатът / Потребител изрази изрично желание да прекрати индивидуалния си договор с Макс Телеком въпреки наличието на обстоятелствата по предходното изречение, то прекратяването се извършва по общия ред, съгласно тези Общи условия.
15.2.12. Достъпът на Абоната / Потребителя до Мрежата се деактивира на датата за осъществяване на преносимост, определена от Макс Телеком и Приемащият доставчик, за която дата Абонатът / Потребителят се уведомява от Приемащият доставчик.
15.2.13. Макс Телеком носи отговорност за качественото и несмущавано ползване само на услуги, ползвани от Абонат/Потребител, чрез и в Мрежата на Макс Телеком, в обема и обхвата на реда и условията на обявените планове, и при наличие на действащ договор. При пренасяне на номер от Мрежата на Макс Телеком, Макс Телеком в качеството си на Даряващ доставчик осигурява на ползвателя на номера несмущавано ползване на услуги в мрежата на Приемащия доставчик, при условията на прозрачност и равнопоставеност с потребителите си, в рамките на видовете услуги, предоставяни от Макс Телеком.
15.2.14. Във връзка с предоставянето на преносимост на номера от Мрежата, Макс Телеком се задължава при повиквания към пренесени от Мрежата номера да уведомява своите Абонати / Потребители, че търсеният номер вече не е в Мрежата. Уведомяването ще се извършва чрез предупредителен сигнал, за чието значение предварително ще бъде осигурена обществено достъпна информация. Сигналът ще е последван от период от 2 (две) секунди, който дава възможност на потребителите за избор дали да прекратят или реализират повикването. Абонатът / Потребителят има възможност за деактивиране на информирането при поискване от викащ потребител, както по отношение на всички повиквания към пренесени номера от мрежата на даряващия доставчик, а в случай на техническа възможност - и по отношение на конкретно посочени от потребителя номер или номера.
15.3. Установяване на неправомерно пренасяне на номера
15.3.1. Процедурата за установяване на неправомерно пренасяне на номера може да започне по инициатива на Приемащия доставчик, Даряващия доставчик или по искане на Абоната / Потребителя.
15.3.2. Неправомерно пренасяне представлява пренасяне на Номер/а в мрежата на доставчик от домейна на преносимост, без да е налице валидно изразено съгласие на Абоната/ Потребителя за пренасяне на номер/а. Случаите на неправомерно пренасяне включват:
а) пренасяне на Номер/а, които не са били заявени за пренасяне от страна на Абоната / Потребителя и / или за които липсват изискуемите за правомерно пренасяне документи;
б) пренасяне на Номер/а без да е налице представителна власт на лицето, подало заявлението за пренасяне. Наличието / липсата на представителна власт се преценява към момента на подаване на заявлението за преносимост;
в) пренасяне на Номер/а, спрямо които са били налице непоправими причини за отказа при Даряващия и / или при Приемащия доставчик към момента на подаване на заявлението за преносимост или в случай че са били налице поправими причини за отказ, същите не са били отстранени в предвидения срок.
г) пренасяне на Номер/а, спрямо които е бил извършен отказ от преносимост в установения за това срок, но Приемащият или Даряващият доставчик не са уведомили съответния друг доставчик за отказа.
15.3.3. Абонат / Потребител може да подаде искане за установяване на неправомерно пренасяне до Даряващия и / или до Приемащия доставчик в срок до 2 (два) месеца след пренасяне на номера/та за Абонати, които ползват услуги по договор при Приемащия доставчик и в срок до 3 (три) месеца за Потребители на предплатени услуги при Приемащия доставчик.
15.3.4. Искането се подава в писмена форма лично от Абоната / Потребителя или негов надлежно оправомощен представител в търговски обект на Даряващия и / или до Приемащия доставчик, негов надлежно оправомощен дистрибутор или търговски представител. Искането следва да съдържа описание на основанията за неправомерно пренасяне. Не се приемат анонимни искания, както и искания, подадени по поща, факс или електронна поща.
15.3.5. В случай че процедурата започва по инициатива на Приемащия и / или Даряващия доставчик, доставчикът по чиято инициатива е започнала процедурата уведомява Абоната / Потребителя.
15.3.6. След получаване на искането / сигнала, Приемащият и Даряващият доставчик проучват фактическите обстоятелства по случая и документите, въз основа на които е осъществено пренасянето, като разглеждат случая в срок до 2 (две) седмици от получаване на искането / сигнала. Те следва да вземат решение дали е налице неправомерно пренасяне в срока по предходното изречение.
15.3.7. В случай, че не се постигне съгласие в срока, се организира среща, на която Приемащият доставчик представя оригиналите на документите, въз основа на които е осъществен процеса на пренасяне. На срещата по предходното изречение Приемащият и Даряващият Доставчик следва да поканят и Абоната / Потребителя.
15.3.8. Приемащият и Даряващият доставчик следва в 1- (едно) седмичен срок след процедурата по т. 15.3.7 да вземат решение дали е налице неправомерно пренасяне на Номер/а или не са налице основания да се приеме, че пренасянето е неправомерно.
15.3.9. В случай, че в срока по чл. 15.3.7. Приемащият и Даряващият доставчик не могат да постигнат съгласие, процедурата се прекратява.
15.3.10. Абонатът / Потребителят се уведомява за решението на Приемащия и Даряващия доставчик или за прекратяване на процедурата.
15.3.11. В случай че е установено неправомерно пренасяне, Приемащият доставчик връща Номера/та на Даряващия доставчик по реда на Процедура за преносимост на мобилни номера. За процедурата по предходното изречение не се прилагат разпоредбите на Процедура за преносимост на мобилни номера, като действията по пренасяне се съгласуват между доставчиците в дух на добра воля и при прилагане по аналогия на съответните разпоредби за преносимост, доколкото са приложими.
15.3.12. В хипотезата по т. 15.3.11. договорът на Абоната / Потребителя с Приемащия доставчик се счита за прекратен без отговорност за Абоната / Потребителя от датата на пренасяне на съответния Номер/а в мрежата на Даряващия доставчик. Договорът на Абоната с Даряващия доставчик се счита за възстановен с обратна сила от датата на пренасяне. Абонатът / Потребителят не дължи плащания за ползвани услуги към Приемащия доставчик. Когато обект на неправомерно пренасяне са били само част от номерата, пренесени в едно заявление, този член се прилага само към неправомерно пренесените номера.
15.3.13. Отношенията между Абоната / Потребителя и Макс Телеком в качеството му на нов Приемащ доставчик се уреждат съобразно настоящите Общи условия и / или индивидуалния договор.

16. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

16.1. Макс Телеком може да променя тези Общи условия, както и цените на предоставяните услуги по всяко време, по свое желание или по предложение на Абонати/ Потребители.
16.2. Общите условия или измененията им се публикуват от Макс Телеком на страницата му в интернет на адрес http://www.maxtelecom.bg. Изменените Общи условия влизат в сила в 30-дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком.
16.3. Всеки Абонат, при изменение на Общите условия, има право да прекрати Договора за услуги без санкции, в срок до един месец от влизането на измененията на Общите условия в сила, с изключение на случаите, когато:
16.3.1. промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство или от акт на КРС, или
16.3.2. в индивидуалния Договор за услуги с Абоната са включени отстъпки от цените на Макс Телеком по отношение на съответния Абонат, за определен срок от време.
16.4. (отм.).

17. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

17.1. Спорове между страните по Договор за услуги се решават чрез непосредствени преговори между тях.
17.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за регулиране на съобщенията за уреждане на спорния въпрос или да потърси правата си по реда на действащото законодателство на Република България.

18. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

18.1. По въпроси, неуредени от тези Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
18.2. Когато определени клаузи от индивидуалния Договор за услуги са в противоречие с клаузи от настоящите Общи условия, предимство има уговореното в Договора за услуги.

19. ДРУГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

19.1. „Крайно устройство” - устройство, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществена електронно съобщителна мрежа за предаване, обработка или приемане на информация.
19.2. “Номерационен план” е форма на организация на националните телефонни номера. Той определя формата и структурата на тези номера, с цел дефиниране на специфичните елементи, които се използват за идентификация на крайните точки на мрежите, маршрутизация на повикванията към тези крайни точки, определяне и отчитане на броителните единици за разговорите, както и за осигуряване на достъп до други далекосъобщителни мрежи.
19.3. “Успешно повикване” означава повикване, за което викащата страна получава значим отговор за изграждане на връзката по смисъла на съответните международни спецификации.
19.4. „Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид на договора за услуги и прилежащите ОУ, като абонатът е уведомен за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение.
19.5. “Поверителна информация” е всяка информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма), която е обозначена като поверителна от предоставящата я страна, или която с оглед на своето съдържание и/или предназначение е нормално да бъде възприета като поверителна от страната, която я получава.
19.6. Всички останали специализирани термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия, имат значението, дадено им в Закона за електронните съобщения.
19.7. „Даряващ доставчик” е доставчикът, от чиято мрежа национално значимия номер се пренася в друга мрежа.
19.8. „Домейн на преносимост” са мрежите на доставчиците, в които се осъществява преносимост на предоставените им от Комисията за регулиране на съобщенията номера.
19.9. „Държател на обхвата от номера” е мрежата на предприятието, на което Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила номера от Националния номерационен план част, от които е пренесеният номер.
19.10. „Пренесен номер поради техническа грешка” е номер, който е пренесен в друга мрежа, независимо от причините, довели до това, без да е налице надлежно изразена воля за неговото пренасяне от абоната, на който номерът е предоставен за ползване от даряващия доставчик.“
19.11. “Преносимостта на мобилни номера” е право на абонатите и потребителите на предприятията, доставчици на обществена мобилна телефонна услуга, да запазят номерата си при смяна на доставчика с друг доставчик, предоставящ обществена мобилна телефонна услуга, посредством обществена мобилна наземна мрежа и задължение на предприятията да осигуряват възможност на своите абонати да запазят национално значимия си номер при смяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.
19.12. „Приемащ доставчик” е доставчика, който приема номера в резултат на процеса на пренасяне. Неговата мрежа става мрежа на абоната / потребителя след завършване процеса на пренасяне.
19.13. „Прозорец на преносимост” е определен период от време в процеса на пренасяне на номер от момента на активиране на достъпа на крайния потребител от предприятията на приемащата мрежа до момента на актуализиране на базите данни на всички предприятия с номера за направление към приемащата мрежа.
19.14. „Работен ден” за нуждите на Раздел 15 от настоящите общи условия е всеки календарен ден от понеделник до петък с изключение на официалните празници.
19.15. „Работно време” е работното време на центровете за работа с клиенти, обслужващи Абонати/Потребители на Макс Телеком.
20. ДРУГИ

Раздел 15 „Преносимост“ от настоящите общи условия ще се прилага в отношенията между Макс Телеком и Абонатите / Потребителите на мобилни гласови телефонни услуги, след като Макс Телеком се присъедини успешно към домейна на мобилната преносимост и след осигуряване на техническа възможност. За датата, от която ще се прилагат условията за преносимост, Макс Телеком ще публикува съобщение на интернет страницата си.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД И АБОНАТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА... (421.6 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon