What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Общи условия за уреждане на взаимоотношения между Макс Телеком и потребителите на интернет услуги (за договори сключени преди 07.04.2014 Г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МАКС ТЕЛЕКОМ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ
Изменени и допълнени във връзка с изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, /ДВ бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г./

1. Общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Макс Телеком” ООД, наричано за краткост по-долу Макс Телеком, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район „Младост”, бул. Цариградско шосе No. 115 Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 15, с абонатите и потребителите на услугата предоставяне на интернет достъп на територията на Република България, чрез електронната съобщителна мрежа на Макс Телеком, наричана по-долу Мрежата.
1.2. Абонат на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо и юридическо лице, сключило договор с Макс Телеком за осигуряване на достъп до Мрежата и предоставяне на електронни съобщителни услуги.
1.3. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия означава всяко лице, което ползва елетронните съобщителни услуги, предоставяни чрез Мрежата.
1.4. Настоящите Общи условия са задължителни за Макс Телеком и абонатите и потребителите на Мрежата.
1.5. Абонатите / потребителите на Мрежата се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им.
1.6. Общите условия влизат в сила за абонатите със сключване на индивидуален писмен договор или със започване ползването на съответната услуга, като със сключването на договора или със започване ползването на услугата абонатите приемат съдържанието на Общи условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на Закона за електронните съобщения (ЗЕС).. По смисъла на настоящите Общи условия за писмена форма се счита и наличието на волеизявления на страните, извършени в електронна форма.
1.7. Общите условия са неразделна част от индивидуалните договори, сключени между Макс Телеком и неговите абонати.

2. Индивидуален договор за услуга

2.1. Макс Телеком сключва индивидуален писмен договор с лицата, желаещи да ползват услугата достъп до интернет, предоставяна от Мрежата на Макс Телеком, наричан по-долу договор за услуги.
2.1.1. Договорът за услуги при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, или незабавно, ако абонатът изрично е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно. Договорът влиза в сила незабавно във всички случаи когато Макс Телеком предоставя на абона крайно устройство, както и в случаите, когато услугите по договора са свързани с ползване на крайно устройство, предоставено от Макс Телеком или в случаите на продажба от разстояние, за които се прилага редът, предвиден в Закона за защита на потребителите.
2.1.2. Абонатите имат възможност за сключване на договор за услуги с първоначален срок, не по-дълъг от две години. Абонатите имат възможност да сключат и договор за услуги със срок от една година.
2.1.3 В 7-дневния срок по т. 2.1.1., когато е приложим, абонатът има право едностранно да се откаже от ползване на услуги, без да дължи неустойки. Отказът от ползване на услуги се извършва в писмена форма и се представя в някой от търгоските обкти на Макс Телеком.

2.2. При сключването на договор абонатът се идентифицира по следния начин:
2.2.1. за физически лица - с валиден документ за самоличност когато абонатът е български гражданин, а когато е чуждестранен гражданин, продължително пребиваващ в Република България – с документ, с вписан настоящ адрес на територията на Република България;
2.2.2. Юридически лица, еднолични търговци и лица със свободна професия - с ЕИК, наименование /фирма/, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, лица представляващи лицата; документ за първоначална регистрация на юридическото лице, съответно акт за създаване от компетентен държавен орган за юридически лица, които не са търговски дружества, удостоверение за актуално състояние / издадено не по-рано от 3 месеца преди предоставяне /, единен идентификационен код (БУЛСТАТ и др.), данни, удостоверяващи правния статус на лицата, упражняващи свободни професии телефон(факс, електронен адрес).
2.2.3. за държавни органи, регистрирани в страната търговски представителства, представителства на чужди държави, международни организации или мисии, осъществяващи дейност на територията на Република България по силата на международно споразумение – съответният акт на компетентен местен или международен орган за създаването им, а за техни членове – документите по т.2.2.1. или съответния документ за месторабота/ принадлежност с визиран срок на пребиваване.
2.3. Абонатът се съгласява Макс Телеком да събира по реда на тези Общи условия, предоставя и обработва, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни с оглед на предоставяне на услугата.
2.4. При сключване на договора за услуги, Макс Телеком може да изисква и други документи при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и тези Общи условия.
2.5. Абонатът няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора за услуга, на трети лица без изрично писмено съгласие на Макс Телеком.
2.6. В случай, че абонатът предостави за ползване от друго лице-потребител на мрежата, регистрирани на негово име услуги, по сключен договор за услуги с Макс Телеком, абонатът остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от договора за услуги.
2.7. Макс Телеком има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуги с лицата, желаещи да станат абонати на Мрежата, както и да събират плащания от абонатите по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните абонати по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване.

3. Услуги, предоставяни от Макс Телеком

3.1. Макс Телеком предоставя услугите на своите абонати и потребители 24 часа в денонощието,7 дни в седмицата, съобразно технологичните възможности на Мрежата.
3.2. Абонатите/ потребителите могат да получат и ползват и други услуги, включени в цената на услугите, както и допълнителни услуги срещу заплащане.
3.2.1. Абонатите/ потребителите могат да ползват само устройства, с оценено съответствие, съгласно действащото законодателство.
3.2.2. Макс Телеком предоставя за ползване устройства на абонатите при подписване на договор за услуги. Абонатът носи цялата отговорност в случай на загубване, кражба или повреда на устройствата.
3.2.3. Съдържащите се в инсталационните пакети устройства, предоставени за ползване на абонатите, са собственост на Макс Телеком през цялото време на действие на договора, както и след прекратяването/развалянето на договора, независимо от основанието за това, като при прекратяване на договорните отношения с Макс Телеком абонатът следва да го върне при прилагане на условията на т. 5.13., за което следва да бъде подписан протокол.
3.2.4. (нова, в сила от 09.12.2011 г.) Макс Телеком може и да продава на абонатите/потребителите крайни устройства, които абонатите/потребителите следва да закупят от Макс Телеком по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком.
3.3. Макс Телеком предоставя на своите абонати/потребители една или няколко от следните видове услуги:
3.3.1. Достъп до интернет посредством Мрежата си. .
3.3.2. (отм..)
3.3.3. Други електронни съобщителни услуги, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на Макс Телеком. Конкретният избор на пакета от услуги се определя от всеки абонат при подписването на договора за услуги.
3.4. (отм..)
3.5. (отм)
3.6. Услугата, предоставена от Макс Телеком, е предназначена за крайни потребители. Услугата не е предназначена за препродажба или за предоставяне на други услуги, базирани на услугите на Макс Телеком, без изричното писмено съгласие на Макс Телеком.
3.7. Макс Телеком активира услугата до 24 часа от подписване на договор с клиента
3.8. (отм..)
3.9. (отм)
3.10. Обхватът на услугите, предоставяни от Макс Телеком посредством Мрежата, може да се разширява, като Макс Телеком своевременно ще уведомява абонатите/потребителите си за това по подходящ начин на интернет страницата си.

4. Права на абоната / потребителя

4.1. Абонатът / потребителят има право да заявява и да ползва услугите на Мрежата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за услуги.
4.2. Абонатът има право да преминава от по-нисък на по-висок абонаментен план, да ползва допълнителни услуги и/или да се откаже от някои услуги, предлагани от Макс Телеком при условията на настоящите Общи условия и индивидуалния договор. Отказът от услуги се счита за прекратяване на договора. При пакетни услуги отказът от една от услугите се счита за прекратяване на договора Абонатът, сключил срочен договор, може да промени използвания пакет, като подпише нов срочен договор и след като е заплатил всички текущи задължения по действащия към момента срочен договор..
4.3. Абонатът има право да подава жалби, молби и предложения и да получава отговор по реда на настоящите Общи условия.
4.4. Абонатът има право да адресира жалби до Комисията за защита на потребителите, отнасящи се до услугите на Макс Телеком, за неспазване на условията на Общите условия от страна на Макс Телеком.
4.5. Абонатът / потребителят има право да сигнализира Макс Телеком за констатирани проблеми, свързани с ползването на услугите

5. Задължения на абоната / потребителя

5.1. Абонатът се задължава да спазва разпоредбите на Общите условия на Макс Телеком, индивидуалния договор, както и на всички допълнителни споразумения между него и Макс Телеком.
5.2. Абонатът се задължава да заплаща в определените от Макс Телеком срокове дължимите суми за предоставените услуги в съответствие с Общите условия, договора за услуги и ценовата листа на Макс Телеком.
5.3. Абонатът се задължава да заплаща в определените от Макс Телеком срокове дължимите суми, включително и месечна абонаментна цена, и в случай, че е прекратено предоставянето на услугите поради виновно неспазване на Общите условия от страна на абоната. Макс Телеком може да вземе решение за възстановяване ползването на услугите, като уведомява абоната за това.
5.4. Абонатът/ потребителят е длъжен да ползва услугите по начин, който не нарушава целостта на Мрежата и/или не възпрепятства предоставянето на услуги от Макс Телеком на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите.
5.5. Абонатът / потребителят се задължава да използва крайните устройства само в съответствие с тяхното предназначение и указанията на производителя.
5.6. Абонатът / потребителят се задължава да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Макс Телеком.
5.7. Абонатът се задължава да не преотдава на трети лица устройството, което е съставна част на инсталационния пакет, както и да не ползва получено от Макс Телеком устройство за ползване на аналогични услуги, предоставяни от друг оператор.
5.8. Абонатът се задължава да уведомява в срок до 7 дни Макс Телеком за настъпили изменения в наименованието, адреса или други регистрационни данни, посочени в договора за услуги.
5.9. Абонатът/ потребителят се задължава да ползва услугите на Макс Телеком съобразно действащото в страната законодателство. При неправомерно ползване на услугите абонатът / потребителят носи отговорност за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неправомерно ползване. Неправомерното ползване включва извършване на следните неизчерпателно посочени действия:
5.9.1. Услугата се ползва по начин, който пречи на нормалната работа на други абонати / потребители или причинява тяхното увреждане
5.9.2. Услугата не се ползва в съответствие с действащото законодателство и приложимите международни актове
5.9.2.1. Разпространение на нелицензиран софтуер;
5.9.2.2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството
5.9.2.3. Застрашаване на националната сигурност;
5.9.2.4. Призоваване към промяна на конституционно установения ред;
5.9.2.5. Призоваване към извършване на престъпления, насилие над личността и разпалване на вражда;
5.10. В случай на неправомерно използване на услугите , Макс Телеком има право да прекрати договора, като всички задължения на абоната стават незабавно изискуеми, като в този случай абонатът дължи заплащането на неустойка в размер равен на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13.
5.11. Абонатът / потребителя се задължава при загуба или кражба на устройството, независимо от местонахождението си, незабавно да уведоми устно Макс Телеком на посочен номер за работа с клиенти, за да бъде временно ограничен достъпа до Мрежата. Независимо от уведомяването абонатът дължи заплащането на абонаментните месечни цени, а и за генериран трафик, в случай че конкретната услуга предвижда заплащането на такъв.
5.12. При загубата или кражбата на устройство, абонатът е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството по цени съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от абоната заплащането на неустойка в размер равен на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора, както и заплащането на стойността на загубеното/открадното устройство по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком.
5.13. Абонатът трябва да върне предоставеното му за ползване устройство, собственост на Макс Телеком, след прекратяване/разваляне на договора за услуги, независимо от основанието за това, в състоянието, в което го е получил, при отчитане на нормалното износване. При невъзможност от страна на абоната да върне предоставеното му устройство или устройството не е в състоянието, описано в предходното изречение, той следва да заплати на Макс Телеком стойността на устройството по цената съгласно ценова листа на Макс Телеком.

6. Права на Макс Телеком

6.1. Макс Телеком има право да получава в срок всички дължими от абоната суми за ползването на предоставените от Макс Телеком услуги.
6.2. Макс Tелеком има право да дава указания и инструкции на абоната / потребителя за правилното използване на устройствато.
6.3. Макс Телеком осигурява гаранция на устройствата, покриваща само фабрични дефекти за срок от 1 година от датата на подписване на договора за услуги. При условие, че устройството е повредено поради вина на абоната / потребителя, същият заплаща съответните транспортните разходи и пълната стойност на устройството.
6.4. Макс Телеком има право да откаже свързване към Мрежата на абонат, който има просрочени задължения по друг договор с него, както и в случай на непредоставяне на изискуеми документи за сключване на договор или в резултат на направена кредитна оценка.
6.5. Макс Телеком има право за целите на поддържането на Мрежата временно и за възможно най-кратък срок да преустанови предоставянето на услугите на абоната / потребителя, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява абонатите / потребителите си по подходящ начин, чрез съобщение на Интернет страницата си най-малко 24 часа по-рано, в случай, че като следствие се очаква прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги.
6.6. Макс Телеком има право да получава от абоната / потребителя информация за хардуера и софтуера, използвани за осигуряване на услугите, като използва тази информация само за собствени нужди.
6.7. Макс Телеком не носи отговорност за щети причинени на абоната / потребителя при ползване на услуги с отклонения, дължащи се на причини извън мрежата и съоръженията на Макс Телеком.
6.8. Макс Телеком има право да ограничи достъпа до услугата или да прекрати без предизвестие индивидуален договор с абонат в следните случаи:
6.8.1. Абонатът има просрочени задължения към Макс Телеком
6.8.2. Абонатът е посочил неверни данни при сключване на индивидуалния договор.
6.8.3. Системни нарушения на договорни задължения, произтичащи от настоящите Общи условия или от договора за услуги от страна на абоната, при положение ,че абоната е уведомен за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение;
6.8.4. Постъпило писмено искане от компетентните органи, за виновно извършени неправомерни действия и/или заплашителни или обидни съобщения, осъществени чрез крайното устройство на абоната/потребителя.
6.8.5. Абонатът осъществява или допуска осъществяване на нарушение на неговото договорно задължение, от което произтичат или могат да произтекат вреди както за Макс Телеком, така и за други страни.
6.8.а В случай че Макс Телеком ограничи достъпа до услугата съгласно т. 6.8 и 6.12 от настоящите Общи условия, както и във всички останали случаи на ограничаване достъпа до услугите по реда на тези Общи условия по причини, свързани с абоната/потребителя, срокът на договора за услуги се удължава автоматично с времето, през което достъпът до услугата е бил ограничен. Ограничаването на дстъпа до услугата не освобождава абоната от заплащането на съответните цени по раздел 10 от натоящите Общи условия в пълен размер.
6.8.б В случай че Макс Телеком прекрати без предизвестие индивидуален договор с абонат съгласно т. 6.8 от настоящите Общи условия, както и във всички останали случаи на едностранно прекратяване на индивидуалния договор от страна на Макс Телеком по реда на тези Общи условия, абонатът дължи неустойка в размер равен на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13..
6.9. Макс телеком има право да оправомощи трети лица като свои търговски представители, които от негово име и за негова сметка да сключват договори за услуги с абонати на Макс Телеком.
6.10. Макс Телеком има право да прекрати договор с абонат в случай на отправена обида или заплаха към Макс Телеком или член на екипа.
6.11. С цел събиране на вземания, дължими за ползваните услуги, Макс Телеком има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на услугите данни на абоната на трети лица – администратори или оператори на лични данни, при условие, че същите са поели задължение за неразгласяване на личните данни. Макс Телеком се задължава да публикува необходимата информация на интернет адрес www.maxtelecom.bg
6.12. Макс Телеком има право без предизвестие да ограничи временно предоставянето на услугите, без да разваля договора в случай, че потребителят извършва злоумишлени действия или допуска други лица да извършват злоумишлени действия, до момента, когато потребителят преустанови неправомерното си поведение.
6.13. При регистриране на нетипичен трафик от страна на Потребител, което дава основание на Макс Телеком да счита, че услугата се ползва в наушение на настоящите Общи условия, Макс Телеком има право да наложи временни ограничения на скоростта на този Потребител.
6.14. Макс Телеком има право да използва Мрежата си за целите на директния си маркетинг и реклама, като изпраща съобщения до своите абонати, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и др. на Макс Телеком, както и има право да изпраща на абонатите по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (SMS, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за информация, уведомителни съобщения, свързвани с ползването на услугите, включително и свързани с дължими и/или просрочени плащания и при нарушаване на някоя от разпоредбите на Общите условия, без да е необходимо предварителното им съгласие за това.
6.15. В случай на изразено несъгласие от страна на абонатите за бъдещо получаване на съобщения, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и др. на Макс Телеком, Макс Телеком се задължава да преустанови изпращането им до съответния абонат.

7. Задължения на Макс Телеком

7.1. Макс Телеком се задължава да предоставя услугите в съответствие със сключените договори с абонатите, както и настоящите Общи условия. Макс Телеком предоставя услугите на абоната, заедно с информация относно инсталацията на услугите,
7.2 . При инсталиране на услугите от Макс Телеком отговорността за инсталиране на услугите, както и всички последствия от инсталирането се носи от абоната.
7.3. Макс Телеком се задължава да осъществява непрекъснато техническо наблюдение на процеса на предоставяне на услугите. При възникване на технически проблеми Макс Телеком е задължен да предприеме всички необходими мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.
7.4. Макс Телеком се задължава да предоставя на абоната / потребителя всички необходими технически и експлоатационни предписания, които гарантират правилно използване на услугите.
7.5. Макс Телеком се задължава да осигурява предоставянето на услугите си, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата в зоните на обслужване на Мрежата. Прекъсване е допустимо само в случаите на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
7.6. В случай на планирано прекъсване в предоставянето на услуги по технически и експлоатационни причини, Макс Телеком се задължава да уведоми абонатите / потребителите предварително, по подходящ начин, чрез публикуване на съобщение на интернет страницата си. Уведомяването се извършва не по-късно от 24 часа преди провеждането на съответните мероприятия.
7.7. Макс Телеком осигурява равнопоставеност между абонатите / потребителите при равни други условия по отношение на предлаганите пакети, на заплащането и използваната технология.
7.8. Макс Телеком се задължава да предоставя безплатно на абонатите / потребителите копия от настоящите Общи условия във всеки един от офисите си.
7.9. Макс Телеком не носи отговорност за:
7.9.1. Неразрешено разпространяване на авторски материали;
7.9.2. Накърняване правата и доброто име на трети лица;
7.9.3. Предоставяне в публичното интернет пространство на материали, предоставящи търговска тайна
7.10. Макс Телеком обявява номера, на които абонатите/потребителите могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, при оплаквания и по други въпроси.
7.11. Макс Телеком се задължава да уведомява абонатите не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.

8. Отговорност на абоната / потребителя

8.1. Абонатът/ потребителят отговаря за вреди, причинени на Макс Телеком, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.
8.2. Абонатът отговаря пред Макс Телеком за забава в плащането на дължими суми за предоставените услуги.
8.3. В случай че абонатът унищожи или повреди или допусне унищожаването/повредата на предоставеното от Макс Телеком устройство, той е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството по цена, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от абоната заплащането на неустойка в размер равен на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора, както и заплащането на стойността на загубеното/открадното устройство по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком.
8.4. Абонатът/ потребителят носи отговорност за причинени вреди поради действия по т.5.11.
8.5. (отм)


9. Отговорност на Макс Телеком

9.1. Макс Телеком не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от боната / потребителя приложения.
9.2. Макс Телеком дължи на абоната/потребителя неустойка в случай на невъзможност за ползване на услугите или прекъсване за срок по-дълъг от 24 часа, поради причина, за която Макс Телеком отговаря
9.3. Макс Телеком се задължава да намали с 1/30 месечната абонаментна такса за всеки ден закъснение при неспазване на срока за първоначалното предоставяне на услугите.
9.4. Намаляване с 1/30 на месечната абонаментна такса се прилага и в случаите когато услугата не е достъпна, което продължава повече от 24 часа, за причини, за които Макс Телеком отговаря
9.5. Макс Телеком не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно неизпълнение на задължения.
9.6. МаксТелеком не носи отговорност за съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни при използване на услугите на Макс Телеком.
9.7. Макс Телеком не носи отговорност пред трети лица за причинени им вреди при ползването на услугите от абонати / потребители на Макс Телеком
9.8. Макс Телеком не носи отговорност за:
9.8.1. Прекъсване или влошаване на качеството на услугите в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, когато се дължат на планирани или инцидентни тестове, извършвани от Макс Телеком с цел оптимизация на качествените параметри на Услугата, за които абонатът предварително е уведомен по реда на Общите условия, както и при настъпване на събития по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон;
9.8.2. Пред трети лица за причинени им вреди при ползването на услугите от абонати / потребители на Макс Телеком
9.8.3. вреди, причинени от неправилно използване на крайното устройство от страна на абоната / потребителя, както и такива, причинени от инсталирани устройства, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара,съгласно действащите нормативни актове и са причинили прекъсване;
9.8.4. точността и верността на информацията, предоставена от кредитно- събирателни агенции или други институции, която може да бъде взета под внимание при изготвяне на кредитната оценка;
9.9. Макс Телеком не носи отговорност при неумение от страна на абоната / потребителя да ползва услугите, както и поради повреда, предизвикана от неправилна експлоатация на всякаква техника и оборудване, ползвани от абоната / потребителя във връзка с услугата.
9.10. Макс Телеком не носи отговорност за неправомерни действия от страна на абонати/потребители на Макс Телеком, както и на трети лица, за разпространяване на вируси, получаването на неразрешен достъп и др.
9.11. Макс Телеком не носи отговорност за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до Мрежата, дължащо се на , извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в другите мрежи при изградена връзка, преминаваща през няколко електронно съобщителни мрежи.


10. Цени, условия за заплащане на услугите.

10.1. Цените на предоставените услуги се определят и променят едностранно от Макс Телеком по реда на ЗЕС и актовете по прилагането му.
10.2. Цените по т. 10.1. се определят при условия на равнопоставеност на крайните потребители, като Макс Телеком има право да определя ценови пакети, както и различни цени и отстъпки на база обем на ползваната услугата, ползване на две или повече избрани от абоната услуги, както и на база други критерии, определени в приложимото законодателство.
10.3. Макс Телеком публикува. Информация за цените на услугите на интернет страницата си на следния интернет адрес: www.maxtelecom.bg. Промените в ценовата листа се публикуват преди датата на влизането им сила.
10.4. Макс Телеком предоставя безплатно информация на абонатите/потребителите относно цените на услугата, както и тарифните пакети (планове).
10.5. Макс Телеком има право да събира суми за предоставяните от него услуги, в размер, определен въз основа на следните цени:
10.5.1. Цена за първоначално активиране на услугите, която се заплаща еднократно, съгласно ценовата листа при сключване на индивидуален договор. Цената за активиране се заплаща при подписване на договора и не се връща при прекратяването му. Макс Телеком може да предвиди и цена за последващо активиране на услугата в случай на спиране по причина, свързана с абоната.
10.5.2. Месечна абонаментна цена по ценовата листа на Макс Телеком, осигуряваща достъп до избрания пакет услуги, която се плаща от абонатите всеки месец. При сключване на договора се заплаща пълния размер на една месечна абонаментна цена.
10.5.3. Цена за първоначално активиране и цена за ползване на допълнителна услуга. Цената за ползване на допълнителна услуга, в случай, че такава се предоставя, може да е на абонаментна основа или да се начисли еднократно. В случай, че е на абонаментна основа, цената се заплаща с месечния абонамент. При еднократно начисляване на цената за допълнителна услуга тя се заплаща съответно при заявяване на услуга. В случай че абонатът заяви ползването на определена допълнителна услуга и впоследствие се откаже от нея, Макс Телеком не дължи връщане на заплатената такса за допълнителната услуга.
10.5.4. Абонатът отговаря и дължи връщане на Макс Телеком на всякакви допълнителни (извънредни) разходи, направени от Макс Телеком във връзка със събирането на просрочени вземания от абоната.
10.6. Предплатените месечни абонаментни цени не подлежат на връщане, освен по реда на т. 10.15. от настоящите Общи условия.
10.7. В случай, че месечната абонаментна цена по т. 10.5. се дължи за непълен месец, размерът на същата се определя пропорционално според продължителността на ползването на услугата през непълния месец на базата на общия брой дни на съответния месец.
10.8. Абонатът дължи цената на всички услуги, използвани от него. Абонатът заплаща дължимите суми за ползваните услугите, независимо дали са пряко потребявани от него лично.
10.9. Макс Телеком издава ежемесечно фактура на определени дати за ползваните услуги. Абонатът се информира относно датите за отчитане на месечното потребление при сключване на индивидуалния договор за услуги. Неполучаването на фактура не освобождава Абоната от задължението да плати дължимите суми в определения срок.
10.10. Всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата ценовата листа на Макс Телеком.
10.11. Цените на предоставените услуги се заплащат от абоната, както следва, като всички разходи, свързани с избрания начин на плащане са за негова сметка:
10.11.1. В брой в касите на партньорите, с които Макс Телеком е в договорни отношения и които са публично обявени на Интернет страницата на Макс Телеком;
10.11.2. По банков път, по сметки, посочени в договора за услуги, като плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на Макс Телеком;
10.11.3. По други начини, определени в индивидуалния договор за услуги.
10.12. Абонатът е длъжен да заплаща дължимите суми в 15-дневен срок от издаване на фактурата. В случай на просрочие абонатът дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.
10.13. Плащането по т. 10.11 се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на Макс Телеком или в касите на партньорите, с които Макс Телеком има подписан договор.
10.14. Оспорване на дължимите по фактура суми се допуска в срок от три месеца от датата на издаване на фактурата. Оспорването на сумата дължима по фактура не освобождава абоната от задължението за заплащането й.
10.15. Макс Телеком възстановява погрешно преведени и надплатени суми, като възстановяването се извършва в срок до 10 работни дни от датата на постъпване на обосновано писмено искане за това от абоната. Възстановяването става в брой или по банков път, след посочване на банкова сметка, като банковите разноски са за сметка на абоната.
10.16. Макс Телеком може да извърши възстановяването на суми чрез приспадането им от задълженията на потребителя за следващия отчетен период.
10.17. Макс Телеком има право да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Абонатите.
10.18. Ако при извършването на кредитна оценка Макс Телеком прецени, че Абонатът не покрива изискванията на текущата кредитна политика на компанията, Макс Телеком може да откаже свързване към мрежата, да предостави достъп само до част от услугите или да предложи достъп до мрежата само чрез ползването на предплатени услуги.
10.19. Макс Телеком не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитно- събирателни агенции и други институции/организации за извършване на кредитна оценка, както и за последиците от отказа за свързване на Абоната.
10.20. При частично или цялостно неплащане на дължимата сума в срока по т. 10.12., Макс Телеком може едностранно да прекрати договора за услуги и/или да спре достъпа на абоната до мрежата., като това не освобождава абоната от задълженията му да заплаща дължимите месечни абонаментни цени и други суми на Макс Телеком до изтичане на срока на договора. При прекратяването стават изискуеми и всички други задължения на абоната. В този случай абонатът дължи неустойка в размер равен на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13..
10.21. При системно забавяне на плащанията по издадените фактури или в резултат на направената кредитна оценка Макс Телеком може да предложи на абоната ползването на предплатени услуги или да поиска внасяне на гаранционен депозит, като обезпечение за ползването на услугите.
10.22. Макс Телеком има право да използва частично или изцяло гаранционния депозит за събиране на просрочени вземания, включително лихви за забава.
10.23. Макс Телеком се задължава при прекратяване на договора с абоната да възстанови предоставения от него гаранционнен депозит в 3-дневен срок от прекратяване на договора.
10.24. (отм..)
10.25. Внесеният депозит не се използва за заплащане на текущи сметки. При прекратяване на договорните отношения Макс Телеком има право да го използва изцяло или отчасти за покриване на сумите, дължими от абоната.

11. Обработване и защита на личните данни

11.1. Макс Телеком може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на абонатите както и данни за ползваните от абоната / потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком.
11.2. Информацията, отнасяща се до потребителите и абонатите и съдържаща се в базата данни на Макс Телеком не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя/абоната и/или в съответствие с българското законодателство.
11.3. Макс Телеком може да събира, обработва и използва данни за ползваните от абоната / потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком с цел проследяване и откриване на обезпокоителни действия, както и при писмена заявка от страна на засегнат абонат / потребител.
11.4. Макс Телеком може да използва и обработва лични данни и данни за ползваните услуги само с цел изпълнение на задълженията си по ЗЕС.
11.5. Макс Телеком съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на абонатите след приключване на връзката за период от 1 /една/ година след изпращане на абонатната сметка.
11.6. Макс Телеком се задължава да пази тайната на електронните съобщенията и да не извършва действия, които могат да навредят на абоната / потребителя, и да не предоставя на трети лица информация за абонатите / потребителите без изричното писмено съгласие на последните, освен в случаите когато Макс Телеком е длъжна, съгласно българското законодателство, да предостави такава информация на компетентните органи.
11.7. Предоставянето на електронните съобщителни услуги не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставяне на конкретния вид услуги.
11.8. С подписване на договора, aбонатът се съгласява, че, Макс Телеком ще обработва личните му данни.
11.9. Макс Телеком може да събира, съхранява, обработва, и използва данни за ползваните услуги, предоставяни от Макс Телеком на абонати / потребители и други лица, ангажирани в електронните съобщителните услуги, за да открие, локализира, и отстрани неизправности и грешки в мрежата, за откриване и предотвратяване на незаконно използване на обществената далекосъолщителна мрежа и съоръжение, когато има основание да се смята,че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган.
11.10. Абонатът дава съгласието си Макс Телеком да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица – кредитно- събирателни агенции и други институции/организации, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит и/или събиране на вземания при условие, че тези трети лица са поели ангажимент за неразгласяване.
11.11. Макс Телеком може да използва и обработва следните лични данни, необходими за изготвяне на месечни сметки на абонатите:
11.11.1. данни на абоната-име, адрес на абоната;
11.11.2. информация необходима за изготвянето на месечните фактури;
11.11.3. вид на използваните съоръжения или далекосъобщителна услуги;
11.11.4. обем пренесени данни, когато този елемент е част от тарифния пакет, предмет на договора;
11.11.5. дължима цена за ползваните услуги за съответния период;
11.11.6. информация, относно избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
11.11.7. информация за заявени от абоната промени в ползването на услугите;
11.11.8. други данни за абоната при наличие на писмено съгласие от страна на абоната, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ЗЕС.
11.12. Макс Телеком съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на абонатите за период от 1 /една/ година .
11.13. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, коетоможе да повлияе неблагоприятно на лични данни или на неприкосновеността на личния живот на абонат, Макс Телеком го уведомява своевременно за констатираното нарушение. Абонатът може да не бъде уведомяван за нарушението, когато Макс Телеком е доказало пред Комисията за защита на личните данни, че е предприело подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях.
11.14. При уведомяване на абоната по т.11.13. се описват най-малко: естеството на нарушението на сигурността на личните данни на потребителя;точките за контакт, от които може да се получи повече информация; препоръчителни мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни на абоната.

12. Жалби, молби и предложения

12.1. Макс Телеком разглежда постъпилите от абонатите жалби, молби и предложения. .
12.2. В едномесечен срок от датата на получаване на писмена жалба Макс Телеком изпраща на абоната писмен отговор за резултата от проучването и взетото решение, в случай че същият е предоставил адрес или е-mail за обратна връзка.
12.3. Макс Телеком поддържа регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от абонати / потребители, както и копие на отговорите по тях. Регистрите с информация се съхраняват за срок от 12 месеца.
12.4. Оспорването на дължима от абонат сума не освобождава същия от задължението му да я заплати. Надплатената част от сумата се възстановява на платеца след уважаване на оспорването от компетентен орган.

13. Изменения и допълнения в общите условия

13.1. Макс Телеком има право да променя Общите условия, по реда по който са приети. Измененията на Общи условия се прилагат и за заварените абонати към датата на влизането им в сила, освен ако абонат не приеме измененията в Общите условия, като писмено уведоми за това Макс Телеком в едномесечен срок от влизането им в сила. Когато промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисията за регулиране на съобщенията или в индивидуалния договор са включени отстъпки от Макс Телеком по отношение на съответния абонат, то абонатът няма възможност да не приеме измененията на Общите условия в посочения срок по предхоното изречение.
13.2. Изменените Общи условия влизат в сила в 30-дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком.
13.3. По отношение на предвидените нови услуги и абонати, спрямо които няма сключени договори за услуги с Макс Телеком Общите условия влизат в сила от публикуването им в Интернет страницата на дружеството.
13.4. Настоящите Общи условия ще се отнасят и за Потребителите на предплатени услуги, при предлагане на такива от страна на Макс Телеком. Условията, при които ще бъдат предоставяни предплатените услуги и техните параметри, ще се определя съгласно технологичните възможности на мрежата и ще бъдат публично оповестявани.
13.5. Изменения и допълнения на индивидуалните договорите, извън тези, произтичащи от промяната в тези Общи условия се правят по взаимно съгласие на страните.

14. Прекратяване на индивидуалния договор

14.1. Абонатът се съгласява и има право да ползва услугите на Макс Телеком, считано от датата на подписване на договора за услуги и за срока, посочен в него.
14.2. Преди изтичане на установения по т.14.1 срок в случай на срочен договор, абонатът може да го прекрати с отправяне на едномесечно писмено педизвестие до Макс Телеком, като в този случай абонатът дължи на Макс Телеком неустойка в размер на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13.. Абонатът дължи неустойката по предходното изречение при предсрочното прекратяване на договора включително и поради преместване извън зоната на покритие на мрежата на Макс Телеком.
14.3. Сключените договори за услуги, в които е определен срок за предоставяне на услугата, могат да бъдат продължени само с изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока по т. 14.1. договорът за услуги автоматично се трансформира в безсрочен и може да бъде прекратен от абоната с едномесечно писмено предизвестие без да дължи неустойки за това, като се запазва действието на всички останали условия на договора.
14.4. Абонатът няма да дължи заплащане по реда, посочен в т. 14.2. от тези Общи условия, когато прекратяването на ползването на услугите е поради доказано виновно поведение от страна на Макс Телеком.
14.5. (отм..)
14.6. (изм.) Макс Телеком може да прекрати договора за услуги преди изтичане на срока, като абонатът не дължи неустойка в размер равен на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора при следните случаи:
14.6.1 По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
14.6.2. Едностранно с едномесечно писмено предизвестие от страна на Макс Телеком до абоната, при невъзможност да предоставя услугите, поради технически причини;
14.6.3. При смърт на абоната;
14.6.4. При ограничаване на правомощията на която и да е от страните, в следствие на действия на компетентни държавни органи.
14.6.5. (отм..);
14.7. При системно неизпълнение на задълженията по договор и на настоящите Общи Условия от страна на абоната, както и при повторно извършване на нарушения, за които е бил надлежно уведомен, Mакс Tелеком има право да прекрати едностранно без предизвестие договора със съответния абонат, , като в този случай абонатът дължи неустойка в размер равен на сбора от дължимите месечни такси за остатъка на срока на договора, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13.
14.8. Във всички случаи на прекратяване на договора абонатът е длъжен да върне на Макс Телеком, предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13,. като страните подписват констативен протокол, отразяващ състоянието на устройството. В случай, че Абонатът не върне предоставеното му за ползване устройство технически изправно и в добър търговски вид, същият дължи заплащане на стойността му съгласно ценовата листа на Макс Телеком .

15. Решаване на спорове

15.1. Спорове между страните по договора се решават чрез непосредствени преговори между тях.. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред родово компетентния съд в гр. София.

16. Приложим закон

16.1. При въпроси, неуредени от тези Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

17. Определения

17.1. „Устройство” - продукт, продукти, съвкупност от продукти, части от продукт, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществена електронно съобщителна мрежа за предаване, обработка или приемане на информация.
17.2. „Злоумишлени действия” - Действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдаличен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоцираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
17.3. „Абонат” на услугите по смисъла на настоящите Общи условия означава физическо или юридическо лице, приело настоящите Общи условия чрез договор и ползващо услугите, предоставяни от Макс Телеком.
17.4. „Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, включително и Абонат, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга, предоставяна чрез Мрежата.
17.5. „Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид на договора и прилежащите ОУ като абонатът е уведомен писмено за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МАКС ТЕЛЕКОМ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ (ЗА ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ 07.04.2014 Г.) (320.63 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon