Что такое 4G Новости Покрытие Контакты 0 999 111 MyMax Корзина
Ваша корзина пуста!
Условия Покрытие Бг En Ру Бизнес клиенты

Условия

Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком...

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКС ТЕЛЕКОМ И АБОНАТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА МАКС ТЕЛЕКОМ (ЗА ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ НА И СЛЕД 07.04.2014Г.)
(В сила от 07.04.2014 г.)

1. Общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Макс Телеком” ООД, наричано за краткост по-долу „Макс Телеком”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121261531, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе“ No 115 Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 14, телефон за контакт: 0999111, с абонатите и потребителите на интернет услугите и услугите за пренос на данни, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на Макс Телеком, наричана по-долу „Мрежата”.
1.2. Абонат на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо лице, юридическо лице или институция, осъществяваща дейност на територията на страната по силата на международно споразумение, по което Република България е страна, които са страна по абонаментен договор с Макс Телеком за осигуряване на достъп до Мрежата и предоставяне на електронни съобщителни услуги.
1.3. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всеки субект, който ползва или заявява за предплатено ползване обществена електронна съобщителна услуга, предоставяна чрез Мрежата.
1.3.1. Абонатите / Потребителите могат да бъдат представлявани пред Макс Телеком от пълномощник с писмено пълномощно. Копие на пълномощното, съдържащо текста „Вярно с оригинала“ и подписа на Абоната / Потребителя се представя от Абоната / Потребителя при подписване на договора.
1.4. Настоящите Общи условия са задължителни за Макс Телеком и Абонатите и Потребителите на Мрежата.
1.5. Абонатите / Потребителите на Мрежата се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком на адресwww.maxtelecom.bg.
1.6. Общите условия влизат в сила или със започване ползването на съответната услуга или за Абонатите - със сключване на договор за абонаментна услуга, а за Потребителите – сподписване на заявка, представляваща договор за ползване на предплатена услуга. Със сключването на договора или със започване ползването на съответната услуга, Абонатите / Потребителите приемат съдържанието на Общите условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на Закона за електронните съобщения („ЗЕС”). По смисъла на настоящите Общи условия, за писмена форма се счита и наличието на волеизявления на страните, извършени в електронна форма.
1.7. Общите условия са неразделна част от договорите, сключени между Макс Телеком и неговите Абонати / Потребители.

2. Договор за услуга

2.1. Макс Телеком сключва договор за абонаментна или предплатена услуга с лицата, желаещи да ползват интернет услуги и / или услуги за пренос на данни, предоставяни чрез Мрежата, наричан по-долу „договор за услуги”.
2.2. При сключването на договор Абонатът / Потребителят се идентифицира по следния начин:
2.2.1. за физически лица - с валиден документ за самоличност, когато Абонатът / Потребителят е български гражданин, а когато е чуждестранен гражданин, временно пребиваващ в Република България – с документ, с вписан настоящ адрес на територията на Република България;
2.2.2. за юридически лица и еднолични търговци - с акт за регистрация в компетентния съд или Търговския регистър при Агенцията по вписванията или акт на компетентен държавен орган за създаването им и удостоверение за актуално състояние (където е приложимо), издадено от компетентния орган не по-рано от 3 (три) месеца преди предоставянето му или с ЕИК на Агенцията по вписванията, удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
2.2.3. за държавни органи, регистрирани в страната търговски представителства, представителства на чужди държави, международни организации или мисии, осъществяващи дейност на територията на Република България по силата на международно споразумение – със съответния акт на компетентен местен или международен орган за създаването им, а за техни членове – документите по т. 2.2.1. или със съответния документ за месторабота / принадлежност с визиран срок на пребиваване.
2.3. Абонатът / Потребителят се съгласява Макс Телеком да събира, предоставя и обработва по реда на тези Общи условия и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни с оглед на предоставяне на услугата.
2.4. При сключване на договора за услуги Макс Телеком може да изисква и други документи за идентификация на Абоната / Потребителя, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и тези Общи условия.
2.5. Абонатът / Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора за услуга, на трети лица, без изрично писмено съгласие на Макс Телеком.
2.6. В случай че Абонатът / Потребителят предостави за ползване на трето лице регистрирани на негово име услуги, по сключен договор за услуги с Макс Телеком, Абонатът / Потребителят остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от договора, освен ако в договора или специалните условия за услугата не е уговорено друго.
2.7. Страните ще комуникират помежду си писмено (с писма, адресирани до пощенски и / или електронни адреси) и / или чрез телефон и / или SMS на адресите и номерата, посочени в индивидуалния договор. Абонатът / Потребителят не може да се позовава на невъзможност да получи съобщение или информация от Макс Телеком на адрес (пощенски или електронен) или телефонен номер, посочен в договора. В случай че Макс Телеком изпрати до Абоната / Потребителя писма с обратна разписка до последно посочения от Абоната / Потребителя адрес за кореспонденция, представляващи покани, уведомления, в това число и за прехвърляне на вземанията от Абоната / Потребителя (по смисъла на чл. 99 от Закона за задълженията и договорите) и всякакви други документи, и писмата се върнат като неполучени и / или непотърсени и / или съответният адресат е сменил адреса си за кореспонденция, без да уведоми писмено Макс Телеком съгласно т. 5.8, те се считат за надлежно връчени от датата на изпращането им.
2.8. До погасяване на всички дължими от Абоната / Потребителя суми, кореспонденцията между страните ще се осъществява съгласно т. 2.7., дори и след прекратяване на отношенията с Макс Телеком.

3. Услуги, предоставяни от Макс Телеком

3.1. Макс Телеком предоставя услугите на своите Абонати и Потребители 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, съобразно технологичните възможности на Мрежата.
3.2. Абонатите / Потребителите могат да получат и ползват и други услуги, включени в цената на услугите, както и допълнителни услуги срещу заплащане.
3.2.1. Абонатите / Потребителите могат да ползват само устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащото законодателство.
3.2.2. Макс Телеком може да предоставя за ползване устройства на Абонатите / Потребителите. Абонатът / Потребителят носи цялата отговорност в случай на загубване, кражба, унищожаване или повреда на устройството.
3.2.3. Съдържащите се в инсталационните пакети устройства, предоставени за ползване на Абонатите / Потребителите, са собственост на Макс Телеком през цялото време на действие на договора, както и след прекратяването / развалянето му, независимо от основанието за това.
3.2.4. Макс Телеком може да продава на Абонатите / Потребителите крайни устройства, които Абонатите / Потребителите следва да закупят от Макс Телеком по цена, определена в ценовата му листа.
3.3. Макс Телеком предоставя на своите Абонати / Потребители:
3.3.1. достъп до интернет и услуги за пренос на данни, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на Макс Телеком;
3.3.2. допълнителни услуги, както и пакети от услуги, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на Макс Телеком. Конкретният избор на услуга, съответно пакет от услуги, се определя в договора за услуги.
3.4. Абонатът / Потребителят може по всяко време да избере да активира или деактивира услуги, предоставяни от Макс Телеком, чрез обаждане на номер за обслужване на клиенти или онлайн на електронен адрес: shop.maxtelecom.bg. Конкретният вид услуги, които могат да бъдат активирани или деактивирани по реда на предходното изречение, се определят едностранно от Макс Телеком и могат да бъдат променяни по всяко време. Този тип активация и деактивация ще се счита за валидно изменение на договора, сключен между страните. Услугата ще се активира и деактивира след съобщаване / въвеждане на данни за Абоната / Потребителя, предварително определени от Макс Телеком. В случай че услугата е активирана / деактивирана чрез обаждане на номер за обслужване на клиенти, страните се съгласяват, че Макс Телеком има право да записва съответната заявка и да запази записа до изтичане на срока, в който вземанията за активираните / деактивираните услуги биха могли да бъдат претендирани.
3.5. Подробна информация за отделните видовете електронни съобщителни услуги, предлагани от Макс Телеком чрез Мрежата, както и за условията, цените и начина им на предоставяне, се предоставя от Макс Телеком на интернет страницата на дружеството на адрес: www.maxtelecom.bg или при сключване на договора за услуга.
3.6. Услугата, предоставяна от Макс Телеком, е предназначена само за Абонати и Потребители. Услугата не е предназначена за препродажба или за предоставяне на други услуги, базирани на услугите на Макс Телеком.
3.7. Макс Телеком осигурява избраната от Абоната / Потребителя услуга до 24 (двадесет и четири) часа от влизане в сила на договора, освен в случая, посочен в т. 3.9. Правилата на предходното изречение не се прилагат ако в специалните условия за конкретната услуга е предвидено друго.
3.8. Макс Телеком не активира услугата в случай, че Абонатът желае да се възползва от 7 – (седем) дневния отлагателен срок за влизане в сила на индивидуалния договор, съгласно чл. 228, ал. 3 от ЗЕС или аналогична приложима разпоредба.
3.9. В определени случаи активирането на услугата може да се извършва от Абоната / Потребителя чрез извършване на действия, предварително посочени от Макс Телеком. В случай че тези действия не бъдат извършени от Абоната / Потребителя в определения от Макс Телеком срок, Макс Телеком може да откаже предоставянето на конкретната услуга. 3.10. Обхватът на услугите, предоставяни от Макс Телеком посредством Мрежата, може да се променя, като Макс Телеком своевременно ще уведомява Абонатите / Потребителите за това по подходящ начин на интернет страницата си.

4. Права на Абоната / Потребителя

4.1. Абонатът / Потребителят има право да заявява и да ползва услугите, предоставяни от Макс Телеком, съобразно технологичните възможности на Мрежата, в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за услуги.
4.2. Абонатът / Потребителят има право да променя тарифния си план, да ползва допълнителни услуги и / или да се откаже от някои услуги, предлагани от Макс Телеком. Промяната и отказът се извършват съобразно правилата на тези Общи условия, договора за услуги и специалните условия за конкретната услуга.
4.3. Абонатът / Потребителят има право да подава жалби, молби и предложения до Макс Телеком и да получава отговор по реда на настоящите Общи условия.
4.4. Абонатът / Потребителят има право да адресира жалби до Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите, отнасящи се до услугите на Макс Телеком.
4.5. Абонатът / Потребителят има право да сигнализира Макс Телеком за констатирани проблеми, свързани с ползването на услугите.
4.6. Абонатът има право, ако ползва услуга при безсрочен договор, да прекрати временно ползването й, за период не по-малък от 1 (един) месец и не по-голям от 3 (три) месеца, след подаване на писмено уведомление до Макс Телеком и при условие, че към момента на временното прекратяване Абонатът няма задължения към Макс Телеком. Уведомлението по настоящата точка следва да бъде подадено най-късно до 25-то число на месеца, предхождащ този, от който Абонатът желае ползването на услугата да бъде временно прекратено, като в случай че този срок не бъде спазен, Макс Телеком има право да откаже временното прекратяване. Правото по настоящата точка може да бъде упражнено от Абоната не повече от 2 (два) пъти в рамките на една календарна година. Временно прекратяване при срочни договори се допуска само по преценка на Макс Телеком и след подписано допълнително споразумение към договора за продължаване на неговото действие с периода на временното прекратяване. Независимо дали услугата се ползва при безсрочен или срочен договор, за срока на временното прекратяване, Абонатът дължи цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком.

5. Задължения на Абоната / Потребителя

5.1. Абонатът / Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на Общите условия, договора за услуга и всички допълнителни споразумения към него.
5.2. Абонатът / Потребителят се задължава да заплаща, в определените от Макс Телеком срокове, дължимите суми за предоставените услуги, в съответствие с Общите условия, договора за услуги и ценовата листа на Макс Телеком.
5.3. Абонатът се задължава да заплаща, в определените от Макс Телеком срокове, дължимите суми, включително и абонаментната цена, и в случай че е прекратено предоставянето на услугите поради виновно неспазване на Общите условия или договора от страна на Абоната. След заплащане на дължимите суми и ако Абонатът не е заявил писмено, че желае Макс Телеком да прекрати предоставянето на услугите, Макс Телеком може да вземе решение за възстановяване ползването на услугите без да уведомява Абоната. В случаите, в които услуга се активира от Абоната чрез обаждане на номера за обслужване на клиенти, Абонатът съобщава данните, необходими на Макс Телеком за неговото идентифициране. Страните се съгласяват, че Макс Телеком има право да записва заявката за активиране и да запази записа до изтичане на срока, в който вземанията за активираните услуги биха могли да бъдат претендирани.
5.4. Абонатът / Потребителят е длъжен да ползва услугите по начин, който не нарушава целостта на Мрежата и / или не възпрепятства предоставянето на услуги от Макс Телеком на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите. За ползване на някои от услугите, предоставяни чрез Mрежата, Абонатът / Потребителят следва да притежава SIМ карта, предоставена от Макс Телеком и регистрирана в базата данни на Мрежата.
5.5. Абонатът / Потребителят се задължава да използва крайните устройства и / или SIM картата само в съответствие с тяхното предназначение и указанията на Макс Телеком и производителя. Устройствата трябва да бъдат съвместими с определени приложения, посочени от Макс Телеком, и със SIM картата.
5.6. Абонатът / Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства и / или SIM картата и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Макс Телеком.
5.7. Освен в случая, посочен в т. 2.6. по-горе, Абонатът / /Потребителят се задължава да не преотдава на трети лица устройството и / или SIM картата, съставна част на инсталационния пакет, както и да не използва получено от Макс Телеком устройство и / или SIM карта за ползване на аналогични услуги, предлагани от друго предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.
5.8. Абонатът / Потребителят се задължава да уведомява писмено Макс Телеком при промяна на данните, предоставени при сключване на договора за услуга, в 7- (дневен срок) от настъпване на промяната, като предоставя новите данни. Задължението на Абоната / Потребителя по предходното изречение остава и след прекратяване на отношенията с Макс Телеком, до окончателното погасяване на всички дължими суми.
5.9. Абонатът / Потребителят се задължава да ползва услугите на Макс Телеком съобразно действащото в страната законодателство. При неправомерно ползване на услугите, Абонатът / Потребителят носи отговорност за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното ползване. Неправомерното ползване включва извършване на следните неизчерпателно посочени действия:
5.9.1. Услугата се ползва по начин, който пречи на нормалната работа на други Абонати / Потребители;
5.9.2. Услугата не се ползва в съответствие с действащото законодателство и приложимите международни актове;
5.9.3. Инсталиране на нелицензиран софтуер;
5.9.4. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството;
5.9.5. Застрашаване на националната сигурност;
5.9.6. Призоваване към промяна на конституционно установения ред;
5.9.7. Призоваване към извършване на престъпления, насилие над личността и разпалване на вражда.
5.10. В случай на неправомерно ползване на услугата, Макс Телеком има право да преустанови предоставянето й, след уведомяване на Абоната / Потребителя по подходящ начин, като фактическото й преустановяване се приема за изразено волеизявление от страна на Макс Телеком за прекратяване на договора. В този случай всички задължения на Абоната / Потребителя стават незабавно изискуеми, като Абонатът / Потребителят дължи връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13 или заплащане на неговата равностойност по цена, посочена в ценовата листа на Макс Телеком, а Абонатът – и заплащане на неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
5.11. Абонатът / Потребителят се задължава при загуба или кражба на устройството и / или SIM картата, независимо от местонахождението си, незабавно да уведоми устно Макс Телеком на посочен номер за работа с клиенти, за да бъде временно ограничен достъпът до Мрежата. Независимо от уведомяването, Абонатът / Потребителят дължи заплащане на генерирания трафик, в случай че конкретната услуга предвижда заплащането на такъв, а Абонатът - и заплащане на неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора. Ако Абонатът / Потребителят не поиска възстановяване на услугата в срок до 5 (пет) работни дни от уведомяването, Макс Телеком може да счете това поведение на Абоната / Потребителя за изявление за преустановяване предоставянето на услугата, като в този случай всички задължения на Абоната / Потребителя стават незабавно изискуеми, Абонатът / Потребителят дължи заплащане на стойността на устройството и / или SIM картата по цени, посочени в ценовата листа на Макс Телеком, а Абонатът - и неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
5.12. При загуба или кражба на устройство и / или SIM картата, предоставени от Макс Телеком за ползване, Абонатът / Потребителят е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството и / или SIM картата по цени, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай, Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от Абоната / Потребителя заплащане на стойността на загубеното / откраднато устройство и / или SIM карта по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком, а от Абоната – и неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
5.13. Абонатът / Потребителят трябва да върне предоставеното му за ползване устройство, собственост на Макс Телеком, след прекратяване / разваляне на договора за услуга, независимо от основанието за това, в състоянието, в което го е получил, при отчитане на нормалното изхабяване. При невъзможност от страна на Абоната / Потребителя да върне предоставеното му устройство или устройството не е в състоянието, описано в предходното изречение, той следва да заплати на Макс Телеком стойността му по цена, съгласно ценовата листа на Макс Телеком.

6. Права на Макс Телеком

6.1. Макс Телеком има право да получава в срок всички дължими от Абоната / Потребителя суми за ползване на предоставените от Макс Телеком услуги.
6.2. Макс Tелеком има право да дава указания и инструкции на Абоната / Потребителя за правилното използване на устройствата и / или SIM картите, предоставени или закупени от Макс Телеком.
6.3. Макс Телеком осигурява гаранционно облужване, при спазване на условията, посочени в гаранционната карта, на закупените устройства в срок от 2 (две) години от датата на закупуването. При условие, че устройството, независимо дали е закупено или предоставено за ползване от Макс Телеком, е повредено по вина на Абоната / Потребителя, същият заплаща съответните транспортните разходи и пълната стойност на ремонта, в случай че такъв бъде извършен.
6.4. Макс Телеком има право да откаже предоставяне на услуга на Абонат / Потребител, който има просрочени задължения по друг договор с него, както и в случай на непредоставяне на изискуеми документи за сключване на договор или в резултат на направена кредитна оценка.
6.5. Макс Телеком има право, за целите на поддържане на Мрежата, временно и за възможно най-кратък срок, да преустанови предоставянето на услугите на Абоната / Потребителя, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява Абонатите / Потребителите си по подходящ начин, чрез съобщение на интернет страницата си, най-малко 24 (двадесет и четири) часа по-рано, в случаите, в които като следствие се очаква прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги.
6.6. Макс Телеком има право да получава от Абоната / Потребителя информация за хардуера и софтуера, използвани за осигуряване на услугите, като използва тази информация само за собствени нужди.
6.7. Макс Телеком не носи отговорност за щети, причинени на Абоната / Потребителя при ползване на услуги с отклонения, дължащи се на причини извън Мрежата и съоръженията на Макс Телеком.
6.8. Макс Телеком има право да ограничи достъпа до услугата и / или да прекрати договора за услуга в случаите, посочени в т. 14.1 от Общите условия, както и при проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба, за неправомерни действия или други форми на комуникация, осъществени чрез SIM-картата или устройството на Абоната / Потребителя.
6.9. Макс Телеком има право да прави проверки относно качеството на услугите. Проверката се извършва на място или от разстояние, посредством отдалечен достъп до крайното устройство / SIM картата и замерване на стойностите на сигналите.
6.10. Макс Телеком има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуги с лицата, желаещи да станат Абонати / Потребители на Мрежата, както и да събират плащания от Абонатите / Потребители за ползваните услуги от негово име.
6.11. С цел събиране на вземания, дължими за ползваните услуги, Макс Телеком има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на услугите данни на Абоната / Потребителя на трети лица – администратори или оператори на лични данни, при условие че същите са поели задължение за неразгласяване на личните данни. Макс Телеком се задължава да публикува необходимата информация на интернет адрес www.maxtelecom.bg.
6.12. Макс Телеком има право да ограничи временно предоставянето на услугите, без да прекратява / разваля договора, в случай че Абонатът / Потребителят извършва злоумишлени действия или допуска други лица да извършват злоумишлени действия, до момента, когато Абонатът / Потребителят преустанови неправомерното си поведение.
6.13. При регистриране на трафик от страна на Абонат / Потребител, което дава основание на Макс Телеком да счита, че услугата се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, Макс Телеком има право да наложи временни ограничения на услугата на този Абонат / Потребител.
6.14. Макс Телеком има право да използва Мрежата си за целите на директния маркетинг и реклама, като изпраща съобщения до Абонатите / Потребителите, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и други Макс Телеком има право, с предварителното съгласие на Абоната / Потребтеля за това, да му изпраща по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (SMS), електронна поща или други форми на съобщения или чрез други средства за информация, уведомителни съобщения, свързвани с ползването на услугите, включително и свързани с дължими и / или просрочени плащания и при нарушаване на някоя от разпоредбите на Общите условия.
6.15. В случай на изразено несъгласие от страна на Абонатите / Потребителите за бъдещо получаване на съобщения, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и други, Макс Телеком се задължава да преустанови изпращането им до съответния Абонат / Потребител.
6.16. Макс Телеком може да откаже сключването на договор, когато Абонатът не желае незабавно влизане в сила на договора, по силата на който от страна на Макс Телеком се предоставя крайно устройство.
6.17. Независимо от размера на включения в пакета услуги трафик на данни, включително и в случаите, когато пакетът от услуги включва неограничен трафик на данни, Макс Телеком има право, през периодите на пикова употреба на услугите за мобилен достъп до интернет, да ограничава скоростта на Upload и на Download на Абоната / Потребителя, който използва прекомерно мрежовите ресурси за сметка на останалите Абонати / Потребители, като дали употребата е прекомерна се преценява от Макс Телеком в зависимост от натовареността на Мрежата и зоната на покритие. Макс Телеком има право да ограничава скоростта на Download и на Upload на Абонатите / Потребителите, които свалят и / или качват прекомерно голям обем трафик на данни, като под „прекомерно голям трафик“ следва да се разбира трафик, надвишаващ определения в договора за услуга.
6.18. Макс Телеком има право, по своя преценка, да прехвърли вземанията си (по смисъла на чл. 99 и следващите от Закона за задълженията и договорите) от Абоната / Потребителя, в полза на трето лице, без за това да е необходимо предварително уведомяване на Абоната / Потребителя.
6.19. Макс Телеком има право да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Абонатите / Потребителите. Кредитната оценка се извършва и включва ползване и / или анализ на информация от банки и / или други кредитни и / или финансови институции (вкл. бюра), от Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите и техните офиси, публични или други източници на информация, включително информация, свързана с предишни и / или настоящи договори, изрядност на плащане, начина на ползване на услугите и други.
6.20. Ако при извършването на кредитна оценка, Макс Телеком прецени, че Абонатът / Потребителят не покрива изискванията на текущата кредитна политика на компанията, Макс Телеком може да откаже предоставяне на нова услуга, да предостави достъп само до част от услугите, да предложи ползване на предплатена услуга или да поиска внасяне на гаранционен депозит, като обезпечение за ползването на услугите.

7. Задължения на Макс Телеком

7.1. Макс Телеком се задължава да предоставя услугите в съответствие със сключените договори с Абонатите / Потребителите, както и настоящите Общи условия. Макс Телеком предоставя услугите на Абоната / Потребителя заедно с информация относно активирането им, инсталация на устройството, SIM картата и други.
7.2. При инсталиране на софтуер или хардуер, необходими за ползване на услугите, предоставяни от Макс Телеком, отговорността за инсталирането им, както и всички последствия от това, се носи от Абоната / Потребителя.
7.3. Макс Телеком се задължава да осъществява непрекъснато техническо наблюдение на Мрежата. При възникване на технически проблеми Макс Телеком е задължено да предприеме всички необходими мерки, с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.
7.4. Макс Телеком се задължава да предоставя на Абоната / Потребителя всички необходими технически и експлоатационни предписания, които гарантират правилно ползване на услугите.
7.5. Макс Телеком се задължава да осигурява предоставянето на услугите си 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в зоните на покритие на Мрежата, освен при форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон и в случаите по т. 6.5. от настоящите Общи условия.
7.6. При изграждане, поддържане и използване на Мрежата Макс Телеком се задължава:
7.6.1 да използва и свързва към Мрежата, където това е в негов контрол, само радиосъоръжения и устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове;
7.6.2 да използва радиосъоръженията съобразно предназначението, посочено от производителя им;
7.6.3 да използва само изправни радиосъоръжения;
7.6.4 да не променя техническите параметри на радиосъоръженията;
7.6.5. да поддържа и използва Мрежата по начин, че и при нормална работа и в условия на неизправност да е гарантирана защитата на околната среда, живота и здравето на хората.
7.7. Макс Телеком осигурява равнопоставеност между Абонатите / Потребителите при равни други условия по отношение на предлаганите услуги, на заплащането и използваната технология.
7.8. Макс Телеком се задължава, при поискване от Абоната / Потребителя, да му представи безплатно копие от настоящите Общи условия във всеки един от търговските си обекти. Макс Телеком може да изпрати Общите условия, по желание на Абоната / Потребителя, на посочен от последния електронен адрес.
7.9. Макс Телеком не носи отговорност за:
7.9.1. Неразрешено разпространяване на авторски материали от Потребителите / Абонатите;
7.9.2. Накърняване правата и доброто име на трети лица, възникнали при ползване на услугите от Потребителите / Абонатите;
7.9.3. Предоставяне от Потребителите / Абонатите в публичното интернет пространство на материали, представлящи търговска тайна.
7.10. Макс Телеком обявява номера, на които Абонатите / Потребителите могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, при оплаквания и по други въпроси.
7.11. Макс Телеком се задължава да уведомява Абонатите си, по подходящ начин, за изтичане срока на индивидуалните им договори не по-късно от 1 (един) месец преди това.
7.12. При заплаха или в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на Мрежата, Макс Телеком предприема всички необходими действия за запазване на сигурността или целостта на Мрежата.
7.13. Макс Телеком публикува по подходящ начин информация, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги, при доказано по съответния ред извършване на незаконни дейности за разпространение на вредно съдържание, като при възможност посочва средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга.
7.14. Макс Телеком, при наличие на техническа възможност, предоставя на Абонатите / Потребителите информация относно текущото им потребление. Възможните начини за получаване на посочената информация се обявяват по подходящ начин.

8. Отговорност на Абоната / Потребителя

8.1. Абонатите / Потребителите отговарят за всички вреди, причинени на Макс Телеком, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия и / или договор за услуга.
8.2. Абонатът / Потребителят дължи на Макс Телеком законната лихва за забава в случай че закъснее с плащането на дължимите суми за услугите.
8.3. В случай че Абонатът / Потребителят унищожи или повреди или допусне унищожаването / повреждането на предоставеното от Макс Телеком устройство или SIM карта, той е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството или SIM картата по цена, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай, Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от Абоната / Потребителя заплащане на стойността на унищоженото / повреденото устройство или SIM карта по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком, а от Абоната – и заплащане на неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
8.4. Абонатът / Потребителят носи отговорност за причинени вреди поради действия по т. 5.11.

9. Отговорност на Макс Телеком

9.1. Макс Телеком не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Абоната / Потребителя приложения, както и за съвместимостта на предоставените устройства и SIM картата с приложенията, използвани от Абоната / Потребителя.
9.2. Макс Телеком дължи на Абоната / Потребителя неустойка, в случай на невъзможност за ползване на услугите или прекъсване за срок по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа, поради причина, за която Макс Телеком отговаря.
9.3. Макс Телеком се задължава да намали с 1/30 абонаментната цена:
9.3.1. за всеки ден закъснение при неспазване на срока за първоначалното предоставяне на услугите;
9.3.2. в случая по т. 9.2. по-горе.
9.4. Макс Телеком не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно неизпълнение на задължения.
9.5. Макс Телеком не носи отговорност за съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни при използване на услугите на Макс Телеком.
9.6. Макс Телеком не носи отговорност пред трети лица за причинените им вреди при ползването на услугите от неговите Абонати / Потребители.
9.7. Макс Телеком не носи отговорност за:
9.7.1. Прекъсване или влошаване на качеството на услугите в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, когато се дължат на планирани или инцидентни тестове, извършвани от Макс Телеком с цел оптимизация на качествените параметри на услугата, за които Абонатът / Потребителят предварително е уведомен по реда на Общите условия, както и при настъпване на събития по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
9.7.2. Вреди, причинени от неправилно използване на крайното устройство или SIM картата от страна на Абоната / Потребителя, както и такива, причинени от инсталирани устройства, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове и са причинили прекъсване на предоставянето на услугата.
9.8. Макс Телеком не носи отговорност при неумение от страна на Абоната / Потребителя да ползва услугите, както и поради повреда, предизвикана от неправилна експлоатация на всякаква техника и оборудване, ползвани от Абоната / Потребителя във връзка с услугата.
9.9. Макс Телеком не носи отговорност за неправомерни действия от страна на Абонати / Потребители, както и на трети лица, за разпространяване на вируси, получаването на неразрешен достъп и др.
9.10. Макс Телеком не носи отговорност за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до Мрежата, дължащо се на извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в другите мрежи при изградена връзка, преминаваща през няколко електронно съобщителни мрежи, включително и електропреносните мрежи.
9.11. Макс Телеком не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитно-събирателни агенции и други институции / организации за извършване на кредитна оценка, както и за последиците от отказа за предоставяне на услуга.

10. Цени и условия за заплащане на услугите

10.1. Цените на предоставените услуги се определят и променят едностранно от Макс Телеком по реда на ЗЕС и актовете по прилагането му.
10.2. Цените по т. 10.1. се определят при условията на равнопоставеност на Абонатите / Потребителите, като Макс Телеком има право да определя ценови пакети, както и различни цени и отстъпки на база обем на ползваната услугата, ползване на две или повече избрани от Абоната / Потребителя услуги, както и на база други критерии, определени в приложимото законодателство.
10.3. Макс Телеком публикува информация за цените на услугите на интернет страницата си на следния интернет адрес: www.maxtelecom.bg. Промените в ценовата листа се публикуват преди датата на влизането им сила.
10.4. Макс Телеком предоставя безплатно информация на Абонатите / Потребителите относно цените на услугата, както и тарифните пакети (планове).
10.5. Макс Телеком има право да събира суми за предоставяните от него услуги в размер, определен въз основа на следните цени:
10.5.1. Цена за първоначално активиране на услугите, която се заплаща еднократно, съгласно ценовата листа и не се връща при прекратяването на договора. Макс Телеком може да предвиди и цена за последващо активиране на услугата, в случай на спирането й по причина, свързана с Абоната / Потребителя.
10.5.2. Абонаментна цена по ценовата листа на Макс Телеком, осигуряваща достъп до избраната услуга, съответно избрания пакет услуги, която се плаща от Абонатите регулярно, с определена в договора / специалните условия на услугите периодичност. Макс Телеком може да изиска при сключване на договора заплащане на пълния размер на една абонаментна цена.
10.5.3. Цена за първоначално активиране и цена за ползване на допълнителна услуга. Цената за ползване на допълнителна услуга, в случай че такава се предоставя, може да е на абонаментна основа или да се начисли еднократно. При еднократно начисляване на цената, тя се заплаща при заявяване на услугата. В случай че Абонатът / Потребителят заяви ползването на определена допълнителна услуга и впоследствие се откаже от нея, Макс Телеком не дължи връщане на заплатената цена за допълнителната услуга.
10.5.4. Други цени, посочени в ценовата листа на Макс Телеком, които могат да бъдат, но без да се ограничават до: за деактивиране на услуга; за временно прекратяване; за потребление на данни, включително трансфер на данни към специфични направления; за устройство и / или SIM карта; за последващо активиране на услугата, в случай на спиране по причина, свързана с Абоната / Потребителя; за разделяне и обединяване на фактури; за допълнителни услуги, като ограничаване на трафик, достъп до определени сайтове, детайлизирани справки и т.н.
10.5.5. Абонатът / Потребителят отговаря и дължи възстановяване на Макс Телеком на всякакви допълнителни (извънредни) разходи, направени от Макс Телеком във връзка със събирането на просрочени вземания от Абоната / Потребителя.
10.6. Абонатът / Потребителят дължи цената на всички услуги, ползвани от него. Абонатът / Потребителят заплаща дължимите суми за услугите, независимо дали са пряко потребявани от него или не.
10.7. Макс Телеком издава текущо фактура на определени дати за ползваните от Абоната услуги. Абонатът се информира относно датите за отчитане на потреблението при сключване на договора за услуга. Неполучаването на фактура не освобождава Абоната от задължението да плати дължимите суми в определения срок.
10.7.1. За формиране на финансовите задължения на Абонатите / Потребителите на услугите на Макс Телеком се използват единствено записите от системите за отчитане на Макс Телеком. Тези записи имат предимство пред записите в крайните устройства или SIM картите на Абонатите / Потребителите.
10.8. Всички услуги се заплащат, в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата ценовата листа на Макс Телеком.
10.9. Цените на предоставените услуги се заплащат от Абоната / Потребителя, както следва:
10.9.1. В брой, на касите на търговските обекти на Макс Телеком или на търговските представители, с които Макс Телеком е в договорни отношения и които са публично обявени на Интернет страницата на Макс Телеком;
10.9.2. По банков път, по сметки, посочени в договора за услуга, като плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на Макс Телеком;
10.9.3. С наложен платеж при доставки по куриер;
10.9.4. По други начини, определени в договора за услуги или посочени на интернет страницата на Макс Телеком.
10.10. Абонатът / Потребителят е длъжен да заплаща дължимите суми в 15-дневен срок от издаване на фактурата, освен ако в договора е посочен друг срок. В случай на просрочие, Абонатът / Потребителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава за всеки ден закъснение.
10.11. Плащането по т. 10.9 се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на Макс Телеком или в касите на търговските представители на Макс Телеком.
10.12. Оспорване на дължимите по фактура суми се допуска в срок от 3 (три) месеца от датата на издаване на фактурата. Оспорването на сумите не освобождава Абоната / Потребителя от задължението за заплащането им.
10.13. Макс Телеком възстановява погрешно преведени и надплатени суми, като възстановяването се извършва в срок до 10 (десет) работни дни от датата на постъпване на обосновано писмено искане за това от Абоната / Потребителя. Възстановяването става по банков път, след посочване на банкова сметка, като банковите разноски са за сметка на Абоната / Потребителя.
10.14. Макс Телеком може да извърши възстановяване на сумите чрез приспадането им от задълженията на Абоната за следващия отчетен период.
10.15. При системно забавяне на плащанията по издадените фактури или в резултат на направена кредитна оценка, Макс Телеком може да предложи на Абоната ползването на предплатени услуги или да поиска внасяне на гаранционен депозит, като обезпечение за ползване на услугите.
10.16. Предплатените абонаментни цени не подлежат на връщане, освен по реда на т. 10.13. от настоящите Общи условия.
10.17. Макс Телеком има право да използва частично или изцяло гаранционния депозит за събиране на просрочени вземания, включително лихви за забава.
10.18. Макс Телеком се задължава, при прекратяване на договора с Абоната / Потребителя, да възстанови предоставения от него гаранционнен депозит (когато е приложимо) в 45- (четиридесет и пет) дневен срок от прекратяване на договора, в случай че Абонатът / Потребителят няма неизпълнени задължения към Макс Телеком и е върнал предоставеното му за ползване, по времето на действие на договора, устройство.
10.19. Внесеният депозит може да се използва за заплащане на текущи сметки. При прекратяване на договорните отношения Макс Телеком има право да го използва изцяло или отчасти за покриване на сумите, дължими от Абоната.
10.20. При изрична писмена заявка от Абоната, Макс Телеком може да включи в текущата фактура и задължения по други договори за услуги, предоставяни от Макс Телеком, включително извън обхвата на тези Общи условия. Макс Телеком има право да изключи от общата фактура цената на услугите по съответния договор и да ги фактурира в отделна фактура за срока на съответния договор. В случай на частично плащане или при забава за плащане, Макс Телеком може да прекрати предоставянето на някои или всички услуги.
10.21. Макс Телеком определя конкретна сума, наречена финансова граница, в рамките на която Абонатът има възможност да ползва услугите без да се налага да внася гаранционна сума, освен в случаите, когато такава се изисква за ползване на някои от услугите.
10.21.1. Макс Телеком може да договори с Абоната индивидуално определена финансова граница на потребление, чийто размер се посочва в договора за услуга. Макс Телеком може да промени индивидуалната финансова граница на потребление след получаване на искане от страна на Абоната, писмено, чрез електронно съобщение (е-mail), изпратено от електронна поща, посочена от Абоната в индивидуалния му договор, чрез SMS с указано от Макс Телеком съдържание, изпратен от телефонния номер, посочен от Абоната в договора за услуга или по друг, указан от Макс Телеком начин.
10.21.2. Във финансовата граница на потребление могат да се включват, както дължими суми за ползвани услуги, така и всички други суми, дължими от Абоната, като: неустойки, обезщетения, лизингови вноски, субсидии и други. Финансовата граница на потребление се смята за достигната, когато сумарно дължимите от Абоната суми се изравнят или надвишат определения й размер, независимо от факта как тези суми са разпределени като задължения между отделните услуги.
10.21.3. Макс Телеком може да увеличава финансовата граница на потребление само след постигнато изрично съгласие с Абоната по отношение на конкретна сума, с която тя ще бъде увеличена. Абонатът има право да поиска увеличаване на финансовата граница на потребление съгласно т. 10.21.1., като преди увеличаването й, по своя преценка, Макс Телеком може да поиска от Абоната внасяне на депозит в размер, посочен от Макс Телеком. Независимо от предвиденото в предходните изречения, Макс Телеком може едностранно да намалява финансовата граница на потребление, в зависимост от текущата кредитна оценка на Абоната, за което уведомява последния по подходящ начин.
10.21.4. Абонатът е длъжен да заплати всички дължими суми за услугите, включително и тези, надхвърлящи определената финансова граница на потребление. Надхвърлянето на финансовата граница на потребление дава право на Макс Телеком, но не го задължава, да ограничава и спира ползването на услугите. Неуведомяването на Абоната за достигната финансова граница на потребление не освобождава последния от задължението да заплати всички дължими суми, включително тези, надхвърлящи финансовата граница на потребление.
10.22. Макс Телеком определя конкретна сума, наречена финансова граница на потребление за всяка от услугите, в рамките на която Абонатът има възможност да ползва услугите без да се налага да внася гаранционна сума, освен в случаите, когато такава се изисква за ползване на някои от услугите. Не може да се прехвърля неизразходвана сума от една услуга към друга.
10.22.1. Макс Телеком може да договори с Абоната индивидуално определена сума – финансова граница на потребление за всяка от ползваните от Абоната услуги, която се посочва в договора за услуга. Индивидуалната финансова граница на потребление може да бъде договорена и след получаване на искане от страна на Абоната, писмено,чрез електронно съобщение (е-mail), изпратено от електронна поща, посочена от Абоната в договора за услуга, чрез SMS с указано от Макс Телеком съдържание, изпратен от телефонния номер, посочен от Абоната в договора за услуга или по друг, указан от Макс Телеком начин.
10.22.2. Във финансовата граница на потребление за всяка услуга могат да се включват, както дължимите суми за конкретната услуга, така и всички други суми, дължими от Абоната във връзка с ползване на конкретната услуга, като: неустойки, обезщетения, лизингови вноски, субсидии и други. Финансовата граница на потребление се смята за достигната, когато сумарно дължимите от Абоната суми, във връзка с ползване на конкретната услуга, се изравнят или надвишават определения й размер, независимо от факта как тези суми са разпределени като задължения между отделните услуги.
10.22.3. Макс Телеком, при наличие на техническа възможност, информира Абоната за изчерпване на финансовата граница на потребление за всяка от ползваните от Абоната услуги, при достигане на 80 % и / или 100 % от същата, като не се взема предвид потреблението, за което е необходимо допълнително технологично време за обработка.
10.22.4.1. Когато тарифирането на услугата „мобилен пренос на данни” е на единица пренесени данни (килобайт, мегабайт или гигабайт), Макс Телеком се задължава да осигурява една или повече парични максимални граници на потребление за определен период на използване на услугите, като информира предварително Абоната / Потребителя за съответните обеми. В случай, че Абонатът / Потребителят не е избрал максимална граница на потребление, Макс Телеком ще прилага по подразбиране максимална граница от 50 (петдесет) лв. (без ДДС) за потребените услуги за период на фактуриране от един месец.
10.22.4.2. Когато тарифирането на услугата „мобилен пренос на данни” е на единица пренесени данни (килобайт, мегабайт или гигабайт), Макс Телеком може да определи граници, изразени в обем, като предварително информира Абоната / Потребителя за съответните парични суми. Една от тези граници (границата по отношение на обем по подразбиране) съответства на парична сума, която не надхвърля 50 (петдесет) лв. (без ДДС) за дължими такси за период на фактуриране от един месец.
10.22.4.3. Макс Телеком може да предлага други месечни горни парични граници съгласно т.10.21.3.
10.22.4.4. Границата по подразбиране по т. 10.22.4.1. и 10.22.4.2. се прилага за всички Абонати / Потребители, които не са избрали друга граница.
10.22.4.5. В хипотезата на т. 10.22.4.1. и 10.22.4.2. Макс Телеком осигурява изпращането на подходящо съобщение до мобилното устройство на Абоната / Потребителя, например чрез SMS или електронно съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговия компютър, когато услугите за пренос на данни достигнат 80 % от договорената парична граница или граница по отношение на обема. Всеки Абонат / Потребител има правото писмено да поиска преустановяването на изпращането на такива съобщения и има правото по всяко време и безплатно, в писмена форма, да поиска от Макс Телеком тази услуга да му бъде предоставена отново.
10.22.4.6. В хипотезата на т. 10.22.4.1. и 10.22.4.2., когато тази парична граница или граница по отношение на обем изглежда, че ще бъде превишена, Макс Телеком изпраща съобщение до мобилното устройство на Абоната / Потребителя, например чрез SMS или електронно съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговия компютър. В съобщението се посочва процедурата, която трябва да се следва, ако Абонатът / Потребителят желае предоставянето на тези услуги да продължи, и разноските, свързани с всяка допълнително използвана единица данни. Ако Абонатът / Потребителят не отговори, както е приканен в полученото съобщение, Макс Телеком незабавно спира предоставянето и таксуването на услугите за пренос на данни за този Абонат / Потребител, докато Абонатът / Потребителят не поиска продължаване или подновяване на предоставянето на тези услуги.
10.22.4.7. Всеки път, когато Абонат / Потребител поиска да ползва или да се откаже от услугата парична горна граница по т. 10.22.4.1. или горна граница по отношение на обема по т. 10.22.4.2., промяната се извършва безплатно в срок от един работен ден от получаване на искане за това, писмено,чрез електронно съобщение (е-mail), изпратено от електронна поща, посочена от Абоната в договора за услуга, чрез SMS с указано от Макс Телеком съдържание, изпратен от телефонния номер посочен от Абоната в договора за услуга или по друг, указан от Макс Телеком начин, като промяната не е обвързана с условия или ограничения, свързани с други елементи от абонамента.
10.22.4.8. Правилата, посочени в т. 10.22.4.1. до т. 10.22.4.7., не се прилагат спрямо мобилни услуги за пренос на данни, при които Абонатът / Потребителят заплаща за потребление на обем пренесени данни при пълна скорост на преноса, след което скоростта на пренос се намалява до определена от Макс Телеком минимална скорост за преноса, без да се изисква допълнително заплащане от Абоната / Потребителя.
10.22.4.9. Правилата, посочени в т. 10.22.4.1. до т. 10.22.4.7, не се прилагат спрямо мобилни услуги за пренос на данни, предоставяни в роуминг, както и спрямо устройства от вида "машина до машина", използващи мобилни съобщения.

11. Обработване и защита на личните данни

11.1. Макс Телеком може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на Абонатите / Потребителите, както и данни за ползваните от Абоната / Потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком.
11.2. Информацията, отнасяща се до Потребителите и Абонатите и съдържаща се в базата данни на Макс Телеком не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на Потребителя / Абоната и / или в съответствие с българското законодателство.
11.3. Макс Телеком може да събира, обработва и използва данни за ползваните от Абоната / Потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком с цел проследяване и откриване на обезпокоителни действия, както и при писмена заявка от страна на засегнат Абонат / Потребител.
11.4. Макс Телеком може да използва и обработва лични данни и данни за ползваните услуги само с цел изпълнение на задълженията си по ЗЕС.
11.5. Макс Телеком съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Абонатите / Потребителите след приключване на връзката за период от 1 /една/ година.
11.6. Предоставянето на електронни съобщителни услуги не може да бъде обвързано с предоставяне на лични данни, които не са необходими за предоставяне на конкретния вид услуги.
11.7. С подписване на договора Абонатът / Потребителят се съгласява, че Макс Телеком ще обработва личните му данни.
11.8 Макс Телеком може да събира, съхранява, обработва и използва данни за ползваните услуги, предоставяни от Макс Телеком на Абонати / Потребители и други лица, ангажирани в електронните съобщителните услуги, за да открие, локализира и отстрани неизправности и грешки в Мрежата, за откриване и предотвратяване на незаконно използване на обществената електронна съобщителна мрежа и съоръжения, когато има основание да се смята, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган.
11.9. Абонатът / Потребителят дава съгласието си Макс Телеком да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица – кредитно-събирателни агенции и други институции/ организации, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни, с цел индивидуално определяне на финансовата граница на потребление и / или събиране на вземания и / или извършване на кредитна оценка, при условие че тези трети лица са поели ангажимент за неразгласяване.
11.10. Макс Телеком може да използва и обработва следните лични данни, необходими за изготвяне на текущите сметки на Абонатите / Потребителите:
11.10.1. данни на Абоната / Потребителя - име и постоянен адрес;
11.10.2. информация, необходима за изготвянето на фактурите;
11.10.3. вид на използваните съоръжения или електронни съобщителни услуги;
11.10.4. обем пренесени данни, когато този елемент е част от тарифния пакет, предмет на договора;
11.10.5. дължима цена за ползваните услуги за съответния период;
11.10.6. информация относно избрания от Абоната / Потребителя начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
11.10.7. информация за заявени от Абоната / Потребителя промени в ползваните услуги;
11.10.8. други данни за Абоната / Потребителя при наличие на негово писмено съгласие, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ЗЕС.

12. Жалби, молби и предложения

12.1. Макс Телеком разглежда постъпилите от Абонатите / Потребителите жалби, молби и предложения.
12.2. В едномесечен срок от датата на получаване на писмена жалба, Макс Телеком изпраща на Абоната / Потребителя писмен отговор за резултата от проучването и взетото решение, в случай че същият е предоставил адрес или е-mail за обратна връзка.
12.3. Макс Телеком поддържа регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от Абонати / Потребители, както и копие на отговорите по тях. Регистрите се съхраняват за срок от 12 (дванадесет) месеца.
12.4. Оспорването на дължима от Абонат / Потребител сума не освобождава същия от задължението му да я заплати. Надплатената част от сумата се възстановява на платеца след уважаване на оспорването от компетентен орган.

13. Изменения и допълнения в Общите условия

13.1. Макс Телеком има право да променя Общите условия. Всеки Абонат / Потребител при изменение на Общите условия и / или договора за услуги, по инициатива на Макс Телеком, има право да прекрати договора без санкции в срок до 1 (един) месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от Абоната / Потребителя.
13.2. При изменение на Oбщите условия и / или договора за услуги, не по-късно от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила, Макс Телеком уведомява Абоната / Потребителя за измененията чрез:
1. писмо, изпратено до адреса на Абоната / Потребителя като кореспондентска пратка; или
2. електронно писмо (e-mail), изпратено до посочен от Абоната / Потребителя адрес на електронна поща; или
3. кратко текстово съобщение (SMS), изпратено на посочен от Абоната / Потребителя мобилен номер.
13.2.1. Предизвестието по т. 13.2. съдържа информация за:
1. извършените от Макс Телеком изменения на Общите условия и / или договора за услуги;
2. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по предходната т.1;
3. правото на Абоната / Потребителя да прекрати договора без санкции в срок до един месец от влизането в сила на измененията по т. 1;
4. реда, по който Абонатът / Потребителят може да уведоми Макс Телеком, че желае да прекрати договора в срока по предходната т. 3.
13.3. Изменените Общи условия влизат в сила в 30 - (тридесет) дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком.
13.4. По отношение на предвидените нови услуги и Абонати / Потребители, спрямо които няма сключени договори за услуги с Макс Телеком, Общите условия влизат в сила от публикуването им в интернет страницата на дружеството.
13.5. Настоящите Общи условия се отнасят и за Потребителите на предплатени услуги, при предлагане на такива от страна на Макс Телеком. Условията, при които се предоставят предплатените услуги и техните параметри, се определят съгласно технологичните възможности на Мрежата и се оповестяват публично.
13.6. Изменения и допълнения на договорите за услуги се правят и по взаимно съгласие на страните.

14. Спиране на услуги и прекратяване на индивидуалния договор

14.1. Предоставянето на услугата и / или договора, могат да бъдат прекратени в следните случаи:
14.1.1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
14.1.2. от страна на Абоната с 1-месечно писмено предизвестие до Макс Телеком, след заплащане на всички дължими суми и неустойки за предсрочно прекратяване, освен ако в договора не е предвидено друго;
14.1.3. от страна на Макс Телеком с 1-месечно писмено предизвестие до Абоната / Потребителя;
14.1.4. от страна на Макс Телеком в следните случаи:
14.1.4.1. при неплащане на абонаментната цена в срока, посочен в т. 10.10 от Общите условия;
14.1.4.2. при непредоставяне на обезпечение (гаранционен депозит или банкова гаранция), поискано от Макс Телеком в съответствие с тези Общи условия;
14.1.4.3. при достигане на определената финансова граница на потребление;
14.1.4.4. при наличие на достатъчно основания - данни, събрани от Макс Телеком, от които може да бъде направен извод, че Абонатът / Потребителят осъществява или допуска осъществяване на трафик, с цел реализиране на печалба;
14.1.4.5. при наличие на основателни съмнения за извършване на незаконни действия за разпространение на вредно съдържание от Абоната / Потребителя, както и за ползване на услугата по начин, който застрашава личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни на останалите във връзка с ползваната услуга;
14.1.4.6. в случай че Абонатът / Потребителят свързва и ползва или допусне свързването към Мрежата и използването на съобщителни устройства, които не отговарят на изискванията на тези Общи условия или се използват в противоречие със закон или подзаконови акт, или с цел, която не е договорена между страните (включително за реализиране на печалба за Абоната / Потребителя или за трето лице).
14.1.4.7. При неизползване на услугата повече от 12 (дванадесет) месеца;
14.1.4.8. При неправомерно ползване на услугата по смисъла на т. 5.9 по-горе.
14.1.5. от страна на Макс Телеком при системно неизпълнение на задълженията по договора и настоящите Общи условия от страна на Абоната / Потребителя, както и при повторно извършване на нарушения, за които е бил надлежно уведомен. Системно нарушение по смисъла на предходното изречение означава нарушение на задължение по тези Общи условия или по договора, допуснато 3 (три) или повече пъти в продължение на 1 (една) година;
14.1.6. незабавно, при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила;
14.1.7. незабавно, по силата на акт на компетентен държавен орган;
14.1.8. незабавно, при прекратяване дейността на Макс Телеком, съгласно ЗЕС;
14.1.9. при смърт на Абоната / Потребителя. В този случай заявлението за прекратяване на договора / услугата може да се подаде от негов наследник, който представи съответен документ, удостоверяващ това му качество;
14.1.10. от страна на Абоната с 1- (едно) месечно писмено предизвестие, при неизпълнение на задължение на Макс Телеком, посочено в договора или Общите условия. В предизвестието Абонатът трябва да посочи в какво се състои неизпълнението и да даде подходящ срок за изпълнение. Ако Макс Телеком не изпълни задължението си в дадения от Абоната срок, то действието на договора ще се прекрати след изтичане на срока на предизвестието. Прекратяване на договора по тази точка не се допуска, когато Абонатът не е посочил в какво се състои неизпълнението от страна на Макс Телеком, както и когато неизпълнената част от задължението на Макс Телеком е незначителна с оглед интереса на Абоната. В случай че в писменото предизвестие е посочено, че Абонатът има технически проблем с услугата, Макс Телеком проверява параметрите на услугата посредством отдалечен достъп до съответното устройство или на място и изпраща на адреса или електронната поща на Абоната информация за резултата от проучването и взетото решение дали услугата е предоставяна с уговореното качество;
14.1.11. в останалите случаи, изрично посочени в настоящите Общи условия.
14.2. В случай че срочен договор бъде прекратен на основание т. 14.1.2 или т. 14.1.4 или т. 14.1.5. или т. 14.1.11. по-горе преди изтичане на минималния срок, Абонатът дължи на Макс Телеком неустойка в размер на оставащите до изтичане на минималния срок на договора абонаментни цени, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13.
14.3. Във всички случаи на прекратяване на договора, Абонатът / Потребителят е длъжен да върне на Макс Телеком предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13., като страните подписват констативен протокол, отразяващ състоянието му. В случай че Абонатът / Потребителят не върне устройството технически изправно и в добър търговски вид, същият дължи заплащане на стойността му, съгласно ценовата листа на Макс Телеком.
14.4. Договорът за услуги между Абоната и Макс Телеком се продължава след изтичане на избрания срок само при изрично писмено съгласие на Абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с 1- (едно) месечно писмено предизвестие без да дължи неустойка за това.
14.5. Абонатът има право да прекрати договора в 7- (седем) дневен срок от подписването му без да дължи неустойки за това, освен ако:
- Абонатът изрично е заявил писмено желание договорът му да влезе в сила незабавно;
- при подписване на договора Макс Телеком е предоставило на Абоната крайно устройство.
14.5.1. Заявлението за прекратяване на договора по т. 14.5. от настоящите Общи условия се подава лично от Абоната или от надлежно упълномощен негов представител в търговски обект на Макс Телеком, респективно при търговски представител на Макс Телеком.

15. Решаване на спорове

15.1. Споровете между страните по договора се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от тях може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд.

16. Приложим закон

16.1. При въпроси, неуредени от тези Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

17. Определения

17.1. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдаличен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоцираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
17.2. “Оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащото законодателство” означава, че крайното устройство е с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (обн. ДВ, бр. 79, 2002 г., в сила от 12.09.2002 г.). Пуснатите на пазара устройства са съпроводени с декларация за съответствие на производителя / вносителя и трябва да имат българска маркировка за съответствие “Co” и съответните означения. Допустимо е означенията да са върху опаковката или съпровождащите радиосъоръженията документи – тип устройство, модел, производител, вносител, фабричен номер, означение за използване по предназначение.
17.3. „Устройство” е продукт, продукти, съвкупност от продукти, части от продукт, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществена електронно съобщителна мрежа за предаване, обработка или приемане на информация.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 07.04.2014 г. и се прилагат спрямо Абонати и Потребители, сключили договор за услуга на и след 07.04.2014 г.

Общи условия за уреждане на взаимоотношенията с абонатите и потребителите ползващи интернет услуги (415.17 KB)
список общих терминов

Онлайн чат

Задайте вопрос нашему сотруднику, начните разговор сейчас

Задай вопрос

Бюлетень

Получайте первыми наши новости по e-mail
line

line

Анкета

Есть у тебя устройство со слотом для СИМ карты и поддерживающее 4G LTE?
см. результаты
Корзина1
Сравнить1
icon